You are here

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumları ve istihdam durumlarına yönelik öğrenci algılamaları

Students’ perceptions of the higher education institutions providing physical education and sports education and employment opportunities

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study was conducted among the students of higher education institutions providing Physical Education and Sports (PES) education. The study looks at the students’ perceptions of employment opportunities in their field. 746 students from the Schools of Physical Education and Sports located in different regions participated in the study. The students’ perceptions of employment opportunities were assessed using three items designed in the form of five-point Likert scale (Strongly disagree, Disagree, Undecided, Agree, Strongly agree). Arithmetic means and standard deviations of the responses were calculated, and One-Way ANOVA was conducted to find differences between groups, and Turkey test was used to find the source of the differences. At the end of the study; it was found that there is disproportion between the number of the students enrolling in the Schools of Physical Education and Sports and employment opportunities present for their graduates and employment opportunities in public and private organizations are limited.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, Beden Eğitimi ve Spor (BES) eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında bulunan öğrencilerin alanları ile ilgili istihdam durumlarına yönelik algılamalarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya farklı bölgelerdeki Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından 746 öğrenci katılmıştır. Öğrencilere, istihdam durumuna yönelik 5 dereceli (Hiç Katılmıyorum, Katılmıyorum, Karasızım, Katılıyorum, Tamamen Katılıyorum) Likert tipi üç maddelik ifade yöneltilmiştir. Maddelerin aritmetik ortalaması ve standart sapmaları hesaplanmış, gruplar arası farklılığı bulmak için tek boyutlu varyans (One-Way ANOVA) analizi, farklılığın nereden kaynaklandığını belirlemek için de Tukey Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; BES eğitimi veren yükseköğretim kurumlarına alınan öğrenci sayısı ile bu öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam edilmesi arasında bir orantısızlığın bulunduğu, bununla birlikte kamu kurumları ile özel kuruluşlarda istihdamın kısıtlı olduğu bulunmuştur.
1-10

REFERENCES

References: 

Açıkada, C., 1997, Türkiye'de Spor Eğitimi Veren Kurumların Yeniden Yapılanması ve Hakemli Çalışmaların Gelişimi. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, (8) 1, 17- 42.
Aydın, M., Başar, H., Ünal, I., Burgaz, B., Badavan, Y., Balcı, E., Koçak, Y., 1987, Eğitim Sosyolojisi. İlk-San Matbaası LTD. ŞTİ, Ankara.
Alıç, M., 1990, Genel Liselerde Örgütsel Değişme İhtiyacı. Anadolu Üniversitesi Yayınları No:382, Eskişehir.
Çelik, V., 1997, Yüksek Öğretimde Örgütsel Öğrenme ve Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Örneği. Sürekli Kalite İyileştirme Sempozyumu, Haberal Eğitim Vakfı, Başkent Üniversitesi, Ankara.
Çoban, A., 1998, 21. Yüzyıla Girerken Öğretmen Eğitiminin Boyutları. Milli Eğitim Yayınları No: 137, Ankara.
Ergun, M., Ergezer, B., Çevik, İ., Özdaş, A., 1999, Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ocak Yayınları, Ankara.
İmamoğlu, A.F., Yerlisu, T., 2003, Spor Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarında Görev Yapan Yöneticilerin Yöneticilik ve Liderlik Becerilerinin Değerlendirilmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8 (1), 61-71.
Sönmez, V., 2000, Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Anı Yayıncılık, Ankara.
Türk, E., 1999, Türk Eğitim Sistemi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Yıldız, S.M., 2005, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında İnsan Kaynaklarının Eğitim Hizmetleri Kalitesine Yönelik Algılarının Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, İstanbul.
Yıldız, S.M., 2006, An Investigation of Educational Supports, Opportunities of Career Development and Job Opportunities After Graduation at Schools of Physical Education and Sports. The 9th International Sports Sciences Congress, Mugla University, Turkey.
Yıldız, S.M., 2007, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Eğitim Hizmetleri Kalitesini Etkileyen Faktörler. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 15 (1), 451-462.
Yıldız, S.M., Özdağ, S., 2008, Stundent Opinion About Higher Education Institution Which Gives Physical Education And Sport Education. International Journal of Human Sciences, 5 (1). Erişim: http://www.insanbilimleri.com
www.sbt.hacettepe.edu.tr
www.osym.gov.tr

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com