You are here

Adölesanlarda Akdeniz Diyeti Kalite Indeksinin (KIDMED) değerlendirilmesi

Evaluation of the Mediterranean Diet Quality Index (KIDMED) in adolescents in Turkey

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study has been carried out for the purpose of determining nutrition habits of adolescents who join selections for national basketball team and evaluating nutrition condition by means of KIDMED index (Mediterranean Diet Quality Index) which is a quick, easy and valid means. 785 male adolescents between 11-14 ages participated in the study. General characteristics, applications about nutrition habits of the participators have been determined by using a questionnaire of 16 questions including Mediterranean Diet Quality Index (KIDMED). Furthermore, heights (cm) and weights (kg) of the participators have been measured, BMI (Body mass index-kg/m²) values of them have been calculated and they have been contrasted with standard BMI values. In statistical evaluation of data, SPSS 15.0 statistics packaged program has been used. The average age of the participators is 12.7 ± 0.6 year (11-14), weight is 58.9 ± 12.9 kg (31.30-103.8), height is 160 ± 10 cm (130-190) and BMI (Body mass index) average is 20.3 ± 2.8 kg/m2 (14.0-32.1). It is determined that the most missed meal is lunch and then the second one is breakfast. According to evaluation of healthy eating index, 55.7% of the participators are in poor diet quality. Although diet quality of the participators is in medium and good level, it is concluded that informing on nutrition is needed.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, Türkiye’nin değişik bölgelerinden mili takım basketbol seçmelerine katılan adölesanların, beslenme alışkanlıklarını saptamak ve beslenme durumunu hızlı, kolay ve geçerli bir araç olan KIDMED (Akdeniz Diyeti Kalite indeksini) indeksi ile değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya 11-14 yaş grubu 785 erkek adölesan katılmıştır. Katılımcıların genel özellikleri, beslenme ile ilgili uygulamaları ve beslenme alışkanlıkları, 16 soruluk Akdeniz Diyet Kalite İndeksini de (KIDMED) içine alan bir anket formu kullanılarak belirlenmiştir. Sağlıklı beslenme göstergesi KIDMED, uygulaması sonunda elde edilen puana göre; ≥8 puan ise en uygun (optimal) diyet kalitesi, 4-7 puan; orta kalite/diyette iyileştirme gerekiyor ve ≤3 puan ise, diyet kalitesi çok düşük olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, katılımcıların boy uzunluğu (cm) ve vücut ağırlığı (kg) ölçülerek, BKİ (Beden kütle indeksi-kg/m2) değerleri hesaplanmış, adölesanların standart BKİ değerleri ile kıyaslanmıştır. Verilerin istatistiksel değerlendirmesinde, SPSS 15.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması, 12.7 ± 0.6 yıl (11-14), vücut ağırlığı 58.9 ± 12.9 kg (31.30-103.8), boy uzunluğu 160 ± 10 cm (130-190) ve BKİ (Beden kütle indeksi) ortalamaları 20.3 ± 2.8 kg/m2 (14.0-32.1) bulunmuştur. En çok atlanılan öğün olarak ilk sırayı öğle öğünü, ikinci sırayı ise kahvaltının aldığı belirlenmiştir. Öğün arasında tüketimde en çok tercih edilen besinlerde, ilk üç sırayı sırasıyla; sandviç, tost, börek (%20,4), bisküvi, kurabiye (%19,5) ve simit (%17,5) almıştır. Günlük sıvı tüketimleri, 1,9±0,8 L bulunmuştur. “Beslenme destek ürünü kullanıyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan 756 kişiden %22,9’u herhangi bir beslenme destek ürünü kullandığını ifade ederken, en fazla kullanılan ürünün balık yağı (%14,8) ve multivitamin tabletleri (%5,2) olduğu saptanmıştır. Sağlıklı yeme indeksi değerlendirmesine göre, katılımcıların %55,7’si orta, % 39,9’u iyi, % 4,5’i ise düşük diyet kalitesi sınıflamasına girmektedir. Katılımcıların çoğunun diyet kalitesinin orta ve iyi düzeyde olduğu buna karşın beslenme konusunda bilgilendirme yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.
647-664

REFERENCES

References: 

