You are here

ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞİN ÇALIŞANLAR ÜZERİNDE ETKİLERİ: KAMU BANKA ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL SILENCE ON WORKERS: A RESEARCH ON PUBLIC BANK WORKERS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The workers in this organization can't express their thoughts,ideas or suggests which can make the organization's activities better or find out the hitches,so this is an important problem for organizations is possible to say that this problem has many negative effects on the organization.The aim of this research is to reveal the reasons why the workers stay quiet in the organization.The employee's behaviour gets collective in time and bring about organizational silence climate.One of this research's aims is to investigate whether the organizational silence is derived from hierarchy or the communication channels being insufficient.That's why it was purposed to identify whether organizational silence has effects on bank workers/organizations or not.This research was commented by using face to face questionnaires and getting datas from bank workers and doing necessary analysis.
Abstract (Original Language): 
Örgüte ait çalışanların örgüt faaliyetlerinin iyileştirilmesine, aksaklıkların ortaya çıkarılmasına dönük düşünce, fikir ve önerilerini dile getirmemek örgüt için önemli bir problemdir. Bu sorunun örgüte birçok olumsuz etkisi olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Bu çalışmanın amacı; örgüt içinde çalışanların sessiz kalmalarının nedenlerinin ortaya konulmasıdır. İşgörenlerin bu tutumu kolektif bir hal alıp, örgütsel sessizlik iklimini meydana getirebilmektedir. Sessizlik ikliminin hiyerarşiden mi yoksa iletişim kanallarının yeterli düzeyde olmamasından mı kaynaklandığını araştırmak bu incelemenin amaçlarından biridir. Bu nedenle çalışmada örgütsel sessizliğin banka çalışanlarına/örgütlerine etkileri olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda araştırma, yüz yüze anket yöntemi kullanılarak ve banka çalışanlarından veriler toplanarak gerekli analizler yapılarak yorumlanmıştır.
156
168

REFERENCES

References: 

Blackman, D.,E. Sadler, The Silent and the Silenced in Organizational Knowing and Learning, Management Learning, Cilt 40, Sayı 5, s. 569-585, 2009.
Bowen, F., K. Blackmon, "Spirals of Silence: The Dynamic Effects of Diversity on Organizational Voice", Journal of Management Studies, Cilt 40, Sayı 6, (September) s. 1393-1417, 2003.
Brınsfıeld,
C
. T., Employee Silence: Investigation Of Dimensionality, Development Of Measures, And Examination Of Related Factors, Yayınlanmış Doktora Tezi, The Ohio State Üniversitesi, Amerika, 2009.
Çakıcı, A., Örgütlerde Sessiz Kalınan Konular, Sessizliğin Nedenleri Ve Algılanan Sonuçları Üzerine Bir Araştırma, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, s.117-134, 2008.
Dyne, L. V., S. Ang ve C. B. Isabel, Conceptualizing Employee Silence and Employee Voice as Multidimensional Constructs, Journal of Management Studies, Cilt 40, Sayı 6, s.1360-1392, (September) 2003.
167
V
AKADEMİ
K BAKIŞ DERGİSİ
A Sayı: 59 Ocak - Şubat 2017
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
£j ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org
Erdem, R., Örgüt Kültürü Tipleri ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki ilişki, Osmangazi Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi 2007.
Erdoğan, İ., işletmelerde Davranış, Dönence Basım Yayın, İstanbul, 1997.
Eren, E., Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayınları, 11. Baskı, İstanbul, 2008.
Huang, X., Vlıert ,E. ve G. V. Vegt, Breaking the Silence Culture: Stimulation of Participation and Employee Opinion Withholding CrossNationally, Management and Organization Review, Cilt: 1, Sayı: 3, s. 459 - 482, 2005.
Morrıson, E. W., F. J. Mıllıken,
"Sounds
of Silence",
Ster
n Business, Cilt 25, s. 31-35, 2004. Speaking Up, Remaining Silent: The DynanMcs of Voice and Silence in Organizations", Journal of Management Studies Cilt 40, Sayı 6 (September), sp. 1353¬1358, 2003. Organisational silence: a barrier to change and development in pluralistic world, Academy of Management Review, Cilt 25 Sayı 4, s. 706-725, 2000.
Perlow, L. A., S. Wıllıams, Is Silence Killing Your Company, Harward Business Review,
(May), s. 3-8, 2003.
Slade M. R., The Adaptive Nature of Organizational Silence: A Cybernetic Exploration of the Hidden Factory, Yayınlanmış Doktora Tezi George Washington Üniversitesi, 2008.
168

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com