You are here

SAĞLIK HARCAMALARININ YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI ve SAĞLIK HARCAMALARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

COMPARISON OF HEALTH EXPENDITURES BY YEARS AND ANALYZING THE FACTORS AFFECTING HEALTH EXPENDITURES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Health services and health expenditures in developed and developing world economies constitute an important place over the national economy. Besides the health services and health expenditures are an important part of national economy, they create significant profit maximization in terms of the service industry. In this study and research, health expenditures between the years of 2000 and 2008 were comparatively analyzed. Factors affecting the health expenditures were ascertained; and it was concluded by using the portion of health expenditures in the consolidated budget, current health expenditures, investments made in health sector and variables in the number of hospital beds. Structural refractive analysis was used in the study and it was concluded that the relation between dependent variables between the years of 2000 and 2008 and independent variables was corrupted and highly consistent. When looked into the annual rate of increases in health expenditures, it was determined that total health expenditures between 2000 and 2008 increased 600%, current expenditures increased 553% and health expenditures increased 120% in the portion of consolidated budget
Abstract (Original Language): 
Gelişmiş ve gelişmekte olan dünya ekonomilerinde sağlık hizmetleri ve sağlık harcamaları ülke ekonomisi üzerinde önemli bir yeri kapsamaktadır. Sağlık hizmetleri ve sağlık harcamaları ülke ekonomisinin önemli bir parçası olduğu gibi hizmet endüstrisi açısından da önemli bir kar maksimizasyonu nu oluşturmaktadır. Yaptığımız bu araştırma ve çalışma da 2000 ve 2008 yılları arasında yapılan sağlık harcamaları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Sağlık harcamalarını etkileyen faktörler belirlenmiş; sağlık harcamalarının konsolide bütçesi içindeki payı, cari sağlık harcamaları, sağlık alanında yapılan yatırımlar ve hastane yatak sayılarındaki değişkenler kullanılarak sonuca gidilmiştir. Çalışmada yapısal kırılma analizi kullanılmış olup, 2000 ve 2008 yılları arasında yer alan bağımlı değişkenler ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin bozulduğu ve son derece tutarlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sağlık harcamalarındaki yıllık artış oranlarına bakıldığında ise 2000 ve 2008 yılları arasında toplam sağlık harcamalarının %600, cari harcamalarının %553 ve sağlık harcamalarının konsolide bütçe içindeki payının %120 oranında artış gösterdiği saptanmıştır.

REFERENCES

References: 

AKTAN, Ç. C. (2006), “Sağlık Bakanlı
Organizasyon ve Yönteminde Yaşanan
Sorunlar ve Mevcut Durum
Analizi”,http://www.canaktan.org/
ekonomi/saglik-degisimcaginda/pdfaktan/
durum-analizi.pdf (Erişim Tarihi:
10.06.2011).
AKTAN, Ç. C. ve IŞIK, A. K. (2006), “Sağlık
Hizmetlerinin Finansmanı ve Alternatif
Yöntemler”, http://www.canaktan.
org/ekonomi/saglik-degisimcaginda/
pdfaktan/ finansman-alternatif.
pdf (Erişim Tarihi: 10.06.2011).
ERSÖZ, F., (2008), “Türkiye ile OECD Ülkelerinin
Sağlık Düzeyleri ve Sağlık
Harcamalarının Analizi”, İstatistikçiler
Dergisi 2, (2008) 95-104
KARABABA, O. (2005), “Sağlığın Maliyeti”,
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Halk Sağlığı Anabilim Dalı. http://
www.toraks.org.tr/sub/sigarasiz/
Maliyet_A_Karababa.ppt (Erişim Tarihi:
06.12.2011).
KALKAN, O. (2004), “Sağlık Ekonomisi
Araştırmaları”, Halk Sağlığı Uzmanı,
http://www.bsm.gov.tr/makale/
20014.asp?sayi=20014 (Erişim Tarihi:
06.12.2011)
TUTAR, F., & KILINÇ, N., (2007);
“Türkiye’nin Sağlık Sektöründeki
Ekonomik Gelişmişlik Potansiyeli
ve Farklı Ülke Örnekleriyle Mukayesesi”,
Afyon Kocatepe Ünv. İ.İ.B.F.
Dergisi, (C.IX, S.1, 2007), Afyon.
ss.31-32
TURNA, S.D., (2006); “İlaç Harcamalarının
Toplam Sağlık Harcamaları
İçerisindeki Yeri : Türkiye ile Diğer
OECD Ülkelerinin Karşılaştırılması”,
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü İktisat A.B.D. Yayınlanmış
Yük.Lis.Tezi, Kayseri. s.4
TOKAT, M. (1990), “Sağlı k Ekonomisi”,
Milli Prodüktivite Merkezi (Özel
Say,), Ankara.www.husep.hacettepe.
edu.tr/Belgeler/Saglik%20Ekonomisi%
20Mtokat.pdf (ErişimTarihi:
06.12.2011).
YENTÜRK, N., (2011). “Kamu Harcamalarını
İzleme Platformu”, 07 Nisan 2011
Tarihli Yayın Bülteni www.kahip.org
(Erişim Tarihi 06.12.2011)
TUİK Sayı:34, 18 Şubat 2011,
TUİK, Sayı:73, 30 Nisan 2009
TUİK, Sayı:179, 06 Eylül 2011

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com