You are here

2008 KÜRESEL KRİZİNİN KOCAELİ İŞGÜCÜ PİYASASI ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİNİN UYGULAMALI OLARAK ARAŞTIRILMASI

APPLIED RESEARCH OF NEGATÝVE EFFECTS OF 2008 GLOBAL CRISIS ON KOCAELÝ LOBOR MARKET

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Problems created by 2008 global crisis has brought forth economic problems in many fields. Problems experienced in labour market are one of them. Economic crisis had a role in the point of unemployment and decrease in employment in labour market especially. Notably SMEs, big businesses got their share greatly from this economic depression. As in many world countries, Turkey experienced 2008 global crisis and previous economic crisis deeply and got her share. Economic crises are indispensable fact of business life which were felt in the past and may occur in the future. Turkey has experienced many economic crises in the last twenty years but the global crisis of 2008 affected both Turkey and other world countries deeply. Economic crisis in 2008 constituted a basis for frame of mind of business life and employees firstly and creation of different viewpoints in many points. This research includes both reasons concerning the problems created by global crisis on labour market and generated problems as depending on these reasons. The research was carried out practically on Kocaeli labour market.
Abstract (Original Language): 
2008 küresel krizinin yarattığı sorunlar birçok alanda ekonomik sorunlar meydana getirmiştir. ışgücü piyasasında yaşanan sorunlarda bunlardan birisidir. Ekonomik kriz özellikle işgücü piyasasında işten çıkartılmaları, istihdamın azalması noktasında etkili olmuştur. Başta KOBı'ler olmak üzere büyük işletmelerde bu ekonomik buhrandan payına düşeni fazlası ile almıştır. Birçok dünya ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de 2008 küresel krizi ve daha önce yaşanan ekonomik krizleri derinden yaşamış ve kendi payına düşeni almıştır. Ekonomik krizler geçmişte yaşanmış ve gelecekte de yaşanabilecek, iş dünyasının vazgeçilmez gerçeğidir. Türkiye son yirmi yıl içinde birçok ekonomik kriz yaşamış, fakat 2008 krizi hem Türkiye hem de diğer dünya ülkelerini derinden etkilemiştir. 2008 yılında yaşanan ekonomik kriz iş dünyasının ve çalışanlarının başta düşünce yapısı olmak üzere birçok noktada farklı bakış oluşturmasına zemin hazırlamıştır. Bu araştırma başta küresel krizlerin iş gücü piyasası üzerinde oluşturduğu sorunlara ilişkin nedenler ve oluşan nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan sorunlara ilişkin bir araştırmaya kapsamaktadır. Araştırma Kocaeli iş gücü piyasası üzerinde uygulamalı olarak gerçekleştirilmiştir.
1-26

REFERENCES

References: 

