You are here

TURK TEKSTİ L SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABET GUCU DEĞERLENDİRMESİ

INTERNATIONAL COMPETITIVENES S TO EVALUATE OF THE TURKISH TEXTILE SECTOR

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Enhancing international competitiveness depends on having superior performance efficiency and the economic activities that have high real wages and the ability to direct the country's resources. The competitiveness is not only to have the ability to export and obtain foreign trade balance, also is the have the ability to increase the level of income and employment of a country and to be able to obtain constant and acceptable increase in living standards and to increase international market share. Textile firms depend on the coordination of organization and technological applications to enable to meet effectively increasing and limitless needs and wants of the consumers, to increase the quality and reliability of the products and product range, to diversify the services which are presented to the customers to be able to obtain competitive advantage in both national and international market. In this study, the data which belong to code of SITC Rev.3, 65 product group that represent textile industry from the obtained WTO (World Trade Organisation)data base of 2006-2013 were analysed. For this reason, firstly Balassa's "revealed comparative advantage" analysis and later on Vollrath's RXA, RMA, RTA, RC analyses were calculated. In this regard, among the studied countries, Turkeys status was tried to explain.
Abstract (Original Language): 
Uluslararası rekabet gücünün artırılması, üstün bir verimlilik performansına ve yüksek reel ücretlere sahip olan iktisadi faaliyetlere, ülke kaynaklarının yönlendirilmesi yeteneğine bağlıdır. Rekabet gücü, sadece dışarıya ürün satma ve dış ticaret dengesini sağlama yeteneği değildir; bunun yanı sıra bir ülkenin gelir ve istihdam düzeyini artırabilme ve yaşam kalitesinde kabul edilebilir ve sürekli artışlar sağlayabilme ve uluslararası pazarlardaki payını artırabilme yeteneğidir. Tekstil işletmelerinin gerek ulusal gerekse uluslararası pazarda rekabet üstünlüğü elde edebilmesi tüketicilerin artan ve giderek smırsızlaşan ihtiyaç ve isteklerinin etkin bir şekilde karşılanılmasın^ üretilen ürünlerin kalite ve güvenirliliğinin yükseltilmesini, ürün çeşidinin arttırılmasını ve müşterilere sunulan hizmetlerin genişletilmesini olanaklı kılacak örgütsel düzenlemelerin ve teknolojik uygulamaların yapılmasına bağlı olmaktadır. Bu çalışmada, 2006-2013 dönemine ait, WTO veri tabanından sağlanan, tekstil sektörünü temsil eden SITC Rev.3, 65 kodlu ürün grubuna ait veriler analiz edilmiştir. Bu amaçla ilk olarak, Balassa'nm geliştirdiği "Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (RCA)" endeksi, ardından Vollrath'a ait RXA, RMA, RTA, RC endeksleri hesaplanmıştır. Bu bağlamda, söz konusu karşılaştırılan ülkeler arasında Türkiye'nin durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır.
418
428

REFERENCES

References: 

Adı güzel, M., (2011). Uluslararası Rekabet Gücü, Belirleyici Faktörler ve Ölçülmesi, Türkiye Bağlamında Bir Değerlendirme, Nobel Akademik Yayıncılık, 1. Basım, Nisan, 1-3
Ekonomi Bakanlığı, (2014). Hazır Giyim Sektörü, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Sektör Raporları, 1
Ekonomi Bakanlığı, (2014). Tekstil ve Hazır Giyim Yan Sanayi Sektörü, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri Daire Başkanlığı Sektör Raporları, 3
Ekti, E., (2013). Tekstil Sektörü Raporu, T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi, 37
Kaya, Ö., (2013). Türkiye'deki Tekstil-Konfeksiyon İşletmelerinin (Kobi'lerinin) Tedarik,
Üretim ve Lojistik Faaliyetlerinin Ulusal Rekabet Üzerindeki Etkileri, Gazi
Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, iv İTKİB, (2014). Türkiye Genel, Hazır giyim, Tekstil, Deri ve Halı Dış Ticareti / 2013 Yıllık,
Erişim Tarihi: 04.09.2014, http://www.itkib.org.tr OECD, (2014). Rekabet Gücü, Erişim Tarihi: 06.09.2014, http://www.oecd.org/ Porter, M., (2010). Rekabet Üzerine, Harvard Business Review, Çev: Kıvanç Tanrıyar,
Optimist Yayınları, 9
Porter, M. E., (1998). Competitive Advantage of Nations, (2nd Ed.), New York: Free Press Tarakçıoğlu, I., (2002). Tekstil Araştırma Merkezi, Erişim Tarihi: 02.09.2014
http://www.tekstilisveren.org.tr/dergi/ocak/5.html Taşbaşı, T. B., (2014). Tekstil Sektörü İhracat Performans Değerlendirmesi 2014, Ocak -Mart
İTKİB Genel Sekreterliği Ar & Ge ve Mevzuat Şubesi, Nisan, 23 Tekstil, Deri ve Giyim Sanayi, Özel İhtisas Komisyon Raporu, 9. Kalkınma Planı, DPT, 2007,
Erişim Tarihi: 21.02.2015, www.kalkinma.gov.tr Türker, M., Balyemez, F., Biçer, A. A., (2005). Üretim Sürecinde Tedarik Zincirinin Önemi
ve Maliyet Yönetimi, V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret
Üniversitesi, 25-27 Kasım, 464. WTO, (2014). Yıllık Raporlar ve İstatistiksel Veriler, Tekstil Ürün Grubu, Erişim Tarihi:
01.09.2014, https://search.wto.org

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com