You are here

SPOR YAPAN ve YAPMAYAN 12-14 YAŞ GRUBU KIZ ÇOCUKLARININ BAZI MOTORİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TO COMPARE SOME MOTORIC FEATURES of 12-14 AGE GROUP GIRL CHILDREN MAKING SPORT and DON’T MAKE SPORT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Aim; It was came to an important topic that children join in to sport. As to main reason of this is that sport contribute to development of physical, physiologic and biomotoric features in children. The aim of this study was to compare some motoric features of 12 age group girl children making sport and don’t make sport. 22 girls making sport regularlay and 22 girls who don’t make sport regularly were joined in research. Leg force, 30 and 100 m speed running and standing long jump performances of all subjects were determined. Independent “t” test in SPSS 15.0 for Windows program was used in analyze of data obtained. After analyze of data obtained, it was determined that there was statistically significant difference betweeen body weight of children makind sport and don’t make sport (p<0,05). As to this, it was came off that body weight of children making sport is lower than children who don’t make sport. It was determined that there was statistically significant difference betweeen 100 m speed running performances of groups (p<0,05). As to this, it was determined that 100 m running performance of children making sport is better than other group. It was determined that the was no statistically significant difference between 30 m running perofrmances of children making sport and don’t make sport (p>0,05). Besides, it was determined that the was no statistically significant difference between leg force value of each two groups (p>0,05).
Abstract (Original Language): 
Amaç; Günümüzde çocukların spor çalışmalarına katılmaları önemli bir konu haline gelmiştir. Bunun temel nedeni ise sporun çocuklarda fiziksel, fizyolojik ve biyomotorik özelliklerin gelişimine katkı sağlamasıdır. Bu çalışmanın amacı, spor yapan ve yapmayan 12 yaş grubu kız çocuklarının bazı motorik özelliklerini karşılaştırmaktı. Çalışmaya düzenli olarak spor yapan 22 kız çocuk ile düzenli olarak spor yapmayan 22 çocuk katılmıştır. Tüm deneklerin bacak kuvveti, 30 ve 100 m sürat koşusu ve durarak uzun atlama performansları tespit edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 15.0 for Windows programında independent ‘’t’’ test kullanılmıştır. Elde edilen bulguların analizinden sonra, spor yapan ve yapmayan çocukların vücut ağırlıkları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Buna göre spor yapan çocukların vücut ağırlıkları spor yapmayan çocuklardan istatistiksel olarak daha düşük çıkmıştır. Grupların 100 m koşu performansları arasında da istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu bulunmuştur. Buna göre spor yapan çocukların 100 m koşu performansları diğer gruptan istatistiksel olarak daha iyi seviyede olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Spor yapan ve yapmayan çocukların 30 m koşu performansları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). Bunun yanında her iki grubun bacak kuvveti test değerleri arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir (p>0,05).
31-38

REFERENCES

References: 