ERDOğAN, E., (1975), "Gelir ve Büyüme
Teorileri", ıstanbul Ünv. ıktisat
Fak. Yayınları, ıstanbul.
ARIDURU, A., (2009), ış Dünyası
Dergisi, (Çevrimiçi)
http://www.fortune.com.tr/kriznedi.asp,
Erişim: 17 Ekim 2010
ALTAY, A., & şıMşEK, H., (2009),
"Küresel Kriz ortamında Türkiye'de
Maliye Politikalarının
Değerlendirilmesi", Çankaya
Gündem Dergisi, Sayı:528,
Ankara. ss.11- 15 - 19.
AKTAN, C. C., (1992), "Anayasal ıktisadın
Felsefi ve Teorik Temelleri",
Ekonomik Anayasa Sempozyumu,
Takav Matbaası, Ankara. s.69.
Bağımsız Sosyal Bilimciler 2007
Yılı Raporu, 2007 ılk Yazında
Dünya ve Türkiye Ekonomisine
Bakış, http://www.bagimsizsosyal
bilimciler.org
DPT, Devlet Planlama Teşkilatı 2008
Verileri Ankara.
DıNÇER, Ö., (2007), "Stratejik Yönetim
ve ışletme Politikası", Alfa Yayınları,
8.Baskı, ıstanbul.s.407.
EGELı, H., (2009), "Globalleşme ve
Küresel Kriz", Anadolu Uluslar arası
ıktisat Kongresinde Sunulmuş
Tebliğ, 17-18 Haziran, Eskişehir. s.2.
EREN, A., & SÜSLÜ, B., (2001),
"Finansal Kriz Teorileri Işığında
Türkiye'de Yaşanan Krizlerin Genel
Bir Değerlendirilmesi", Yeni Türkiye
Dergisi Ekonomik Kriz Özel Sayısı,
Sayı: 1, Yıl: 7, Eylül - Ekim, s.41
GENÇ, N., (2007), "Yönetim ve
Organizasyon"; Seçkin Yayınları,
3. Baskı, Ankara. ss.356-357.
KıBRıTÇıOğLU, A., (2001),
"Türkiye'de Ekonomik Krizler
ve Hükümetler 1969- 2001", Yeni
Türkiye Dergisi Ekonomik Özel
Sayısı I, Yıl: 7, Sayı:41, Eylül -
Ekim, s.175- 176.
KARHUNEN, P., (2000), "Entry Mode
Choice in Transtion Economies,
Operations of ınternatiol Hotel
Companies in Russia",
http://www.cbs.dk/centers/cees/net
work/pdf2000/ Erişim: 12 Temmuz 2010
MURVAY, R., (1998), "Fordizm ve Post
Fordizm - Yeni Zamanlar",
Ayrıntı Yayınları, ıstanbul. p.48
MKG Consulting Database
http://www.mkgconseil.com
Erişim: 27.03.2010
OECD; Annual Report (2005),
http://www.oecd.org/dataoecd/34/6/
34711139.pdf Erişim: 11.09.2010
ÖNDER, ı., (2001). "Ekonomik Kriz";
Yeni Türkiye Dergisi, Ekonomik
Kriz Özel Sayısı I, Yıl: 7, Sayı: 41,
Eylül - Ekim, s.45.
RODRIGUEZ, A., (2002), "Determining
260
IBB_DERGI_Layout 1 30.11.2011 16:26 Page 260
ULUSLARARASI HAKEMLı AKADEMıK SOSYAL BıLıMLER DERGıSı
Temmuz-Ağustos-Eylül 2011 Sayısı Sayı: 1 / Cilt: 1 Spring July- August- September2011 Volume:01 Issue:01 Jel Kodu: JEL M
www.iibdergisi.com
Factors in Entry Choice for
InternationalExpansion", The Case
of the Spanish Hotel Industry,
Tourism Management, 23,ss.597-607.
ROMER, D., (2001), "Advenced
Macroekonomics", THE Macgrow-
Hill, NewYork,1996, page:378 - 379,
Alıntı: Aslan, Eren ve Bora, Süslü
Finansal Kriz Teorileri Işığında
Türkiye'de Yaşanan Krizlerin
Genel Bir Değerlendirmesi, Yeni
Türkiye Dergisi Ekonomik Kriz
Özel Sayısı I, Yıl:7, Sayı: 41, s.665.
TUıK, Ekonomik Göstergeleri 2007 -
2008 verileri Ankara.
TURHAN, ı.M., (2001), "Finansal Krizler
ve Reel Sektöre Etkileri;Türkiye
Örneği";Yayımlanmamış Doktora
Tezi, Marmara Üniversitesi,
Bankacılık ve Sigortacılık
Enstitüsü, ıstanbul.
TOPRAK, V.S., (2009), "Dünyada ve -
Türkiye'de Krizin Etkileri", ,(Çevrimiçi),
http://www.tisk.org.tr/isverensayfa.asp?yazi
_id=2327&id=109 Erişim:18 Ekim 2010
TSE, E.C. ve WEST, J.J. (1992),
Development Strategies for
International Hospitality Markets,
Teare, R.ve Olsen, M. (Der.),
International Hospitality
Management,Corporate Strategy in
Practice içinde, John Wiley and
Sons Inc., New York, pp.118- 134,
Çokuluslu Otel Zincirlerinin
Büyüme ve Uluslararasılaşma
Stratejileri 138
USLU, S., (2008), "Nedenleri ve
Sonuçları Açısından Küresel Kriz",
Köprü Dergisi, Sayı: 106, Bahar, s.26.
2008 Dünya Ekonomik krizi
(Çevrimiçi)
http://www.ekopolitik.org/public/news.aspx
?id=1356&pid=11,20 20 Ekim 2009
ZHAO, L.J., (1998), "Globalizations,
Multinationals and Corporate
Strategies", Olsen, M. vd, (Der.),
Strategic Management in the
Hospitality Industry içinde, John
Wiley and Sons Inc., pp.281- 307.
261

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com