You are here

FARKLI YÜKSEKLİKTEKİ YAN PLİOMETRİK SIÇRAMALARIN SÜRAT VE DİKEY SIÇRAMA PARAMETRELERİNE AKUT ETKİSİ

ACUTE EFFECT OF LATERAL PLYOMETRIC JUMPS AT VARYING HEIGHTS ON SPEED AND VERTICAL JUMPING PARAMETERS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study aims to analyze the acute effects of lateral plyometric jumps at 30 cm and 40 cm of height on vertical jumping and speed parameters. Our study covers 21 male sedentary volunteers at ages 23.73±2.15. Before the plyometric studies, the subjects underwent 20 meters and 30 meters (m) speed, and vertical jump tests with complete resting intervals as preliminary test values, and following 30 lateral plyometric jumps over 30 and 40 centimeter (cm) hurdles, the values for 20 m and 30 m speed were re-identified and recorded as final test values. The statistical analysis was conducted in SPSS program using the t-test, and significance was studied at p<0.05 and p<0.01 levels. Considering the preliminary and final test values for vertical jump, there was a remarkable increase in the vertical jump values in lateral plyometrics study after 30 cm hurdle (p<0.01); however, the increase was not significant in lateral plyometric study on 40 cm hurdle (p<0.05). Considering the preliminary test and final test values for 20 m speed, it was considered that the effects of lateral plyometric jumps on 20 m speed values were not significant (p>0.05). Considering the preliminary test and final test values for 30 m speed, the values for vertical 30 m speed were significantly increased in lateral plyometric jumps after 30 cm hurdle (p<0.05); however, there was not a significant increase in the 30 m speed value after lateral plyometric jump over 40 cm hurdle (p>0.05). In conclusion, we have reason to believe that lateral plyometric acute jumps over 30 cm hurdles would favorably increase the vertical jumping and 30 m speed values.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, 30 ve 40 cm yüksekliğindeki yan pliometrik sıçramaların dikey sıçrama ve sürat parametreleri üzerindeki akut etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmamıza yaş ortalamaları 23,73±2,15 olan 17 erkek sedanter gönüllü katılmıştır. Gönüllülere pliometrik çalışmalar öncesi tam dinlenme aralıkları ile 20 ve 30 metre (m.) sürat ve dikey sıçrama testleri ön test değerleri için yaptırılmış, 30 ve 40 santimetre (cm.) 'lik engellerde yapılan 30 adet yan pliometrik sıçramalardan sonra dikey sıçrama ile 20 ve 30 m. sürat testleri tekrar tespit edilip, son test değerleri olarak kaydedilmiştir. ıstatistiksel analiz, SPSS programında t-testi kullanılarak p<0,05 ve p<0,01 düzeyinde anlamlılık araştırılmıştır. Dikey sıçrama ön test ve son test değerlerini incelediğimizde; 30 cm 'lik engel sonrası yan pliometrik çalışmada dikey sıçrama değerinin ileri düzeyde arttığı gözlenirken (P<0,01), 40 cm 'lik engelde yan pliometrik çalışma sonucu dikey sıçramadaki artışın anlamlı olmadığı görülmüştür (p>0,05).20 m. sürat ön test ve son test değerlerini incelediğimizde; yan pliometrik sıçramaların 20m. sürat değerlerindeki etkilerinin anlamlı olmadığı görülmüştür (p>0,05).30 m. sürat ön test ve son test değerlerini incelediğimizde; 30 cm 'lik engel sonrası yan pliometrik sıçramada, dikey 30 m. sürat değerlerinin anlamlı düzeyde arttığı gözlenirken (P<0,05), 40 cm 'lik engelde yan pliometrik sıçrama sonucu 30 m. sürat değerindeki artışın anlamlı olmadığı görülmüştür (p>0,05).Sonuç olarak; 30cm lik engelde yan pliometrik akut sıçrama çalışmalarının dikey sıçrama ve 30m. sürat değerlerini geliştirdiğini düşünmekteyiz.
1-4

REFERENCES

References: 

ARI, S.G., (2003). "Yöneticiye Duyulan
Güven Örgütsel Bağlılığı Arttırır
mı?", Gazi Üniversitesi Ticaret ve
Turizm Eğitim Fakültesi, s.23.
BEUGRÉ, Constant D., (2002).
"Understanding Organizational
Justice and ıts ımpact on Managing
Employess:an African Perspective",
International Journal of Human
Resource Management 13:7
November, pp.1091-1092-1104.
BAYRAKTAR I., (2006). Farklı spor
branşlarında pliometrik. Ata ofset
matbaacılık. Ankara.
BOMPA T.O. (2001). (Çeviri: Tüzemen E.).
Üst Düzeyde Çabuk Kuvvet
Gelişimi ıçin Plyometrik. Ankara:
Bağırgan Yayınevi; 5-70.
GÜLER C. (2011). ıstanbul Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Antrenman Bilgisi ders notları
KAMAR A. (2011). ıstanbul Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Sporda Performans Testleri ders notları
ÖZER, K. (2001). Fiziksel Uygunluk.,
Nobel Yayın Dağıtım, S.61-194,
Ankara
TAMER, K. (2000). Sporda Fiziksel-
Fizyolojik Performansın Ölçülmesi
ve Değerlendirilmesi. Bağırgan
Yayınevi, Ankara
126

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com