You are here

OKUL YÖNETİCİLERİNİN KULLANDIKLARI GUÇ KAYNAKLARI İLE ORGUT İKLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL CLIMATE AND POWER SOURCES THE SCHOOL PRINCIPALS USE

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, it was aimed to determine the relationships between the organizational climate and the power sources that the school principals use. The sample of the study consists of 385 teachers working in 28 secondary schools in Erzurum city center, in 2013-2014 academic years. The data collection instrument of the study includes; demographic information of the teachers such as gender, branch, professional seniority, etc., "Power Type Scale" developed by Koşar (2008), "Organizational Climate Inventory" developed by Steve Hoy and Tarter (1997) and adopted into Turkish by Yılmaz and Altınkurt (2013). For the statistical analyses of the data, frequency and percentage, mean, standard deviation, Pearson correlation were used. In addition, multiple linear regression analysis were done to determine the independent variables' prediction levels for dependent variables. In research result, it has been observed that, in terms of power source scale dimensions, while the highest mean is award power dimension, the lowest mean is compulsory power dimension. When examining the range regarding organizational climate scale, it is figured out that the highest mean is cooperative teacher behavior dimension, the lowest mean is careless teacher behavior dimension. As a result of the study, it is determined that there are positive and significant relations between organizational climate and the power sources that principals use. On analyzing the regression analysis results, it can be seen that the sub-dimensions of power type scale predicts significantly and positively sub-dimensions of organizational climate scale.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma ile ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin algılarına göre, okul yöneticilerinin kullandıkları güç kaynakları ile örgüt iklimi algıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Erzurum ili merkez ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 28 ortaokulda görev yapmakta olan 385 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Koşar (2008) tarafından geliştirilen "Güç Tipi Ölçeği" ile Steve Hoy ve Tarter (1997) tarafından geliştirilen, Yılmaz ve Altınkurt (2013) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan "Örgüt İklimi Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel çözümlemeleri için; ortalama, standart sapma, Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. Bununla birlikte, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenleri yordama düzeylerini belirlemek amacıyla Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda; güç kaynakları ölçeği boyutları açısından en yüksek ortalama ödül gücü boyutunda olurken, en düşük ortalamanın ise zorlayıcı güç boyutunda olduğu görülmüştür. Örgüt iklimi ölçeğine ilişkin dağılımlara bakıldığında en yüksek ortalamanın işbirlikçi öğretmen davranışları boyutunda, en düşük ortalamanın ise umursamaz öğretmen davranışları boyutunda olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Okul yöneticilerinin kullandıkları güç kaynakları ile örgüt iklimi arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. Regresyon analizi sonuçlarına göre, güç tipi ölçeğinin alt boyutlarının, örgüt iklimi ölçeğinin alt boyutlarını anlamlı düzeyde yordadığı görülmüştür.
499
518

REFERENCES

References: 