AÇIKADA, C., ERGEN, E., ALPAR, R.,
YAZICIOĞLU, M. (1991), ‘’Uzun
Atlamada Koşu Hızının
Performansa Etkisi’’ Spor Bilimleri
Dergisi. 2, ss.35–46
AKALIN, U., (1995), ‘’Motiveli
sıçrama’’ Voleybol Bilim ve
Teknoloji Dergisi. 4, ss.27-29.
BAGUET, G., GUİNHOUYA, C.,
DUPONT, G., NOURRY, C.,
BERTHOİN, S., (2004), ‘’Effects
of a Short Term İnterval Training
Program on Physical Fitness in
Prepubertal Children’’ Journal of
Strength and Conditioning
Research, 18 (4) ss.708-713.
BALE, P., MAYHEW, J.L., PİPER, F.C.,
BALL, T.E., WİLLMAN, M.K.
(1992), ‘’Biological and
performance variables in relation to
age in male and female adolescent
athletes’’ J Sports Med Phys
Fitness, 32 (2):ss.142-8.
BENCK, J., DAMSGARD, R.,
SAEKMOSE, A., JORGENSEN,
P., JORGENSEN, K., KLAUSEN,
K. (2002), ‘’Anaerobic Power And
Muscle Strength Characteristic Of
11 Years Old Elite And Non-Elite
Boys And Girls From Gymnastic,
Team Handball, Tennis And
Swimming’’ Scand J Med Sci
Sports, 12, ss.171-78.
ERHAN, S. (1995), ‘’Elit düzeydeki
voleybolcuların Fizyolojik
Özelliklerinin Analizi ve
Mukayesesi’’ Yüksek Lisans Tezi.
İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü. ss.12-41.
FAİGENBAUM, A.D., MİLLİKEN. L.A.,
LOUD, R.L., BURAK, B.T.,
DOHERTY, C.L., WESTCOTT,
W.L. (2002), “Comparison of 1 and
2 Days Per Week Of Strength
Training in Children”. Research
Quarterly for Exercise and Sport.
73(4), ss.416-424.
GÜNAY, M., EROL, A.E., SAVAŞ, S.
(1994), ‘’Futbolculardaki Kuvvet,
Esneklik-Çabukluk Ve Anaerobik
Gücün Boy, Vücut Ağırlığı Ve Bazı
Antropometrik Parametreler ile
ilişkisi’’. H.Ü. Spor Bilimleri
Dergisi. 5(4), ss.3-11.
KALKAVAN, A. (1999), ‘’Trabzonspor'lu
minik, yıldız ve genç futbolcuların
fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin
karşılaştırılması’’ M.Ü, BESYO,
Dinamik Spor Bilimleri Dergisi, 1
(1), ss.11-18.
KOÇ, H., ve GÖKDEMİR, K. (1997),
‘’Eurofit Test Bataryası ile 14- 16
Eurofit Test Bataryası ile 14-16 Yaş
Grubu Hentbolcülerin Bazı Fiziksel
ve Fizyolojik Parametrelerinin
Değerlendirilmesi’’ Beden Eğitimi
Ve Spor Bilimleri Dergisi, 2 (2),
ss.16-24.
KÖYLÜ, H. (2001), ‘’Fizyoloji’’ Tuğra
Matbaası.s.138.
MENGÜTAY, S. (2000), ‘’Okul Öncesi
ve İlkokullarda Hareket Gelişimi ve
Spor’’ Tutibay Yayınları,ss. 8-9.
MURATLI, S. (2007), ‘’Antrenman
Bilimi Yaklaşımıyla Çocuk ve
Spor’’ Nobel Yayınları. ss.163-215.
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLER DERGİSİ
Nisan-Mayıs-Haziran 2012 Sayısı Sayı: 3 / Cilt: 2 Spring April- May- June 2012 Volume:03 Issue:02 Jel Kodu: JEL M
www.sstbdergisi.com
38
MURATLI, S. (1997), Çocuk ve Spor.
Ankara: Kültür Matbaası.
SAVUCU, Y., POLAT, Y., BİÇER, Y.S.
(2005), ‘’Atletizmci Erkek
Çocukların 12 Haftalık Oyunlu Ve
Oyunsuz Uygulanan Atletizm
Eğitiminin Fiziksel Uygunluklarına
Etkisi’’ Fırat Üniversitesi. Sağlık
Bilimleri Dergisi , 19 (3), ss.199-
204
SAYGIN, Ö., POLAT, Y., KARACABEY,
K. (2005), ‘’Çocuklarda Hareket
Eğitiminin Fiziksel Uygunluk
Özelliklerine Etkisi’’. Fırat
Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Dergisi. 19(3), ss.205-212
SEVİM, Y., ÖNDER, O., GÖKDEMİR, K.
(1996), ‘’Çabuk Kuvvete Yönelik
İstasyon Çalışmalarının 18-19 Yaş
Grubu Erkek Öğrencilerin Bazı
Kondisyonel Özellikleri Üzerine
Etkileri’’ Beden Eğitimi Ve Spor
Bilimleri Dergisi, 1 (3), ss.18- 24.
ŞAHİN, M., SARA, H., ÇOBAN, O.,
COŞKUNER, Z. (2012),
‘’Taekwondo Antrenmanlarının
Çocukların Motor Gelişim
Düzeylerine Etkisinin
İncelenmesi’’ Spor ve Performans
Araştırmaları Dergisi. 3 (1), ss.5-
14.
ŞEN, C. (2000), ‘’Basketbol Teknik’’
Bağırgan Yayımevi, s.41

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com