You are here

KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE KRİZLE MÜCADELE STRATEJİLERİ

STRUGLE STRATEGIES WITH CRISIS IN ACCOMMODATION SECTOR

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Although changes find solutions to the problems, on the other hand it causes problems, such as economical crisis and Turkey has also met with them rather frequently. This situations affected negatively to tourism like all other sectors. Besides national economical crisis, global crisis -that has been experienced nowadays- has influenced importantly to tourism. Investigation of accomodation firms, It will be a suitable indicator for he purpose of learning bad effects of crisis. This study aims to find out which strategies are conducted by accommodation administrationss in their struggle with crisis.
Abstract (Original Language): 
Değişim bir yandan sorunlara çözüm getirirken, diğer yandan da yeni sorunların çıkmasına neden olmaktadır. Ekonomik krizler bu sorunlardan bazılarıdır ve Türkiye'nin de çok sık karşı karşıya kaldığı durumlardır. Bu durumlar, tüm sektörler gibi turizm sektörünü de olumsuz etkilemiştir. Ulusal boyutta yaşanan krizlerin yanında içinde bulunduğumuz dönemde yaşanan global kriz de turizmi önemli derecede etkilemektedir. Turizm sektörünün krizden etkilenme derecesini incelemek için konaklama işletmeleri iyi bir gösterge oluşturacaktır. Bu çalışmada, konaklama işletmelerinin krizin etkilerini minimize etmek için uyguladıkları krizle mücadele stratejilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
83-100

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

AYDOĞUŞ, Osman (2009), "2008-09 Küresel Krizinden Geçerken Türkiye Ekonomisi Üzerine Bazı Gözlem ve Değerlendirmeler", TĞSK Akademi, 4(2), (ss:26-49).
BİLGİN, H. Fikri (1998), "Turizmde Risk ve Kriz", T.C. Turizm Bakanlığı. (20-22 Ekim 1998), I. Turizm Şurası Tebliğler, Ankara, (ss.105-118).
CAN, Halil. (1992), Yönetim ve Organizasyon, 2. Baskı, Ankara: Adım Yayınevi.
ÇELİK, Cemile ve ÖZDEVECİOĞLU, Mahmut (2002), "Otel İşletmelerinin Ekonomik Krizden Etkilenme Düzeyleri ve Kriz Dönemlerinde Uyguladıkları Politikalara İlişkin Bir Araştırma", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(9), (ss.56-74).
ÇOLAK, Ömer Faruk (2009), " 2008 Krizinin 1929 Krizi İle Benzerlikleri Üzerine Bir Analiz", TİSK Akademi, 4(2), (ss: 50-69).
DEMİR, Ömer (2009), Küresel Krizin Turizme Etkisi ve 2009'da İzlenmesi Gereken Politikalar, [Erişim Tarihi: 12.12.2009]. http://www.turizmgazetesi.com/articles/article.aspx?id=45440
EĞİLMEZ Mahfi (2009), Küresel Finans Krizi, Remzi Kitabevi, 4. Bası, İstanbul.
FLANDER, Gail and MORAVEC, Milan. (1994), "Tiptocing Through the Crisis: How HR Can Keep Change Moving", Personnel Journal. March, 73(3), (p.
86).
GERNİ Cevat, Selçuk EMSEN ve Kemal DEĞER (2009), "Ekonomik Kriz¬lerde Erken Uyarı Sinyalleri Olarak Dış Ticaret Göstergeleri: Türkiye Uygulaması", İçinde: Ekonomik Kriz Öncesi Erken Uyarı Sistemleri, Ed: Halil Seyidoğlu ve Rıfat Yıldız, Arıkan Yayınları, İstanbul.
IRVINE, Robert B. (1987), "What's a Crisis, Anyway", Midyear Special, 4.
KÖROĞLU, Ahmet (2004), Turizm İşletmelerinin Muhtemel Krizlere Yöne¬lik Hazırlık Çalışmaları ve Seyahat Acentelerinde Bir Uygulama", Balıkesir Üniver¬sitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(12), (ss: 69-87).
KÜÇÜKALTAN Gül (2008), "Krizin Türkiye Turizmine Etkileri",
http://www.turizminsesi.com/yazi/krizin-turkiye-turizmine-etkileri-35.htm, [Erişim Tarihi: 12.12.2009].
MITROFF, L. Ian (2000), "How to Keep a Crises from Happening", Harvard Management Update, December, 5 (12), (p.26).
Year:3 Number 6, Winter 2011 ISSN 1307-9832
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
99
OZDEVECIOGLU, Mamhut (2001), Kriz Yönetimi, Kriz Dönemi Stratejileri ve Krizin Kayseri işletmeleri Üzerindeki Etkilerine ilişkin Bir Araştırma, Kayseri: GESlAD Yayınları.
PEKER, Ömer ve AYTÜRK, Nihat (2000), Etkili Yönetim Becerileri. Ankara: Yargı Yayınevi.
REGESTER, Micheal (1989), Crises Management, London: Hutchiston Pub.
SLYWOTZKY,
J.Adria
n (2000), Kâr Bölgesi, istanbul: Sistem Yayıncılık.
SMITHER, Robert D., HOUSTON John M. and Sandra A. MCLNTIRE, S. A. (1996), Organization Development Strategies for Changing Environments; Harper Collins College Publishers, USA.
SÖNMEZ, Cahit, (2009), "Küresel Krizin Çıkış Kaynağı: Mortgage Kredileri", içinde Güncel Ekonomik Sorunlar: Global Kriz, Ed: Sadi Uzunoğlu, Literatür Yayınları:581, istanbul, (ss:79-96).
T.C. Kültür ve Turizm bakanlığı, www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster. aspx?F6E10F8892433CFF2B81939FD5B60AFAFFDE13C621852F44, [Erişim T a-rihi: 22.04.2010].
T.C. Turizm Bakanlığı (2002), Turizmde Kriz Yönetimi, Ankara: Nokta Of¬set Bas. Tic. Ltd. Şti.
TANRISEVDi, Abdullah. (2004), Seyahat Acentelerinde Kriz Yönetimi, Turizm ilkeler ve Yönetim, Editörler: Yüksel, A. ve Hançer, M., Ankara: Turhan Kitabevi.
TOPALOGLU, Melih ve TUNÇ, Azize (1997), "Turizm işletmelerinde Kriz Yönetimi", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 1-2 (8), (s. 88-94).
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği-TÜRSAB (2009). "Küresel Ekonomik
Kriz Ortamında Dünya ve Türkiye Turizmindeki Gelişmeler", 10. Turizm Sempoz¬yumu 21-24 Ekim, Mersin.
UZUNOGLU, Sadi (2009), "Global Kriz: Ne Zaman ve Nasıl Sona Erecek?", TiSK Akademi, 4(2), (ss: 80-88).
YAZICI, Hakan. (2009), "Ekonomik Kriz Ortamında Turizm", 10. Turizm Sempozyumu 21-24 Ekim, Mersin.
YILDIZ, Zafer ve DURGUN, Ayşe (2010), "2008 Küresel Ekonomik Krizi ve Turizm Sektörü Üzerine Etkileri", Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Der¬gisi, 2(1), (ss.1-15).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com