You are here

GÜREŞ STİLLERİNE GÖRE 15-17 YAŞ ARALIĞINDAKİ GÜREŞÇİLERİN BAZI FİZİKSEL PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

A COMPARISON OF SOME PHYSICAL PARAMETERS FOR WRESTLERS AT THE AGE OF 15-17 ACCORDING TO THEIR WRESTLING STYLES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study aims to comparise some physical parameters of Turkish wrestlers at the age of 15-17 according to their wrestling styles. It will be relevant to note out the special wrestling styles according to the significant motorik wrestling styles. In the research group there are 129 freestyler (Xage=16,06±0,8 yearl, Xspor age=4,86±1,45 year) and 117 Greco-Roman (Xage=15,89±0,8 year, Xspor age=4,71±1,23 year) a total of 246 men wrestlers. Following test have been done bye this group; hight,sırasıyla heights, body weight, body mass index, right and left hand grip strength, static and active bounce jump, vertical leap from the anaerobic power, standing long jump, medicine ball throw, shuttle body (30 sec.), 30-meter sprint, and 20-meter shuttle run. From these test the indirect VO2max values were obtained. To applie the measurments and point out the difference between the free and the Greco-Roman styles the t-test was used. According to the data obtained from the research group of right-and left-hand grip strength, squats and sit-ups, and body active jumping abilities, styles vary according to wrestlers (p <0.05). Outside of the shuttle body’s ability to significantly different parameters of the Greco-Roman style wrestlers are better seen in terms of performance measurements. The research group shows that, standing long jump, anaerobic power, 30m sprint, medicine ball throws, and wrestling styles in the direct VO2max parameters are similar statistically. According to the findings it is seen that in terms of styles of wrestling wrestlers outside the parameters that differ in their ability to show similarities, free-style wrestlers abdominal strength is high, the Greco-Roman style wrestlers with the leg muscles of the hand and forearm muscles on maximal force exhibited by explosive force, which is dominated by free-style wrestlers. Depending on the structure of the specialized techniques of wrestling styles are thought to be caused by differences in the motoric features.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacını, güreş branşındaki 15-17 yaş grubu Türk güreşçilerin fiziksel parametrelerinin güreş stillerine göre karşılaştırılması oluşturmaktadır. Güreş stillerinin motorik özelliklerindeki belirgin farklılıklara göre sporcuların güreş stillerinin belirlenmesi anlamlı olacaktır. Araştırma grubunu 129 serbest stil (Xyaş=16,06±0,8 yıl, Xsporyaş=4,86±1,45 yıl) ve 117 grekoromen stil (Xyaş=15,89±0,8 yıl, Xsporyaş=4,71±1,23 yıl) güreş yapan toplam 246 erkek sporcu oluşturmaktadır. Araştırma grubunun sırasıyla boy uzunlukları, vücut ağırlıkları, vücut kitle indeksleri, sağ ve sol el kavrama kuvveti, statik sıçrama ve aktif sıçrama, dikey sıçramadan elde edilen anaerobik güç, durarak uzun atlama, sağlık topu atış, gövde mekik(30 sn.), 30 metre sürat ve 20 metre mekik koşusu testinden indirek VO2max değerleri elde edilmiştir. Araştırma grubuna uygulanan ölçümlerin, serbest ile grekoromen stilleri arasındaki farka, ilişkisiz örneklemler için T-testi uygulanmıştır. Araştırma grubundan elde edilen verilere göre sağ ve sol el kavrama kuvveti, squat ve aktif sıçrama ile gövde mekik yetileri, güreşçilerin stillerine göre farklılık göstermektedir (p<0,05). Anlamlı farklılık gösteren parametrelerde gövde mekik yetisi dışında greko-romen stil güreşçilerin ölçümleri performans bakımından daha iyi olduğu görülmektedir. Araştırma grubunun durarak uzun atlama, anaerobik güç, 30m sürat, sağlık topu atış ve indirek VO2max parametreleri güreş stillerine göre istatistiksel olarak benzerlik göstermektedir. Elde edilen bulgulara göre güreş stilleri bakımından güreşçilerin benzerlikler gösteren parametreleri dışında farklılık gösteren yetilerinde; serbest stil güreşçilerde abdominal kuvvetin yüksek olduğu, greko-romen stil güreşçilerde ise el ve ön kol kasları ile bacak kaslarının maksimal kuvvete bağlı sergilediği patlayıcı kuvvetin serbest stil güreşçilere göre baskın olduğu görülmektedir. Güreş stillerinde uygulanan tekniklerin yapısına bağlı özelleşmiş motorik özelliklerin bu farklılığa sebep olduğu düşünülmektedir.
56-67

REFERENCES

References: 

