You are here

Lisans düzeyinde turizm eğitimindeki staj uygulamasına öğrenci ve akademisyenlerin bakışları (BTİOYO'da uygulama)

Undergraduate students and academicians' views on internship process in tourism education (A research in BTIOYO)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Internship is one of the significant factors that play an important role in tourism education. Internship can give an opportunity to students to transfer theoretical knowledge into practice since practicing opportunity is limited at schools. In addition, internship provides students enhancing a broader view of tourism sector and adapting tourism establishments. For these reasons, internship is essential part of tourism education. This study aimed to determine both undergraduate students and academicians' views on internship process. In order to reach the aim, Balikesir University School of Tourism and Hotel Management was chosen as a research area. It was determined from the study that both students and academicians stated that internship was important and essential in tourism education. However, they mentioned thatstudents could face some problems in sector during their internship period because tourism managers did not realize the importance of interns.
Abstract (Original Language): 
Turizm eğitiminin başarısında rol oynayan önemli faktörlerden biri staj uygulamalarıdır. Okullarda uygulama imkânının sınırlı olmasından dolayı staj uygulamaları, öğrencilerin öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe aktarmalarına yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra stajlar öğrencilere turizm sektörünü daha iyi anlamalarını ve turizm işletmelerine adaptasyonunu sağlamaktadır. Bu çalışma, hem lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin hem de görev yapan akademisyenlerin staj uygulamalarına yönelik bakış açılarını tespit etmeyi amaçlamıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu araştırma alanı olarak seçilmiştir.Araştırma sonucunda öğrencilerin ve akademisyenlerin, turizm eğitimi açısından stajı önemli buldukları belirlenmiştir. Bununla birlikte işletme yöneticilerinin stajyerlerin öneminialgılayamamaları nedeniyle öğrencilerin bazı problemlerle karşılaştıklarını ifade etmişlerdir.

REFERENCES

References: 

