You are here

Mobbingin Örgütse l Bağlılık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Lise Öğretmenleri Üzerine bir Araştırma

INVESTIGATING MOBBING AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN HIGH SCHOOL TEACHERS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to research the effects of mobbing actions on teachers' organizational commitment levels. The study is restricted with the teachers who work in the state schools in Gölcük district of Kocaeli, Turkey. Data have been collected through survey method. In this vein 325 questionnaires in total are distributed to 10 high schools in Gölcük and 258 of them have been answered. Data collected through the questinnaires are analyzed using Structural Equation Modelling through PLS Graph Program. Most of the hypothesis are accepted and results show that mobbing behaviors acted on teachers decreases their organizational commitment levels.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, okullarda öğretmenlere yönelik uygulanan mobbing davranışlarının öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu araştırmanın kapsamı Kocaeli iline bağlı Gölcük ilçesi sınırları içindeki liselerde çalışan öğretmenlerle sınırlıdır. Verilerin toplanması için anket yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda Gölcük ilçesi sınırları içindeki 10 liseye toplamda 325 anket dağıtılmıştır. Dağıtılan bu 325 anketten toplamda 258 öğretmenden geri dönüş alınmıştır. Anket yöntemiyle elde edilen veriler, KEKK (Kısmi En Küçük Kareler (PLS (Partial Least Square)) programı kullanılarak Yapısal Eşitlik Modeli ile ölçülmüştür. Hipotezlerin çoğu kabul edilmiştir ve sonuçlar öğretmenlere uygulanan mobbing davranışlarının onların örgütsel bağlılıklarını azalttığı görüşünü desteklemektedir.

REFERENCES

References: 

