You are here

IDEOLOGY, RELIGION AND THE ARMY IN TURKEY (TÜRKİYE'DE ORDU, DİN VE İDEOLOJİ)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The army has been one of the most important institutions in Turkish society and the military elites have been one of the most considerable and powerful elite groups in the Turkish power structure. Army and military elites have achieved significant duties either in the defence of the country or the modernisation and development of society. As a natural result of this, very strong and good relations were established between the Turkish army and the Turkish people. The Turkish army has become unified with the Kemalist ideology and associated political regime. As one of the most modernised institutions in society, the Turkish military have always looked at religion through modernising eyes. However, they have never been against any form of Islam. They have been against bigotry, fanaticism, dogmatism, narrow-mindedness and Dark Age mentality.
Abstract (Original Language): 
Türk ordusu, Türk toplumunun en köklü ve en önemli kurumlarından bir tanesidir. Türk askerleri, başlangıçtan bu güne, çok önemli sorumluluklar üstlene gelmişlerdir. Özellikle yakın tarihimizde, bu durumun çok sayıda örneklerini bulmak hiç de zor olmayacaktır. Türk askeri elitleri, 1990'lı yılların ikinci yarısında Türk toplumunun içine itildiği siyasi ve toplumsal kriz ortamından kurtarılmasında oldukça etkin ve önemli roller oynamışlardır. Demokratik sistemin, siyasi elitler tarafından düşürüldüğü çıkmazdan kurtarılması amacına yönelik etkinliklerini, toplumun öteki demokratik elit grupları ile örnek bir işbirliği ve dayanışma içerisine girerek gerçekleştirmişlerdir. Bu durum içte ve dışta, Türk ordusu ve askeri elitleri üzerine olan ilgiyi daha da arttırmıştır. Böylesi nedenlerden dolayı bu makalede, Türk ordusunun ve askeri elitlerinin, ulusal güç yapısı içindeki etkinliğinin nedenlerini araştırmak hedeflenmiştir. Bunu yaparken de modern Türk askeri elitlerinin oluşum süreci; ordunun siyaset, ideoloji ve dinle olan ilişkileri de irdelenecektir.

REFERENCES

References: 

ARSLAN, A. (2004), "Türk Ordusu ve Türk Askeri Elitleri, Modern Türk Toplumunun En Temel Yapıtaşlarındandır", Müdafaa-i Hukuk Atatürkçü Aylık Dergi, Ağustos 2004,
Sayı: 72, ss.: 42-46.
ARSLAN,
A
. (2004-a), "Emergence Of The Turkish Bourgeoisie And Business-Politics Relations In Turkey", "İş-Güç" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, cilt: 5, Sayı: 2, http://www.isguc.org/arc view.php?ex=147.
ARSLAN, A. (2004-b), "Modern Türkiye'nin Sosyo-politik Yapısı ve Türk İktidar Seçkinleri", Değişen Dünyada Türkiye'nin Önemi - I. Ulusal Genç Bilim Adamları Sempozyumu, Cilt: 1, ss. 25-38, Bursa: Uludağ Üniversitesi Kültür Sanat Kurulu Yay. ARSLAN, A. (2003), "Modern Türk Askeri Elitlerinin Oluşumu Ve Ordu Din, İdeoloji Ve Siyaset İlişkisi", Stradigma Com Aylık Strateji ve Analiz e-dergisi, Ekim 2003, Sayı: 9, http://www. stradigma.com/turkce/ekim2003/makale_06.html ARSLAN, A. (2001-a), Elit Sosyolojisi, Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü (Yayına hazır kitap).
ARSLAN, A. (2001-b), Türkiye'de ve Dünyada Medya Gerçeği, Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü (Yayına hazır kitap).
©
International Journal of Human Sciences ISSN: 1303-5134 11
www.InsanBilimleri. com
Assist. Professor Dr. D. Ali ARSLAN: Ideology, Religion and the Army in Turkey
ARSLAN, A. (1999), Who Rules Turkey: The Turkish Power Elite and the Roles, Functions and Social Backgrounds of Turkish Elites, Guildford: University of Surrey, Department of Sociology (PhD Thesis).
JANOWITZ, M. (1971), The Military in the Political Development of New Nations, Chicago: The University of Chicago Press.
LEWIS, B. (1961), The Emergence of Modern Turkey, London: Oxford UP.
MILLS, C.W. (1956), The Power Elite, London: Oxford University Press.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com