Altınkurt, Y. ve Yılmaz, K. (2012). Okul yöneticilerinin kullandığı güç kaynakları ile öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 1833-1852.
Apak, F. (2016). Okul yöneticilerinin gücü kullanma biçimleri ile öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeyleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Aslanargun, E. (2009). İlköğretim ve lise müdürlerinin okul yönetimde kullandığı güç türleri. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Aşan, Ö. ve Aydın, M. E. (2006). Örgütseldavranış.Ed. Can, H. İstanbul: Arıkan Yayınevi.
Ayık, A. ve Şayir, G. (2014). Okul müdürlerin öğretimsel liderlik davranışları ile örgüt iklimi arasındaki ilişki. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(49), 253-279.
Aytaç, S. (2003). Çalışma psikolojisi alanında yeni bir yaklaşım: Örgütsel sağlık. Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Elektronik Dergisi,5(2).
Bakan, İ. ve Büyükbeşe, T. (2010). Liderlik türleri ve güç kaynaklarına ilişkin mevcut-gelecek durum karşılaştırması: eğitim kurumu yöneticilerinin algılarına dayalı bir alan araştırması. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(19), 73-84.
Baş, D. E. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rolleriyle okul iklimi arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Bektaş, F., Nalçacı, A. ve Karadağ, E. (2014). İlköğretim okulu öğrencilerinin algıladıkları evrensel değerlerin bir yordayıcısı olarak okul iklimi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 281-293.
Bennis, W. (2003). One becoming a leader. (4. Baskı). (Çev. U. Teksöz). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Boonstra, J. J. ve Gravenhorst, B. M. K. (1998). power dynamics and organizational change: A Comparison of Perspectives. European Journal of Work And Organizational Psychology, 7(2), 97-120.
Bozdoğan, K. ve Sağnak, M. (2011). İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik davranışları ile öğrenme iklimi arasındaki ilişki.AİBÜ, Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 137-145.
Bruins, J. (1999). Social power and ınfluence tactics: A theoretical ıntroduction. Journal of Social Issues, 55(1), 7-14.
Can, H.,
Aşan
, Ö. ve Aydın, M. E. (2011). Organizasyon ve yönetim. (8. Baskı). Ankara:
Siyasal Kitabevi. (2006)
Gültekin, C. (2012). Okul yöneticilerinin liderlik stillerinin okul iklimi üzerine etkisi (İstanbul ili Anadolu yakası örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
515
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 58 Kasım - Aralık 2016
Uluslararası
Hakeml
i Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
Gültürk, Z. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin güç kaynaklarından yaralanma düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Güney, S. (2011). Örgütsel davranış. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Helvacı, A. M. ve Kayalı, M. (2011). Okul müdürlerinin kullandıkları örgütsel güç kaynaklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi (Uşak ili örneği). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(22), 255-279.
Holloway, J. B. (2012). Leadership behavior and organizational climate: An empirical
study in a non-profit organization, Emerging Leadership Journeys, 5(1), 9-35.
Hoy, K. W. ve Miskel, G. C. (2012). Educational administration. (7. Baskı). (Çev. S. Turan). Ankara: Nobel Yayıncılık.
Ilgar, L. (2005). Eğitim yönetimi okul yönetimi sınıf yönetimi. (3. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.
Karaman, G. (2015). Okul müdürlerinin kullandıkları güç kaynakları ile öğretmenlerin örgütsel sessizlik davranışları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
Kavgacı, H. (2010). İlköğretimde örgütsel iklim ve okul-aile ilişkileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Kayalı, M. (2011). Okul müdürlerinin kullandıkları güç kaynakları (Uşak ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
Keyser, R. D.
(2010)
. An ınductive exploratory study of the effects of rounding for outcomes on school climate and leadership. Doctor of education, Edgewood College.
Koçel, T. (2011). İşletme yöneticiliği. (13. Baskı). İstanbul: Beta Basım.
Koşar, S. (2008). İlköğretim okulu yöneticilerinin yönetimde gücü kullanma stilleri ile örgüt kültürü arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Koyuncu, F. (2016). Öğretmen görüşlerine göre ilkokul ve ortaokul müdürlerinin yönetimde başvurdukları güç türleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
Litwin, G., Stringer, R. (1968). Motivation and organizational climate. Division of Research Graduate School Of Business Administration, Printed United States Of America, Boston, 29-146.
McCarley, A. T. (2012). Transformational leadership related to school climate. Doctor of education, The University of Houston-Clear Lake.
Meydan, H. C. ve Polat, M. (2010). Liderin güç kaynakları üzerine kültürel bağlamda bir araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(4), 123-140.
Morris, V. D. (1964). Organizational climate of Alberta Schools. C.S.A. Bulletin, 3(5), 3-7.
516
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 58 Kasım - Aralık 2016
Uluslararası
Hakeml
i Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
Özaslan, G. ve Gürsel, M. (2008). Eğitim yöneticilerinin güç tipi tercihlerinin değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25,
351-370.
Özbağ, K. G. (2012). Örgüt ikliminin yeniliğe destek algısı üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik bir araştırma.Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(2),145-161.
Özkalp, E. ve Kırel, C. (2009). Örgütsel davranış. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
Pepper, K. ve Thomas, L. H. (2002). Making a change: The effects of the leadership role on school climate, Learning Environments Research, 5.
Polat, S. (2010). Okul öncesi yöneticilerinin kullandıkları yönetsel güç kaynaklarına ilişkin öğretmen algıları ile öğretmen motivasyonu arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Sağ, Ö. G. (2010). Eskişehir ili ilköğretim okulları kadın okul yöneticilerinin kullandıkları güç kaynaklarına göre sergiledikleri liderlik davranışları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Shaw, C. B. (2009). Impact of leadership styles on school climate.
Shetty, Y. K.
(1978)
. Managerial power and organisational effectiveness: A contingency analysis, Journal of Management Studies, 15, 178-181.
Şen, Y. ve Yaşlıoğlu, M. (2010). Dönüşümcü liderliğin yeniliği destekleyici örgüt iklimi üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi Yönetim, 21(66), 97-117.
Şentürk, C. (2010). İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik davranışları ile okul ikliminin karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
Şentürk, C. ve Sağnak, M. (2012). İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik davranışları ile okul iklimi arasındaki ilişki. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi.10(1), 29-47.
Şimşek, Ş. M. (1999). Yönetim ve organizasyon. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Şişman, M. (2012). Eğitimde mükemmellik arayışı: Etkili okullar (3.Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
Tahaoğlu, F. (2007). İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik rollerinin örgüt iklimi üzerine etkisi (Gaziantep ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
Tajasom, A. ve
Ahmad
, A. Z. (2011). Principals' leadership style and school climate: Teachers' perspectives from Malaysia. The International Journal of Leadership in Public Services, 7(4), 314-333.
Taymaz, H. (2007).
İlköğretim
ve ortaöğretim okul müdürleri için okul yönetimi. (8. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
517
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 58 Kasım - Aralık 2016
Uluslararası
Hakeml
i Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
Tirella,
J
. J. (2003). The ınfluence of school climate and leadership style on teacher transiency in Urban Middle Schools. Doctor of education, Graduate College University of Nevada, Las Vegas.
Tok, A. (2006). İlköğretim okullarındaki örgüt iklimine ilişkin öğretmen algıları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Tuna, Z. (1996). Okul müdürlerinin yönetsel davranışlarının örgüt iklimine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Tutar, H. ve Altınöz, M. (2010). Örgütsel iklimin iş gören performansı üzerine etkisi: Ostim imalât işletmeleri çalışanları üzerine bir araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(2), 195-218.
Yaman, E. ve Irmak, Y. (2010). Yöneticiler ve öğretmenler arasındaki güç mesafesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13),164-172.
Yılmaz, K. ve Altınkurt, Y. (2012). Okul yöneticilerinin kullandıkları güç kaynakları ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişki. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2), 385-402.
Yılmaz, F. ve Altınkurt, Y. (2013). Örgütsel iklim ölçeğinin Türkçe 'ye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 1-11.
Yorulmaz, A. (2014). Ortaöğretim kurumlarındaki okul yöneticilerinin örgütsel güç kaynakları ve kullanma düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
518

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com