You are here

Kriz Dönemi Milli Gelir Değişimlerinde Kapasite Kullanım Oranları ve Sanayi Üretim Endeksi Etkileşimi: Türkiye Örneği

THE RECIPROCAL OF CAPACITY USAGE PROPORTIONS AND INDUSTRIAL PRODUCTION INDEX IN THE VARIATION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT RELATING TO THE FINANCIAL CRISES PERIOD: TURKEY CASE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In the study, we aim to explain the effect and influential of periodical economics dynamics as a Capacity Usage Ratios and Industrial Production Index together with Consuming and Investment Goods Capacity Usage Ratios also directly related with Gross Domestic Product variations in financial crises period after 2007 in Turkey. On other hand, we have brought up that those dynamics have a strong effect on financial stability variants for analyzing crises process especially in the short time lags and Gross Domestic Product has been affected by the other external periodic dynamics too. Hence, industrial product dynamics have to include market and sectoral strategic component for sustaining and improving growth and the global intent have to be ensured by an expansion of the productive and increase aggregate national demand capacity of Turkish economy after financial crises process.
Abstract (Original Language): 
Bu çalısmamızda, 2007 yılı finansal kriz sürecinde, GSYH ile de dogrudan iliskili yatırım ve tüketim malları kapasite kullanım oranlarıyla da birlikte ele alınan “Sanayi üretim Endeksi” ve “Kapasite Kullanım Oranları” gibi dönemsel iktisadi dinamiklerin etkilesimi ve etkilerini açıklamaya çalıstık. Diger bir ifadeyle bu dinamiklerin kriz sürecinin analiz edilmesine iliskin özellikle kısa dönemli gecikmeler kapsamında daha güçlü bir etkiye sahip oldugunu ve GSYH’nın da diger dıssal peryodik dinamiklerden de etkilendigini ortaya koyduk. Bu baglamda endüstriyel üretim dinamikleri, kalıcı ve artan büyüme için pazar ve sektörler bazında stratejik unsurları kapsamalı ve söz konusu bu global amaç finansal kriz sonrası Türkiye ekonomisinin toplam iç talep kapasitesinin artırılması ve üretim ölçeginin genisletilmesiyle saglanmalıdır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

