You are here

Gebelikte egzersizler hakkında gebelerin bilgi düzeyinin değerlendirilmesi

Assessing the knowledge level of pregnants about the exercises during pregnancy

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to asses and determines the knowledge level of pregnant women about the exercises during pregnancy. This study was carried out between the dates of April 2010- July 2010, for a comprehensive quality antenatal follow in Mehmetbey Birth and Child Hospital, since the first three-month period regularly, 126 pregnant women included in this study (average age 31; delivery 15-44). Data were analyzed through SPSS 14.version of packet program. Chi-Square test was used in the statistical assessment and the figure of p<0.05 was accepted as the statistical significance. At the end of the study, it was found that the knowledge level of the pregnant women who are between the age of 31-39, university graduates pregnant was higher than the others. It was seen that the pregnant women has knowledge about the exercises performed during pregnancy but they do not have sufficient and true knowledge about the exercises performed in pregnancy.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, gebelik döneminde yapılan egzersizler hakkında gebelerin bilgi düzeyini belirlemek ve değerlendirmektir. Bu çalışma, gebeliğinin ilk üç aylık döneminde doğum öncesi takip için düzenli olarak Mehmetbey Doğum ve Çocuk Hastanesine gelen gebelerle, Nisan 2010- Temmuz 2010 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 126 gebe çalışmaya dahil edildi. (ortalama yaş 31; yaş aralığı 15-44). Veriler SPSS.14 paket program versiyonu ile analiz edildi. İstatistiksel değerlendirmede Ki-Kare testi kullanıldı ve p <0.05 anlamlılık düzeyine göre değerlendirme yapıldı. Çalışmanın sonunda, 31-39 yaş arasında olan gebe kadınların bilgi düzeyinin, üniversite mezunu gebelere göre daha yüksek olduğu saptandı. Çalışma grubunun, gebelik sırasında yapılan egzersizler hakkında bilgi sahibi oldukları, ancak egzersizler hakkında yeterli ve doğru bilgiye sahip olmadıkları görüldü.
24-33

REFERENCES

References: 

Akbayrak, T., Kaya, S. (2008). Gebelik ve Egzersiz. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Klasmat Matbaası, Ankara.
Artal, R., Rutherford, S., Romem, T., Kammule, R.K., Dorey, F.. (1986). Fetal heart rate responses
to maternal exercise. Am J Obstet Gynecol, 155:792-733.
Balsak, D., Yıldırım, Y., Avcı M.E., Töz E., Gültekin E., Kayhan K., Yorgun S., Tınar Ş. (2007).
Ege bölgesinde yaşayan gebe kadınların gebelik egzersizleri hakkındaki bilgi ve davranışlarının
incelenmesi. Trakya Univ Tip Fak Derg, 24(3):200-204
Baybek, H., Oflaslı, F., Peker, Ö. (2003). Muğla Devlet Hastanesinde yatan gebelerin doğum sonu
egzersizler hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi. C. Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi.
7(2):28-33.
Bayramova, S. (2008). Gebelikte önerilen kegel egzersizlerinin pelvik taban kaslarına, alt uriner sistem
semptomlarına ve yasam kalitesi üzerine olan etkilerinin araştırılması. Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Tıpta Uzmanlık Tezi. Ankara.
Bump, R.C., Sugerman, H.J., Fantl, J.A., Mcclish, D.K. (1992). Obesity and Lower Urinary Tract
Function in Women: Effect Of Surgically Induced We Ight Loss. Am J Obstet Gynecoly.
167:392-9.
Clapp, J.F .(2000). Exercise during pregnancy: a clinical update. Clin Spotrs Med. 9(2):273-86.
Evenson, K.R., Savitz, D.A., Huston, S.L. (2004). Leisure-time physical activity among pregnant
women in the Us. Pediatr Perinat Epidemiol. 18:400-7.
Koltyn, K.F., Schultes, S.S. (1997). Psychological effects of an aerobic exercise session and a rest
session following pregnancy. J Sports Med Phys Fitness. 37:287-91.
Köken, G., Yılmazer, M. (2007). Gebelik ve Egzersiz. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 17:385-392.
Launer, L.J., Villar, J., Kestler, E., De Onis, M. (1990). The effect of maternal work on fetal growth
and duration of pregnancy: a prospective study. Br J Obstet Gynecol. 97:62-70.
Lokey, E., Tran, Z.V., Wells, C.V., et al (1991). Effect of physical exercise on pregnancy outcomes:
a meta-analytic review. Med Sci Sports Exerc. 23:1234.
Morkved, S., Salvesen, K.A., Bo, K., Eik-Nes, S. (2004). Pelvic floor muscle strength and thickness
in continent and incontinent nulliparous pregnant women. Int Urogynecol J. Pelvic Floor Dysfunct.
15:384-390.
O'boyle, A., O'boyle, J.D., Ricks, R.E., Patience, T.H., Calhoun, B., Davis, G. (2003). The natural
history of pelvic organ support in pregnancy. Int Urogynecol J Pelvic Flor Dysfunct. 14:46-49.
Patterson, C.A., Lindsay, M.K.. (1988). Maternal physiology in pregnancy. obstetric and gynecologic physical
therapy. Eline Wilder (Ed). Churchill Livingstone, New York, 1988.
Pivarnik, J.M., Mauer, M.B, Ayers, N.A. et al (1994). Effect of chronic exercise on blood volume
expansion and hematologic ındicies during pregnancy. Obstct Gynecol. 183: 265.
Yalçın, H., Tekin, M. (2013). Gebelikte egzersizler hakkında gebelerin bilgi düzeyinin değerlendirilmesi. International
Journal of Human Sciences [Online]. (10)1, 24-33.
32
Wolfe, L.A., Hall, P., Mc Grath, M.J., Burggraf, G.W. (1987). Cardiovascular responses to physical
conditioning during pregnancy. Can J Sport Sci. 12:27.
Saurel-Cubizolles, M.J., Kaminski, M. (1987). Pregnant women's working conditions and their
changes during pregnancy: a national study in France. Br J Ind Med. 44:236-43.
Sternfeld, B. (1997). Physical activity and pregnancy outcome. review and recommendations. Sports
Med. 23:33-47.
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Raporu (TNSA-2008). T.C. Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe
Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Ankara.
Üstün, M. Çapanoğlu, R. (2006). Gebelik ve sonrası egzersizleri. Menteş Kitapevi, İstanbul.Zhang, J.,
Savitz, D.A. (1996). Exercise during pregnancy among US women. Ann Epidemiol. 6:53-9.
Ahlborg, G.J., Bodin, L., Hogstedt, C. (1990). Heavy lifting during pregnancy-a hazard to the
fetus? a prospective study. Int J Epidemiol. 19:90-7.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com