You are here

Bilimin uluslararasılaşması ve bilimin uluslalarasılaşmasının evrensel bilime katkısı

The internationalization of science and its contribution to the universal science

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
One of the leading reasons of the globalization of science and the transformation of science into an international interaction is the fact that transnational scientific organizations and mutual scientific studies are carried out intensively. These co-operation and organizations are physically not only just large projects that are described by the term “large facilities” but also they have become a large organization in which exchange of scientific information is made and for which scientists make thousands of kilometers per year. Internationalization turned into a “normal” phenomenon for the scientific community. Incentives given to international projects by countries are available not only for native scientists but also for all scientists from all over the world. Relations in scientific studies gave rise to large increases in both theoretical and applied sciences especially after World War II. The main reasons for this increase are the promotion of the above-mentioned researches around the world and their being available for both native and foreign scientists. Financial sources are given to both native and foreign scientists, their expenditure are s of their conferences are covered, all the expenses of guest scientists are undertaken as well. Furthermore, masters or doctoral programs of foreign students are supported by countries.
Abstract (Original Language): 
Bilimin globalleşmesi ve uluslararası bir etkileşime dönüşmesine yol açan nedenlerin başında ülkelerarası bilimsel organizasyonların ve bilimsel ortak çalışmaların yoğun bir şekilde yapılması gelmektedir. Bu ortak çalışma ve organizasyonlar, sadece fiziksel anlamda, “ large facilities’’ terimiyle açıklanan büyük projeler değil, aynı zamanda bilimsel bilgilerin karşılıklı değiş tokuş yapıldığı ve bilim adamlarının bunun için yılda binlerce kilometre yol yaptığı büyük bir organizasyon halini almıştır. Uluslararasılaşma, günümüzde bilim dünyası için ‘’normal’’ bir olay haline gelmiştir. Ülkelerin uluslararası projelere verdiği teşvikler sadece yerli bilim adamlarına değil, dünyadaki bütün bilim insanlarına açıktırlar. Bilimsel çalışmalardaki ilişkilerde özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan sonra hem kuramsal hem de uygulamalı bilimlerde büyük artışlar meydana gelmiştir. Bunun başlıca sebepleri, yukarıda sözü edilen araştırmaların teşvikinin dünya çapında yapılması, hem yerli hem de yabancılara açık olmasıdır. Parasal kaynaklar hem yerli hem de yabancı bilim adamlarının emrine verilmekte, onların konferanslardaki giderleri karşılanmakta, ayrıca misafir bilim adamlarının da bütün giderleri üstlenilmektedir. Bunun yanında ülkeler tarafından, yabancı öğrencilerin yüksek lisans veya doktora programları desteklenmektedir

REFERENCES

References: 

1. Lothar Jordan und Bernd Kortländer (1995 Nationale Grenzen und internationalar Austausch
Berlin. 1995
2.Crawford A. Transnationalität und Wissenschatlichen –soziolinguistischen Faktoren (1990)
Aachen.
3. Crawford, A. /Shinni/sörlin: Transnationale Probleme, London, 1993.
4. Turner, I; Internationalität der Universität, Wien, 1982.
5. Craig, E ; Zur Geschichte der Komparatistik, Berlin, 1992.
6. Ciroces, B.; Zur Geschichte der Komparatistik, Berlin, 1992.
Akay, R. (2013). Bilimin uluslararasılaşması ve bilimin uluslalarasılaşmasının evrensel bilime katkısı. International Journal of
Human Sciences, 10(2), 655-666.
665
7. Rene, Welleks ; Yearbook of Comparative and Generel Literatur, 1988, Frankfurt.
8. Austinwarren, C ; The Western Canon, 1999.
9. Frühwallt, W. Die Werlt von Gestern, 1958, Berlin.
10. Auerbach, A ; Dekonstruktivismus, München, 1987.
11. Yıldırım, C. ; Bilim Felsefesi, Remzi Kitabevi, 1973, Ankara.
12. Yıldırım, C. ; Bilim Tarihi, İstanbul, Gerçek Yayınevi, 1972.
13. Campbell, N. ; What is science New York, 1997.
14. Nagel, E. ; The Structure of Science, New York, 1990.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com