ABEL, Andrew B. (1990), “Consumption and Investment”, in Handbook of
Monetary Economics, Benjamin M. Friedman and Frank H. Hahn (eds.), Vol. 2,
North-Holland: Elsevier Science Publishers Co., Inc., 725-778.
ADAM, Christopher (1995), “Fiscal Adjustment, Financial Liberalization
and The Dynamics of Inflation: Some Evidence from Zambia”, World Development,
23(5) , (May 1995), 735-750.
ATAÇ, Beyhan (2006), Maliye Politikası, 7.bask., Eskisehir: ETAM A.S.
Matbaa Tesisleri.
BALMUMCU, Özgür (2010), “Mortgage Krizinden Türkiye’nin Krizine Giden
Süreçte Keynezyen Politikaların Hatırlanısı”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar,
Sayı: 540, Yıl: 47, 13-29.
BRESSER-PERERA, Luiz Carlos Bresser-Pereira (2010), “The 2008
Financial Crisis And Neoclassical Economics”, Brazilian Journal of Political
Economy, 30( 1), (January-March, 2010), 3-26.
BURNHAM, Peter (2010), “Class, Capital and Crisis: A Return to
Fundamentals”, Political Studies Review, 8(1), 27-39.
CHAUDHR, D. P. and E. Wilson. (2000), “Savings, Investment,
Produktivity and Economic Growth of Australia 1861-1990: Some Explorations”,
The Economic Record, 76( 232), (March 2000), 55-73.
COATS, Jr., Warren L. (1980), “The Use of Reserve Requirements in
Developing Countries”, in Money and Monetary Policy in Less Developed
Countries: A Survey of Issues and Evidence, Warren L. Coats, Jr. and Deena R.
Khatkhate (eds.), Oxford: Pergamon Press, 1980, 401-421.
COLE, David C. (1976), “Concepts, Causes, and Cures of Instability in Less
Developed Countries”, in Money and Finance in Economic Growth and
Development, Ronald I. McKinnon (ed.), New York: Marcel Dekker, Inc., 1976,
199-221.
COLANDER, David, Hans Föllmer, Armin Haas, Michael Goldberg,
Katarina Juselius, Alan Kirman, Thomas Lux and Brigitte Sloth, Tle Financial Crisis
and The Systemic Failure of Academic Economics, Kiel Working Paper 1489, Kiel:
Kiel Institute of The World Economy, February 2009.
DALAMAGAS, Basil (2000), “Public Sector and Economic Growth: The
Greek Experience”, Applied Economics, 32( 3), (February 2000), 277-288.
Uluslararası Iktisadi ve Idari Incelemeler Dergisi 39
Yıl:5 Sayı:10, Kıs 2013 ISSN 1307-9832
DPT (2009), Ekonomik Gelismeler-Eylül 2009.
DPT (2010), Temel Ekonomik Göstergeler, Mart-Nisan 2010.
DOCUMENT OF THE WORLD BANK (2008), Turkey Country Economic
Memorandum: Sustaining High Growth: Selected Issues-April 10, 2008, Vol: II,
Report No: 39194.
EDZDOGAN, Nihat (2008), Kamu Maliyesi, 10.bask., Bursa: Ekin
Kitabevi.
ELEKDAG, Selim ve KANLI, brahim Burak (2010), Ekonomi Notları,
TCMB Sayı: 2010-6, Ankara: Nisan 2010.
HILFERDING, Rudolf (1981), Finance Capital: A Study of The Latest Phase
of Capitalist Development, London: Routge & Kegan Paul Co.
FARIS, A. F. (2002), “Public Expenditure and Economic Growth in The Gulf
Cooperation Council Countries”, Applied Economics, 34( 9), (June 2002), 1187-
1193.
FRY, Maxwell J. (1980), “Money and Capital or Financial Deepening in
Economic Developments”, in Money and Monetary Policy in Less Developed
Countries: A Survey of Issues and Evidence, Warren L. Coats, Jr. and Deena R.
Khatkhate (eds.), Oxford: Pergamon Press, 1980, 107-113.
GANNAROS, Demetrios, Bharatt R. Kolluri, ve Michael Panik (1999), “An
Empırıcal Analysıs of The Effects of Government Spendıng on Capital Investment:
Evıdence from O.E.C.D. Countries”, International Economic Journal, 13(1), (Spring
1999), 45-55.
GOLDAR, Bishwanathe ve Anita Kumari, A. Import Liberalization and
Productivity Growth in Indian Manufacturing Industries in The 1990’s, Working
Paper No: E /219/2002, New Delhi: University of Delhi Enclave Institute of
Economic Growth, 2002.
GOLDFELD, Stephen M. ve Daniel E. Sichel (1990), “Money Demand for
Money”, in Handbook of Monetary Economics, Benjamin M. Friedman and Frank
H. Hahn (eds.), 1(1), Nort-Holland: Elsevier Science Publishers Co., Inc., 1990,
299-356.
KHALID, Ahmet M. and Masahiro Kawai, “Was Financia Market Contagion
The Source of Economic Crisis in Asia? Evidence Using a Multivariate VAR Model”
Journal of Asian Economics, 14(1), ( February 2003), 131-156.
PUK-HUNG, Mo (2009), “Impossible Trinity, Capital Flow Market and
Financial Stability”, Kyklos, 62( 4), (November, 2009), 611-618.
TCMB, (2009), Finansal stikrar Raporu-Mayıs 2009., Sayı: 8.
40 International Journal of Economic and Administrative Studies
Year:5 Number 10, Winter 2013 ISSN 1307-9832
TCMB, (2009), Finansal stikrar Raporu-Kasım 2009, Sayı: 9.
TCMB (2010), Finansal stikrar Raporu-Mayıs 2010.
TÜK (2009), Ekonomik Göstergeler-IV. Dönem 2009.
ÜNSAL, Erdal M. (2005), Makro ktisat, 6. bask., Ankara: maj Yayınları.
YILDIRIM, Kemal ve Digerleri (2009), Makroekonomi, 8.bask., Ankara:
Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.S.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com