You are here

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri

Stundet opinion about higher education institution which gives physical education and sport education

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
90 students of Balıkesir University Physical Education and Sports Institute participated in this study which is made in the purpose of investigating the ideas of students through the condition of employment of the intuitions that gives the physical and sports education course. A 5 pointed Likert type scale applied to the students. The arithmetic averages and standard deviation of the data that are gained, the meaningfulness through the changing One Way ANOMA is used, in order to determine the differences between the groups of TUKEY HSD is used. After the analyze it is observed that the expressions “opening too many schools and varieties of these schools affect the future of these schools badly” and “receiving too many students in this schools accelerate the process of educating students” are chosen very much. And the students completely agreed with the expressions of “there is lopsidedness between students and employment” and “employment is restraint in the public and private sector.
Abstract (Original Language): 
Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışmaya, Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan 90 öğrenci katılmıştır. Öğrencilere istihdam durumu ile ilgili 5 maddelik Likert tarzı bir ölçek uygulanmıştır. Elde edilen verilerin aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmış, değişkenler arasındaki anlamlılığı tespit etmek için One-Way ANOVA, gruplar arasındaki farklılığı belirlemek için de Tukey HSD uygulanmıştır. Analiz sonucunda öğrencilerin ölçekte yer alan ifadelerden ‘çok sayıda okul açılması ve çeşitlilik göstermesi okulların geleceğini olumsuz etkileyecektir’ ifadesi ile ‘okullara alınan öğrenci sayısın fazla olması öğrenci yetiştirme sürecini hızlandırmaktadır’ ifadesine oldukça katıldıkları, ‘öğrenci girdisi ile istihdam durumu arasında orantısızlık bulunmaktadır’, ‘kamu kurumlarında istihdam alanı kısıtlıdır’ ve ‘özel kuruluşlarda istihdam alanı kısıtlıdır’ ifadelerine de tamamen katıldıkları görülmüştür. Gruplar arası ve grup içi değerlerde ise herhangi bir anlamlı farklılık ortaya çıkmamıştır (p>0,05).
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

AYDIN, M., BAŞAR, H., ÜNAL, I., BURGAZ, B., BADAVAN, Y., BALCI, E., KOÇAK, Y.: Eğitim Sosyolojisi. İlk-San Matbaası LTD. ŞTİ, Ankara, 1987, s:7.
ÇELİKKAYA, H.: Eğitim Sosylojisi. Alfa Yayıncılık, İstanbul, 1996, s:41.
İMAMOĞLU, A.F., YERLİSU, T.: Spor Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarında Görev Yapan Yöneticilerin Yöneticilik ve Liderlik Becerilerinin Değerlendirilmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, VIII, 1, 2003, s:62.
YILDIZ, S.M.: An Investigation of Educational Supports, Opportunities of Career Development And Job Opportunities After Graduation At Schools of Physical Education and Sports. The 9th International Sports Sciences Congress, (3-5 November 2006) Mugla University, Turkey.
http://personel.meb.gov.tr/sayfa_goster.asp?ID=207. (09.11.2006)
http://www.osym.gov.tr. (09.11.2006)
www.tdk.gov.tr

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com