1. Babu, K.M., McCormick, M.A., Dabaty, P. and Bird, S.B. (2005) Pediatric dietary supplement use-an update, Clin Ped Emerg Med 6:85-92.
2. Baysal, A. (2007) Beslenme, Hatiboğlu yayınevi, Ankara.
3. Burrows, A.R., Díaz, B.E., Sciaraffia, M.V., Gattas, Z.V., Montoya, C.A. and Lera, M.L. (2008) Dietary intake and physical activity in school age children, Rev Med Chil 136(1):53-63.
4. Demir, H. (2008) Adölesan Beslenmesi, Güncel Pediatri, 93-94.
5. Demirezen, E., Coşansu, G. (2005) Adölesan çağı öğrencilerde beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi, Sted 14(8):174.
6. Ersoy, B. (2006). Adölesan dönemde vitamin ve mineral gereksinimi ve kullanımı, Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2(11):121-126.
7. Farias, E.S., Paula, F., Carvalho, W.R.G., Gonçalves, E.M, Baldin, A.D. and Júnior, G.G. (2009) Influence of programmed physical activity on body composition among adolescent students, Journal de Pediatria 85(1):28-34.
8. Figan, G., Alphan, M.E. ve Söylemez, D. (2002) 14-18 yaş grubundaki lise öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının saptanması ve değerlendirilmesi, Türk Aile Hek Derg 6 (4):159-164.
Erol, E., Ersoy, G., Pulur A., Özdemir G., Bektaş Y., (2010), Evaluation of the Mediterranean Diet Quality Index
(KIDMED) in adolescents in Turkey. International Journal of Human Sciences [Online]. 7:1.
Available: http://www.insanbilimleri.com/en
662
9. Fox, M.K., Gordon, A., Nogales, R. and Wilson, A. (2009) Availability and consumption of competitive foods in US public schools. J Am Diet Assoc 109:57-66.
10. Garriguet, D. (2008) Beverage consumption of children and teens. Health Rep 19(4):17-22.
11. Geçkil, E,, Doğan, R. and Mama, A. (2004) Adölesan sorunlarının belirlenmesi. III. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Sözel Bildiri). Edirne.
12. González-Gross, M,, Gómez-Lorente, JJ,, Valtueña, J,, Ortiz, J,C,, Meléndez, A. (2008) The “ healthy lifestyle guide pyramid” for children and adolescents. Nutr Hosp 23(2):159-68.
13. Jaeger, I. (2008) Food habits and body image of students in Lausanne. Rev Med Suisse 4(161):1432-1435.
14. Kimmons, J., Gillespie, C., Seymour, J., Serdula, M. and Blanck, H.M. (2009) Fruit and vegetable intake among adolescents and adults in the United States: percentage meeting individualized recommendations. Medscape J Med 11(1):26.
15. Köksal, E,, Tek, N. ve Pekcan, G. (2008) 12-18 yaş grubu adolesanlarda KIDMED (Sağlıklı Beslenme) indeksi ve 24 saatlik besin tüketimi ile beslenme alışkanlıklarının saptanması, VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Antalya.
16. Köksal, E., Tek, N. ve Pekcan, G. (2008) Çocuk ve adolesanlarda KIDMED ( Sağlıklı Beslenme) indeksi ve antropometrik ölçümler ile beslenme durumunun değerlendirilmesi, VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Antalya.
17. Lo, E., Coles, R., Humbert, M.L., Polowski. J., Henry, C.J. and Whiting, S.J. (2008) Beverage intake improvement by high school students in Saskatchewan, Canada. Nutr Res 28(3):144-50.
18. Lohman, G., Roche, A.F. and Martorel, L. (1988) Anthropometric standardization reference manuel, Human Kinetics Books.
19. MacLellan, D,, Taylor, J. and Wood, K. (2008) Food intake and academic performance among adolescents, Can J Diet Prac Res 69:141-144.
20. Maddah, M., Rashidi, A., Mohammadpour, B., Vafa, R. and Karandish, M. (2009) In-school snacking, breakfast consumption, and sleeping patterns of normal and overweight Iranian high school girls: a study in urban and rural areas in Guilan, Iran J Nutr Educ Behav 41(1):27-31.