Agervold, M. (2007). Bullying at work: A discussion of definitions and prevalence, based on an empirical study. Scandinavian Journal of Psychology, 48, 161-172. doi: 10.1111/j. 1467-9450.2007.00585.X
154
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 55 Mayıs - Haziran 2016 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN http ://www. akademikbakis. org
Balay, R. (2000). Yönetici ve öğretmenlerde örgütsel bağlılık. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Baron, R. A.,
&
Neuman, J. H. (1996). Workplace violence and workplace aggression: evidence on their relative frequency and potential causes. Aggressive Behavior, 22, 161-173. doi: 10.1002/(SICI)1098-2337.
Başak, Ö.
(2010)
. Mobbingin örgütsel bağlılığa etkisi ve bir uygulama. Unpublished Master of Arts Thesis, Dumlupınar University, Institute of Social Sciences, Kütahya.
Beswick, J., Gore, J., & Palferman, D. (2004). Bullying at work: A review of the literature. Healty & Safety Laboratory, Harpur Hill: Buxton.
Cantisano, G.T., Dominguez, J.F.M., & Galan, J.A.G. (2006). Mobbing: its relationships with organizational culture and personal outcomes. Psicothema, 18, 766-771. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
Cemaloğlu, N. (2007). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile yıldırma arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 77-87.
www.efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1009-published.pdf
Davenport,
N.
, Schwartz, R. T. & Elliot, G. (2003). Mobbing-işyerinde duygusal taciz. (Mobbing:Amotional abuse in the American workplace) (Translation: Osman C. ÖNERTOY). Osman Cem Önertoy). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Einarsen, S., Raknes, B.I., Matthiesen, S, B.
(1994)
. Bullying and harassment at work and their relationships to work environment quality: An expiatory study. European Work and Organizational Psychologist, 4, 381-401. Doi: 10.1080/13594329408410497.
Ekinci, Ö. (2012). Ortaöğretim Okulu Öğretmenlerinin Yıldırma Davranışları île Örgütsel Adanmışlıkları Arasındaki İlişki. Unpublished Master of Arts Thesis, Necmettin Erbakan University, Education Sciences Institute, Konya.
Ergener, B. (2008).
İlköğretim
Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Yıldırma Yaşamaları İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki (İstanbul İli Örneği). Unpublished Master of Arts Thesis, Gazi University, Education Sciences Institute, Ankara.
Girardi, P., Monaco, E., Prestigiacomo C, Talamo A., Ruberto A. & Tatarelli R., (2007). Personality and psychopathological profiles in individuals exposed to mobbing. Violence And Victims, 22, 172-188. doi: 10.1891/088667007780477320.
Grusky, O. (1966). Career mobility and organizational commitment. Administrative Science Quarterly. 10, 488-503. doi: 10.2307/2391572.
İbicioğlu, H., Çiftçi, M. & Derya, S. (2009). Örgütlerde yıldırma (mobbing): kamu sektöründe bir inceleme. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 1, 25-38.
http://www.sobiad.org/ejournals/dergi_ybd/arsiv/ybd-2009/03hasan_ibiciog...
Karcıoğlu, F., & Çelik, Ü.H. (2012). Mobbing (yıldırma) ve örgütsel bağlılığa etkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26, 1, 59-75.
http://e-dergi.atauni.edu.tr/atauniiibd/article/view/102500643.
155
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 55 Mayıs - Haziran 2016 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN http ://www. akademikbakis. org
Kızıloğlu, E.,
&
Bedük, A.
(2015)
. The effect of civil servants' mobbing perception on organizational commitment: A Practice in Special Provincial Administration of Erzurum. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6, 144-149. Doi: 10.5901/mjss.2015.v6n4pl44.
Leymann, H. (1990). Mobbing and Psychological Terror at Workplaces. Violence and Victims, 5, 119-126. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2278952.
Leymann, H. (1996). The contant and development of mobbing at work. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2), 165-185.
Doi:10.1080/13594329608414853
Matthiesen, S. B. & Einarsen, S. (2004). Psychiatric distress and symptoms of PTSD among victims of bullying at work. British Journal of Guidance & Counseling, 32, 335-356. Doi:10.1080/03069880410001723558.
Mowday, R.T., Steers, R. M., & Porter, L. W. (1979). The measurement of organizational commitment. Journal of Vocational Behavior, 14, 224-247. Doi: 10.1016/0001-8791(79)90072-1.
Nolfe G., Petrella, C, Blasi F., Zontini G. & Nolfe G, (2007). Psychopathological dimensions of harassment in the workplace (mobbing). International Journal Of Mental Health, 36, 67-85. doi: 10.2753/IMH0020-7411360406.
Okçu, V. (2011). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları ve yıldırma yaşama düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Unpublished PhD Thesis, Gazi University, Education Sciences Institute, Ankara.
Porter, L.W., Steers, R.M., Mowday, R.T. & Boulian, P.V. (1974). Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians. Journal of Applied Psychology, 59, 603-609. DOI: 10.1037/h0037335.
Salin, D. (2003). Workplace bullying among business professionals: prevalence, organisational antecedents and gender differences. Unpublished PhD Thesis. Research Reports, Serie A, no 117. Helsinki: Swedish School of Economics and Business Administration.
Şener, O. (2013). Genel kamu liselerinde psikolojik yıldırma ve örgütsel bağlılık ilişkisi. Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 47-64.
http://karefad.karatekin.edu.tr/Makaleler/1889195509_5-Okan%20%c5%9eener...
Tengilimoğlu, D., Akdemir Mansur, F.
&
Dziegielewski, SF. (2010). The effect of the mobbing on organizational commitment in the hospital setting: A field study. Journal of Social Service Research, 36, 128-141. doi: 10.1080/01488370903578082.
Vartia, M. (1996). The sources of bullying-psychological work environment and organizational climate. European Journal of Work and Organizational Psychology, 2, 203-214. Doi: 10.1080/13594329608414855
Vartia, M. (2003). Workplace Bullying- A Study on the Work Environment, Wellbeing and Health. Unpublished PhD Thesis, Helsingfors.
156
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 55 Mayıs - Haziran 2016 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN http ://www. akademikbakis. org
Yumuşak, H. (2013). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bezdiri (mobbing) yaşama düzeyi ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi ( Tokat İl Örneği ). Unpublished MA Thesis, Gazi University, Education Sciences Institute, Ankara.
Zapf, D.,
&
Einarsen, S.
(2001)
. Bullying in the workplace: Recent trends in research and practice. European Journal of Work and Organizational Psychology, 10, 369-373. Doi:10.1080/13594320143000807.
Zapf, D.,
Knorz
, C, & Kulla, M. (1996). On the relationship between mobbing factors and job content, social work environment and health outcomes. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5, 215-237. Doi: 10.1080/13594329608414856.
Zapf, D.
(1999)
. Organizational, work, group related and personal causes of mobbing/bullying at work. International Journal Manpower, 20 (1/2), 70-85.
DOI: 10.1108/01437729910268669
157

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com