You are here

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDE OKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ THU (TOPLUMA HİZMET UYGULAMARI) DERSİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ: NİTEL ÇALIŞMA

THE OPINION OF CANDIDATE TEACHERS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT TEACHING SCHOOL FOR THE LESSON OF SOCIAL SERVICE APPLICATIONS. A QUALITATIVE STUDY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is determine the opinion of the candidate tearchers of physical education and sport teaching school for the lesson of social service applications and to find out the benefits of this lesson. Case study of purposal sampling and semi-structured interview method is used. Content analysis is performed since the collected data had to be converted to a theme. Based on the results of this analysis certain themes are created. The descriptive analysis and focus group discussion method is also used. Three main subjects are created from 6 themes related to each other. The main subjects are the benefits of the lesson for each individual, the perception for the social cases and society perspectives of the candidate teachers.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde Okuyan Öğretmen Adaylarının THU (Topluma Hizmet Uygulamaları) Dersi hakkındaki görüşlerini belirlemek ve bu dersin kendilerine kazandırdıklarını saptamak amacıyla yapılmıştır. Yöntem olarak amaçlı örnekleme yönteminden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Çalışmada odak grup görüşmesi yöntemi kullanılmıştır. Veriler bilgisayar ortamında metin şekline dönüştürülebilmesi için içerik analizi yapılmıştır. Aynı zamanda betimleme analizi de kullanılmıştır. Bu çalışmada, birbirleri ile bağlantılı konular içeren 6 temadan 3 ana başlık oluşturulmuştur. Bunlar; dersin kişiye sağladığı yararlar, öğretmen adaylarının sosyal olaylara ve topluma bakışı açısından algılama boyutudur
22-30

REFERENCES

References: 

ATAÜNAL, A. (2003).
Niçin ve Nasıl Bir Öğretmen. Ankara:
MEB Vakfı Yayınları.
AKTAŞ, MAVİLİ ALİYE (2002).
“Orduda Sosyal Hizmet”, Kho Savunma
Bilimleri Dergisi, s.1.
AKSOY, B, ÇETİN, T, SÖNMEZ, Ö.F.
(2009).
Topluma Hizmet Uygulamaları, Ankara:
Pegem A yayıncılık
ANTONİO, A. L., ASTİN, H. S. & CRESS, C.
H. (2000). Community service in higher education:
A look at the nation’s faculty. Review
of Higher Education, 23(4), 373-397.
ÖĞÜLMÜŞ, S. (2006). Eğitim fakültelerinin
topluma hizmet bağlamında toplumsal
yaşama katkısı çalıştay alt grubu raporu.
Yayına hazırlayan F. Ç. Dinçer, Eğitim
Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitim Fakülteleri
ve Topluma Hizmet İşlevi Çalıştayı, A.Ü.
Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Yayın
No:200.
ASTİN, A. W., & SAX, L. J. (1998).
How undergraduates are affected by service
participation. Journal of College Student
Development, 39(3), 251-263.
CEVAT E., KESTEN A., KIROĞLU K., UZUN
E. M, DİCLE A.N., PALAVAN Ö.(2010).
Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet
Uygulamaları Dersine ilişkin Algıları, Educational
Administration: Theory and Practice
Vol. 16, Issue 2, pp: 231- 252
COŞKUN, H. (2009). Topluma Hizmet Uygulamaları.
Ankara: Anı Yayıncılık.
ÇATAK,P.,ÖGEL K.(2010). Bir terapi Yöntemi
Olarak Farkındalık, Nöropsikiyatri Dergisi,
Cilt 47, Sayı 1
ÇUHADAR, A. (2008). Topluma Hizmet Uygulamaları
Aracılığı ile Yurttaş Öğretmen
Yetiştirmek, VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği
Sempozyumunda Sunulan Bildiri, Çanakkale.
EYLER, J. S., & GİLES, D. E. (1999).
Where’s the learning in service learning?
SanFrancisco: Jossey-Bass.
GİLES, D. E., & EYLER, J. S. (1994).
The impact of a college community service
laboratory on students’ personal, social and
cognitive outcomes. Journal of Adolescence,
17, 327-339.
MUSSOLF, G. R. (2001).
John Dewey’s social psychology and neopragmatism:
theoretical foundations of human
agency and social reconstruction. The Social
Sciense Journal, 284-289.
30
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 Sayısı Cilt:2 Sayı: 4 Jel Kodu: M
www.sstbdergisi.com
ÖZDEMİR M.S., TOKCAN H.(2010).
Topluma Hizmet uygulamaları dersinin
Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre
Değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi Ahmet
Keleşoğlu ğitim Fakültesi Dergisi Sayı 30,
Sayfa 41-61
PETERSON, E. A. (1998).
What can adults learn from community
service? Lessons learned from Americorps.
Community Education Journal, 25(1-2), 45-
46.
SÖNMEZ, Ö.F., M. AVAROĞLU, K. KARATEKİN,
Z. MEREY, Z. KUS, S. KAYMAKÇI,
T. ÖZTÜRK, K. UYGUN VE B. ÇİFTÇİ
(2009).
Editörler: AKSOY, B., T. Çetin ve Ö. F.
Sönmez, Topluma HizmetUygulamaları, Pegem
Akademi, Ankara, s.7,8,14- 15,16,22,24,82-
84,98.
SÖNMEZ Ö.F.(2010).
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Topluma
Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik
Görüşlerinin Kazanım Boyutunda Değerlendirilmesi,
The Black Sea Journal of Social
Sciences, Year:2 Number: 2, 53- 71
ŞENTÜRK, Ü. (2008).
Enformasyon Toplumunda Eğitimin Yeri.
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt 6, sayı
3, Ankara.
TİLKİ F.(2011).
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Alan Öğrencilerin
Topluma Hizmet Uygulamaları Dersini
Algılama Düzeyleri (Sakarya İli Örneği),
Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Sakarya.
VOGELGESANG, L. J., & ASTİN, A. W.
(2000).
Comparing the Effects of Service-Learning
and Community Service. Michigan Journal
of Community Service Learning, 7, 25-34.
YILDIRIM A., ŞİMŞEK H.(2006).
Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri,
Seçkin Yayıncılık, s.152
QUEZADA, R. L. & CHRİSTOPHERSON
R. W. (2005).
Adventure-based service learning: University
students’ self-reflection accounts of service
with children. Journal of Experiential Education,
28 (1), 1- 16

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com