Alemdar, T. (1992). Turizm Eğitiminde Stajlar Konusunda Bir Model, Turizm Eğitimi
Konferans/Workshop, 9-11 Aralık, Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü Yayını:
Ankara.
Alpert, F., Heaney, J-G. ve Kuhn, K-A. L. (2009). Internships in Marketing: Goals, Structures and
Assessment – Student, Company and Academic Perspectives, Australian Marketing Journal,
17, 36-45.
Avcıkurt, C. ve Karaman, S. (2002). Lisans Eğitimi Veren Turizm Okullarının Ders Programları
Karşılaştırılması, Turizm Eğitimi Konferans/Workshop, 11-13 Aralık, Turizm Bakanlığı Turizm
Eğitimi Genel Müdürlüğü Yayını: Ankara.
Aydın, E. B. (2007). Örgütlerde Kariyer Yönetimi, Kariyer Planlaması, Kariyer Geliştirmesi ve Bir Kariyer
Geliştirme Programı Olarak Koçluk Uygulamaları, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Denizli.
Aymankuy, Y. ve Aymankuy, Ş. (2002). Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Turizm Eğitimi Veren
Yüksek Öğretim Kurumlarının Bulundukları Yerlerin Analizi ve Turizm Eğitimi İçin Öneri
Bir Model, Turizm Eğitimi Konferans/Workshop, 11-13 Aralık, Turizm Bakanlığı Turizm
Eğitimi Genel Müdürlüğü Yayını: Ankara.
Bozok, D. (1992). Turizm İşletmelerinde Profesyonel Yönetici ve Eğitim Sorunları, Turizm Yıllığı,
Ankara: Türkiye Kalkınma Bankası.
Buluç, G. (1992). Turizm ve Otel İşletmeciliği Eğitiminde Stajın Önemi, Turizm Eğitimi
Konferans/Workshop, 9-11 Aralık, Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü Yayını:
Ankara.
Chen, T. B. ve Gürsoy, D. (2008). Preparing Students for Careers in the Leisure, Recreation and
Tourism Field, Journal of Teaching in Travel & Tourism, 7 (3), 21-41.
Ehtiyar, R. ve Üngüren, E. (2008). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Umutsuzluk ve Kaygı
Seviyeleri İle Eğitime Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir
Araştırma, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1 (4), 159-181.
Emir, O., Arslan, S. ve Kılıçkaya, Ş. (2008). Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Programı
Öğrencilerinin Staj Uygulamaları Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Afyon
Kocatepe Üniversitesi Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 10 (2), 273-291.
Gökdeniz, A., Çeken, H. Ve Erdem, B. (2002).Okul-Sektör İşbirliği Çerçevesinde Stajdan
Beklentileri, Sorunlar ve Çözüm Önerilerine Yönelik Bir Uygulama, Turizm Eğitimi
Konferans/Workshop, 11-13 Aralık, Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü
Yayını: Ankara.
Hacıoğlu, N., Kaşlı, M., Şahin, S. ve Tetik, N. (2008). Türkiye’de Turizm Eğitimi, Ankara: Detay
Yayıncılık.
Hacıoğlu, N., Şahin, B. ve Girgin, G. K. (2010). Bireyin Gelişiminde Eğitimin Rolü ve Turizm Eğitimi
(Çalışma Yaşamında Bireysel Gelişim Turizm İşletmelerinden Örnekler ve Uygulamalar, Ed.
Özmen, Ö. N. T., Topaloğlu, C.), İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., ss. 349-371.
Hsu, M-S. (2012). A Study of Internship Attitude, Subjective Norm, Perceived Behavioral Control,
and Career Planning of Hospitality Vocational College Students, Journal of Hospitality, Leisure,
Sport&Tourism Education, 11(1), 5-11.
Ilgaz, S. ve Çakar, M. (2002). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Problemleri: Başkent
Üniversitesi İİBF Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğrencileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma,
Turizm Eğitimi Konferans/Workshop, 11-13 Aralık, Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel
Müdürlüğü Yayını: Ankara.
İbicioğlu, H., Avcı, U. ve Boylu, Y. (2003). Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynaklarının Eğitiminde
Stratejik Sektörel Eğitim Organizasyonlarının Uygulanabilirliğine Yönelik Bir İnceleme,
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 69-90.
Aymankuy, Y., Tetik, N., Girgin , K. G. ve Aymankuy, Ş. (2013). Lisans düzeyinde turizm eğitimindeki staj
uygulamasına öğrenci ve akademisyenlerin bakışları (BTİOYO'da uygulama). International Journal of Human
Sciences. (10)1, 101-128.
124
Lam, T. ve Ching, L. (2007). An Exploratory Study of an Internship Program: The Case of Hong
Kong Students, Hospitality Management, 26, 336-351.
Öncüer, M. E. (2006). Avrupa Birliği Eğitim Politikasında Mesleki Turizm Eğitimi Yaklaşımı ve Türk
Turizm Eğitimine Uygulanabilirliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir.
Özmerzi, A. Ve Ayata, M. A. (1992). Akdeniz Üniversitesi Antalya Meslek Yüksekokulu Turizm ve
Otelcilik Programı Öğrencilerinin Ağırlama Sektöründe Yaptığı Uygulama ve Stajlar, Turizm
Eğitimi Konferans/Workshop, 9-11 Aralık, Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü
Yayını: Ankara.
Pelit, E. ve Güçer, E. (2006). Turizm Alanında Öğretmenlik Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm
İşletmelerinde Yaptıkları Stajları Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi
Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 139-164.
Sarı, H. (2007). Ortaöğretim Düzeyinde Mesleki Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Sürecine Adaptasyonu
Üzerine Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Ankara.
Seymen, O. A. (2002). Turizm İşletmelerinde Oryantasyon Eğitiminin İnsan Kaynakları Yönetimi
Açısından Önemi ve Buna Yönelik Program Modelinin Oluşturulması, Anatolia: Turizm
Araştırmaları Dergisi, 13 (1), 15-26.
Stergiou, D., Airey, D. ve Riley, M. (2003). The Evaluation of the Teaching of Individual
Academics in UK’s Tourism Higher Education: Developing a Construct for Teaching
Profiles, International Journal of Tourism Research, 5 (1), 62-67.
Taşkın, Makbule. (2006). Ortaöğretim Turizm Eğitiminde Staj ve İzmir İli Anadolu Otelcilik Turizm Meslek
Liselerinde Bir Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
Ünlüönen, K. (2004). Turizm İşletmeciliği Öğretmenlik Programlarının Öğrenci Beklenti ve
Algılamaları Açısından Karşılaştırılması (1998-1999 ve 2003-2004 Öğretim Yılları), Gazi
Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 108-130.
Yazıcı, S. (2002). Turizm Eğitiminin Bilinci ve Uygulama Dersi: Staj, Turizm Eğitimi
Konferans/Workshop, 11-13 Aralık, Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü
Yayını: Ankara.
Yılmaz, N. P. (2003). Mesleki Eğitimde Teorik Bilginin Kazandırılmasına Yönelik Bağlamsal Bir
İçerik Oluşturma Denemesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36, 121-128.
Yüksel, A., Hançer, M. ve Adak, N. (2002). Turizm ve Konaklama Sektöründe Stajyer Yönetici Adayları:
Sektöre Yönelik Beklentiler ve Sektör Performansı, 11-13 Aralık, Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi
Genel Müdürlüğü Yayını: Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com