You are here

TÜRKİYE’DE İL OLMASI UYGUN OLAN İLÇELERİN AHP YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ

DETERMINING THE DISTRICTS THAT CAN BE A PROVINCE IN TURKEY USING ANALYTIC HIERARCHY PROCESS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
It is very important problem objectively determining districts which will become province. It will be appropriate to useAHP to search an efficientsolutiontothisproblem.In thisstudy.Inthisstudy,AHPis used to determine priorityranking of districts which is eligibleto become a province in Turkey. According to the result of this AHP application, Alanya is themost eligiblecandidate districtwith 33% importance degree.The following districts based on the ranking are; Bandırma, Fethiye, Elbistan, Ereğli, Bergama, Ödemişand Erciş.
Abstract (Original Language): 
İl olacak ilçelerin objektif olarak belirlenmesi önemli bir problemdir. AHP yöntemi kullanılarak bu probleme etkin bir çözüm aramak uygun olacaktır. Bu çalışmada, Türkiye’de il olmasıuygun olan ilçelerin öncelik sıralamasınıbelirlemek için AHP yöntemi uygulanmıştır. Uygulama sonucunda, il olmaya en uygun aday yaklaşık % 33 ’lük bir önem derecesiyle Alanya ilçesi gelmektedir. Uygunluk sırasına göre diğer adaylar; Bandırma, Fethiye, Elbistan, Ereğli, Bergama, Ödemişve Ercişilçeleri olarak ortaya çıkmıştır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

ADIGÜZEL, O. , ÇETİNTÜRK,İve ER,O(2009) ,‘ Konaklama işletmelerine
olan MüşteriTercihininAnalitikHiyerarşi Prosesi YöntemiyleBelirlenmesi’ ,
SüleymanDemirelÜniversitesi Dergisi, C1.
ARSLANTuran,KHISTY C. Jatin (2005); “ARational Reasoning Method From
Fuzzy Perceptions In Route Choise”,Fuzzy Sets And Systems,150.
BYUN Dae-Ho (2001); “The AHP Approach For Selecting AnOtomobile
Purchase Model”,
Information & Managment,38.
DAĞDEViREN,M.vd. (2004), “İşDeğerlendirmeSürecindeAnalitikHiyerarşi
Prosesive Uygulaması”, GaziÜniversitesiMüh. Mim.Fak. Dergisi,C.19.
DİNÇER,B. ve ÖZASLAN,M.(2004); “ İlçelerinSosyo-EkonomikGelişmişlik
Sıralaması’’,DevletPlanlamaTeşkilatıBölgesel Gelişme ve YapısalUyum
GenelMüdürlüğü.
DÜNDAR, S. ve ECER,F.(2008),“ÖğrencilerinGSMOperatörüTercihinin
Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemiyle Belirlenmesi”, Celal BayarÜniversitesi
İ.İ.B.FYönetim Ekonomi Dergisi, C.15.
GÜNGÖR, İve İŞLER Didar B.(2005); ‘Analitik Hiyerarşi Yaklaşımıile
OtomobilSeçimi’; ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi,Cilt 1,Sayı2,2005,s.21-33
KILINÇ,G ve GÜLERSOY Zeren N.(2007); “ Türkiye’de İlçelerinKentleşme
Derecelerine Göre İl OlmaPotansiyellerininDeğerlendirilmesi’’, İTÜ Dergisi,
Cilt 6, Sayı1,s.66-78
KWIESIELEWICZK Miroslaw,UDEN Ewa Van (2004); “Inconsistent and
Contradictory JudgementsIn Pairwaise Comparison Method InThe AHP”,
Computers &Operations Research, 31.
15
İ.GÜNGÖR-H.BAKAN-M.AKSU-S.KİREMİTÇİ-A.GÖKSU-S.GÖÇEN/Türkiye’de İl olmasıUygun …
SAATY THOMAS L., (1980), The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill
International Book Company, New York
SCHOLL A., vd.(2005); “Solving Multiattribute Design Problems With Analytic
Hierarchy Process and Conjoint Analysis: An Empirical Comparison”,
European Journalof Operational Research,164.
TOKSARI,M.(2007),“Analitik Hiyerarşi Prosesi YaklaşımıKullanılarak
MobilyaSektörüiçinEgeBölgesi’ndeHedef PazarınBelirlenmesi”, Celal Bayar
Üniversitesi İ.İ.B.FYönetim Ekonomi Dergisi, C.14.
VARGAS,L. G.(1990); “An Overview of The AnalyticHiyerarchy Process and
ItsApplications”, EuropeanJournal Of Operational Research48.
YARALIOĞLU,K.(2001),“Performans DeğerlendirmedeAnalitik Hiyerarşi
Proses”, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F.Dergisi, C.6.
YÜKSEL,I. ve AKIN,A.(2006),“Analitik Hiyerarşi ProsesYöntemiyle
işletmelerde StratejiBelirleme”,DoğuşÜniversitesi Dergisi, C.7.
.ZAHEDİF.(1987);“AUtilityApproachToTheWithAnalyticHierarchy
Process”,MathematicalModelling, Volume 9,Issues 3-5.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com