You are here

12 – 14 yaş grubu çocuklara uygulanan futbol beceri antrenmanın temel motorik özelliklere etkisi

The effect of football skill exercise applied to children aged 12-14 on basic motor features

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, which is applied to 37 footballer candidates who attended the summer football school that Galatasaray Sports Club opened in Niğde for the football skill to develop, the effects of a 16-week football skill training on the footballers’ physical, motor, physiological and skill development are examined. Measurements on the subjects’ heights, weights, aerobic and anaerobic endurances, sit-up and push-up leg strengths, balance, flexibility, kick to 30 meters, slalom with ball, bouncing ball on the head, and bouncing ball on the foot are performed in the study. When the pre-test and last test values of the 16-week sports training program are compared, it is seen that statistically there is a significant difference between height, anaerobic endurance, and sit-up, push-up, balance and 30 meters values (p<0.01). Statistically, a significant difference of 0.05-level is found in the weight and aerobic strength values.
Abstract (Original Language): 
Futbol becerisinin geliştirilmesi için Galatasaray Spor Kulübünün Niğde’de açmış olduğu yaz futbol okuluna katılan 37 futbolcu adayı üzerinde yapılmış olan bu çalışmada, 16 haftalık futbol beceri antrenmanının, futbolcuların fiziksel, motorik, fizyolojik ve beceri gelişimine etkileri incelenmiştir. Çalışmada deneklerin, boy uzunlukları, ağırlıkları, aerobik ve anaerobik dayanıklılıkları, mekik şınav bacak kuvveti denge esneklik 30 m Kaleye şut, top ile slalom, kafada top sektirme, ayakta top sektirme ölçümleri yapılmıştır. 16 hafta süre ile uygulanan egzersiz programı ön test ve son test değerleri karşılaştırıldığında; boy, anaerobik dayanıklılık ve mekik şınav denge 30 m değerlerinde istatistiksel açıdan anlamlı farklılık vardır (p<0.01). Vücut ağırlığı ve aerobik güç değerlerinde istatistiksel açıdan 0.05 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05).
122-131

REFERENCES

References: 

Akın, F.(2003). 10-12 Yaş Grubu Öğrencilerde Fiziksel Uygunluk, Yüksek Lisans Tezi,
Dokuz Eylül Ünv. İzmir.
Aracı H.( 2004) Öğretmenler ve Öğrenciler İçin Okullarda Beden Eğitimi, Nobel yayın
dağıtım. Ankara.
Aydos L, Kürkçü R (1997) 13–18 yaş Grubu Spor Yapan ve Yapmayan Orta Öğrenim
Gençliğinin Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması, Beden Eğitimi ve
Spor Dergisi.
Bangsbo J. (1996). Futbolda Fizik Kondisyon Antrenmanı (çeviri: Hindal Gündüz) TFF
Eğitim Yayınları, İstanbul.
Biçer M. (2003).Futbolcularda Hazırlık Dönemi Çalışmalarının Bazı Fiziksel ve Fizyolojik
Parametreler Üzerine Etkisi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek
Lisans Tezi, Konya.
Bozkurt, S.(2000).İstanbul Bölgesi 13-14 Yaş Grubu Lisanslı Futbolculara Uygulanan
Motorik ve Futbol Beceri Testleri, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Ünv.İstanbul.
Çetin H.N. (2000). Genel Kondisyon Antrenmanı ve Sporda Performans Kontrolü Dizgi
Baskı, Niğde.
Günay, M. Spor Fizyolojisi Ve Performans Ölçümü Gazi Kitap Evi, Ankara, 2005
Günay, M. Yüce A.İ. (2008).Futbol Antrenmanının Bilimsel Temelleri, Gazi Kitap Evi,
Ankara.
İbiş S. (2002).Yaz Spor Okullarına Katılan 12–14 Yaş Grubu Erkek Futbolcuların Bazı
Fiziksel Ve Fizyolojik Parametrelerinin İncelenmesi, Niğde.
İnal A.N. (1998)Futbolda Eğitim ve Öğretim Nobel Yayınları, Ankara.
Mengütay S. (1999) .Okul Öncesi ve İlkokullarda Hareket Gelişimi ve Spor, Tutibay
Yayınları, 2. Baskı, Ankara.
Muratlı S. (2003). Çocuk ve Spor, Kültür Matbaası, Ankara. 1997– Nobel Yayın
Dağıtım,Ankara.
Müniroğlu, S., Şen, P., Tanılkan, K.(2000). Ankara’daki 12–14 Yaş Grubu Kız-Erkek Uzun
ve Kısa Mesafe Yüzücülerinin Dikey Sıçrama Derecelerinin İncelenmesi, Marmara
Ünv. Spor Araştırmaları Dergisi, C:4, S:1, İstanbul.
Mülazımoğlu O, Kalkavan A. Bektaş F. (2000). Futbol Beceri Testlerinde Dereceye giren
İlköğretim ve Lise Sporcularının Teknik Düzeylerinin Araştırılması.
Özer M.K.( 2005). Çocuklarda Motor Gelişim. Nobel yayın, Ankara.
Özkara A. (2004). Futbol’da Testler ve Özel Çalışmalar, 2. baskı, Kuşçu Etiket ve
Matbaacılık, Ankara.
İri, R., Sevinç, H., Süel, E. (2009). 12 – 14 yaş grubu çocuklara uygulanan futbol beceri antrenmanın temel
motorik özelliklere etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 6:2. Erişim:
http://www.insanbilimleri.com
131
Publishers H.K. (1998). Çocuklar ve gençler için Futbol Antrenörlüğü, (çeviri: Yavuz Selim
HİNDİSTAN), Beyaz Yayınları, İstanbul.
Sevim, Y. (2002). Antrenman Bilgisi. Nobel yayınları, Ankara.
Şahin H.M. (2002). Beden eğitimi ve Sporda Temel Kavramlar Sözlüğü. Nobel Yayınları,
Ankara.
Şahin O. (2007). Düzenli Egzersiz Eğitiminin 12–14 Yaş Çocukların Bazı Fiziksel Ve
Fizyolojik Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
Tamer K. (2000). Sporda Fiziksel Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi,
Bağırgan Yayınevi, 2. Bası, Ankara.
TFF Eğitim Yayınları (1995). Çocuklar ve Gençlerin Futbol Antrenman Özellikleri, İstanbul.
Yücetürk, Y. (1994). Antrenman Kavramı – Prensipleri - Planı, Motif Basım, İstanbul.
Zorba. E. (2000). Fiziksel Uygunluk, Ankara.
azbuz.com antrenman bilgisi notları - turuncum.htm 06.05.2008
bilalcoban.com 06.05.2008
Futbol Öğrenmenin prensipleri.com 23.05.2008

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com