Erol, E., Ersoy, G., Pulur A., Özdemir G., Bektaş Y., (2010), Evaluation of the Mediterranean Diet Quality Index
(KIDMED) in adolescents in Turkey. International Journal of Human Sciences [Online]. 7:1.
Available: http://www.insanbilimleri.com/en
663
21. Majem, L.S., Ribas, L., Garcıa, A. , Rodrigo, C.P. and Aranceta, J. (2003) Nutrient adequacy and Mediterranean Diet in Spanish school children and adolescents. European Journal of Clinical Nutrition 57(1):35–39.
22. Nur, N., Koçoğlu, G. (2008) Diyet ve fiziksel aktiviteye yönelik yaşam şekli değişikliklerinin adölesan obezitedeki etkileri, Turkiye Klinikleri J Pediatr 17:96-102.
23. Parlak, A., Çetinkaya, Ş. (2006) Çocuklarda obezitenin oluşumunu etkileyen faktörler 42. Türk Pediatri Kongresi, Antalya.
24. Pearson, N., Biddle, S.J., Gorely, T. (2009) Family correlates of fruit and vegetable consumption in children and adolescents: a systematic review. Public Health Nutr 12(2):267-83.
25. Petróczi, A., Naughton, D.P. (2007) Supplement use in sport: is there a potentially dangerous incongruence between rationale and practice? Journal of Occupational Medicine and Toxicology 2(4):1-6.
26. Samur ,G., Şahin, T.C., Dönmez, N., Besler, T. (2008). 10-12 yaş grubu çocuklarda Diyet Kalite İndeksi (KIDMED) ile belirlenen beslenme alışkanlıkları ile beden kütle indeksi ve vücut bileşimi arasındaki ilişkinin araştırılması. VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Antalya.
27. Shaikh, U., Byrd, R.S. and Auinger, P. (2009) Vitamin and mineral supplement use by children and adolescents in the 1999-2004 National Health and Nutrition Examinition Survey: relationship with nutrition, food security, physical activity and health care access. Arch Pediatr Adolesc Med 163(2):150-157.
28. Shi1, Z., Lien, N., Kumar, B.N. and Holmboe-Ottesen, G. (2005) Socio-demographic differences in food habits and preferences of school adolescents in Jiangsu Province, China. European Journal of Clinical Nutrition 59:1439–1448.
29. Süzeki, H., Arı, Z., Uyanık, B.S. (2005). Muğla’da yaşayan 6-15 yaş okul çocuklarında kilo fazlalığı ve obezite prevalansı. Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry - Turk J Biochem] 30(4):290-295.
30. Turan, T., Ceylan, S.S., Çetinkaya, B. ve Altundağ, S. (2009) Meslek lisesi öğrencilerinin obezite sıklığının ve beslenme alışkanlıklarının incelenmesi, TAF Prev Med Bull 8(1):5-12.
31. Turconi, G., Guarcello, M., Maccarini, L., Cignoli, F., Setti, S., Bazzano, R. and Roggi, C. (2008) Eating habits and behaviors, physical activity, nutritional and food
Erol, E., Ersoy, G., Pulur A., Özdemir G., Bektaş Y., (2010), Evaluation of the Mediterranean Diet Quality Index
(KIDMED) in adolescents in Turkey. International Journal of Human Sciences [Online]. 7:1.
Available: http://www.insanbilimleri.com/en
664
safety knowledge and beliefs in an adolescent Italian population. J Am Coll Nutr 27(1):31-43.
32. Türk, M., Gürsoy, S.F., Ergin, I. (2007) Kentsel bölgede lise birinci sınıf öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları, Genel Tıp Dergisi 17(2):81-87.
33. US Department of Agriculture (2008) MyPyramid: Steps to a healthier you. USDA MyPyramid.gov, Available at: http://www.mypyramid.gov, 17.Oct.2009.
34. Yıldız, S.A. (2004) Spor yapan çocuğun beslenmesi nasıl olmalıdır? Sağlıkta ve Hastalıkta Beslenme Sempozyum Dizisi 41:191-202.
35. Yücecan, S. (2008) Optimal Beslenme. Klasmat Matbaacılık, Sağlık Bakanlığı Yayını, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com