AÇIKADA C., editör. 2008. “Atletizm Yetenek
Modeli Raporu”, Atletizm Federasyonu
Eğitim Kurulu Yayınları,
Ankara.
ARABACI R., 2003. “15-16 Yaş Grubu Güreşçilerine
Uygulanan Model Antrenman
Programının Kuvvet Ve Dayanıklılığın
Gelişimi Üzerine Etkisinin
Araştırılması”, Bed. Eğt. ve Spor Bil.
Derg., 5 (2); 15-22
AYDOS L., Kürkçü R., 1997. “13-18 Yaş
Gurubu Spor Yapan ve Yapmayan
Orta Öğrenim Gençliğinin Fiziksel ve
Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması”,
G.Ü. Bed.Eğt.Spor Bil.Dergisi,
2 (2), s.31-38.
AYTAÇ İ., Açıkada C., Hazır T., 1993.
“Durarak Dikey Sıçramada Değişik
Ölçüm Yöntemlerinin Karsılaştırılması”,
Bed. Eğt. Spor Bil. Derg., 3(1);
28-35
BAYRAKTAR I., DELICEOĞLU G.,
KAHRAMAN E., 2011. “Güreşte
Türkiye Norm Değerleri”, Ata Ofset
Matbaacılık, Ankara.
CİCİOĞLU İ., Kürkçü R., Eroğlu H.,
Yüksek S., 2007. “15-17 Yaş Grubu Güreşçilerin Fiziksel ve Fizyolojik
Özelliklerinin Sezonsal Değişimi”,
Spormetre Bed. Eğt. Spor Bil. Derg.,
5 (4); 151-156
COŞAN F., DEMIR A., 2000. “Türk Çocuklarının
Fiziki Uygunluk Normları
(İstanbul İli Örneği)”, Mart Matbaacılık,
İstanbul.
GOZZOLİ C., SIMOHAMED J., ELHEBIL
A.M., 2006. “Educational
Cards Kids’ Athletics”, IAAF. URL:
http://www.iaaf.org/mm/Document/
imported/37264.pdf
GÜNAY M., TAMER K., CICIOĞLU İ.,
2006. “Spor Fizyolojisi ve Performans
Ölçümü” Baran Ofset, Ankara.
HORSWILL C., 1992. “Applied physiology
of amateur wrestling”, Sports Medicine,
14(2): 114-143.
KUTLU M., Cicioğlu İ., 1995. “Türkiye
Grekoromen ve Serbest Yıldız Milli
Takım Güreşçilerinin Gelişmiş Fizyolojik
Özelliklerinin Analizi”, Hac.
Spor Bil. Derg., 6 (4); 6-12
MACKENZIE B., 2005. “101 Performance
Evaluation Tests”, Elektric Word plc,
London.
MİRZAEİ, B., CURBY D.G., RAHMANI-
NIA F., MOGHADASI M., 2009.
“Physiological Profile of Elite Iranian
Junior Freestyle Wrestlers”, Journal of
Strength and Conditioning Research,
November, 23 (8), pp.2339-2344.
ÖCAL D., 2007. “Elit Güreşçilerin Somatotip
Özellikleri İle Antropometrik
Oransal İlişkilerinin Stiller ve Sıkletler
Arası Karşılaştırılması”, Yüksek
Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
PEKEL H.A., 2007. “Atletizmde Yetenek
Aramasına Bağlı Olarak 10-12 Yaş
Grubu Çocuklarda Bazı Değişkenler
Üzerinde Normatif Çalışma”, Yayınlanmamış
Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Ankara.
RAHMANİ-NIA F., MIRZAEI B., NURI
R., 2007. “Physiological Profile of
Elite Iranian Junior Greco-Roman
Wrestlers”, International Journal of
Fitness, 3(2): 49-54.
STOCKBRUGGER B, HAENNEL R.,
2001. “Validity and Reliability of a
Medicine Ball Explosive Power Test”,
Journal of Strength & Conditioning
Research, 15 (4); 431-438.
TAMER K., 2000. “Sporda Fiziksel-Fizyolojik
Performansın Ölçülmesi ve
Değerlendirilmesi”, 2. Bası, Bağırgan
Yayımevi, Ankara.
YOON J., 2002. “ Physiological Profiles of
Elite Senior Wrestlers”, Sports Medicine,
32(4): 225-233.
ZİYAGİL M.A., ZORBA E., KUTLU M.,
TAMER K., TORUN K., 1996. “Bir
Yıllık Antrenmanın Yıldızlar Kate gorisindeki Serbest Stil Türk Milli
Takım Güreşçilerinin Vücut Kompozisyonu
ve Fizyolojik Özellikleri
Üzerine Etkisi”, G.Ü. Bed.Eğt.Spor
Bil.Derg., 1(4), s.9-16.
ZORBA E., 2000. “Fiziksel Uygunluk”,
Neyir Matbaası, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com