You are here

BANKA KARLILIK PERFORMANSININ ANALİTİK HİYERARŞİSÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TİCARİ ANKALAR İLE KATILIM BANKALARINDA BİR UYGULAMA

ANALYTIC HIERARCHY PROCESS APPROACH IN BANK PERFORMANCE EVALUATION: AN APPLICATION IN THE COMMERCIAL BANKS AND PARTICIPATION BANKS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, by using financial ratios of the private sector commercial banks and participation banks from financial statements for 2005 December to 2007 December, a profitability analysis, which aims to measure these banks’ financial performance is made. Firstly, financial ratios are selected, after coefficients are calculated by using Analytic Hierarchy Process (AHP). AHP is run for each bank and bank performances are obtained. According to the result of the study, Akbank among commercial banks and Bank Asya among participation banks had best financial performance. AHP is introduced as a decision making tool for the evaluation of investment alternatives in the banking sector.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, özel kesim ticari bankalar ile katılım bankalarının 2005:12– 2007:12 dönemi mali tablolarından elde edilen finansal oranlarıkullanılarak, finansal performanslarının değerlendirilmesine yönelik bir karlılık analizi yapılmıştır. Bu amaçla ilk olarak finansal oranlar seçilmiş, daha sonra Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ile modelin katsayılarıbelirlenmiştir. AHS her bir banka için ayrıayrıçalıştırılmışve her bir bankanın performansı hesaplanmıştır. Bu çalışmanın sonucunda elde edilen bulgulara bakıldığında, söz konusu dönemde ticari bankalar içerisinde Akbank, katılım bankaları içerisinde Bank Asya en iyi finansal performansıgöstermiştir. Sonuçta, bankacılık sektörüne yatırım kararlarının verilmesinde AHS’nin kullanımıbir karar mekanizmasıolarak düşünülmüştür.
75-92

REFERENCES

References: 

ALBAYRAK, Y.E. veERKUT,H. (2005),“Banka Performans Değerlendirmede
Analitik Hiyerarşi SüreçYaklaşımı”, İTÜMühendislik Dergisi,Cilt:4,Sayı: 6,
2005,47–58.
ALTMAN, E. I. veSAUNDERS, A.(1998), “Credit Risk Measurement:
Developments Over The 20 Years”,Journalof Banking and Finance,21:
1721–1744.
ARBEL A.ve ORGER,Y. E.(1990),“An Application of AHP to Bank Strategic
Planning: The Merger and Acquisitions Process”, European Journalof
Operational Research,48(1): 27–37.
ATAN,M., MADEN,U. ve AKYILDIZ,E. (2004),“Analitik Hiyerarşi Süreci
(AHS) Kullanımı ileBirBankadaKredi TaleplerininDeğerlendirilmesi”, VIII.
UlusalFinansSempozyumu, İstanbul TeknikÜniversitesi İşletmeFakültesi,
İstanbul.
ATAN,M.ve MADEN,U.(2005),“Bireyselve KurumsalKredibilitenin Analitik
HiyerarşiSüreciile Çözümlenmesi”,4. İstatistik Kongresi, Belek,Antalya.
BAYRAKDAROĞLU, A. ve EGE, İ.(2008),“Türkiye’deki Bankaların
PerformansınınAnalitik Hiyerarşi Süreci İleDeğerlendirilmesiÜzerineBir
Model Önerisi”, TÜİK,17. İstatistik Araştırma Sempozyumu Bildiriler Kitabı,
32–49.
FREI,F.X. ve HARKER,P.T.(1999),“Measuring Aggregate Process
PerformanceUsing AHP”,European Journalof OperationalResearch,116:
436–442.
FREI, F. X., KALAKOTA,R., LEONE, A. J. veMARX, L.(1999), “Process
Variation as A Determinant of Bank Performance: Evidence fromthe Retail
Banking Study”,Management Science, 45: 1210–1220.
GOLDEN,L.B.ve WANG, Q.(1989) “An alternate measure of consistency”,
Golden,B.L.,Wasil,E. A.ve Harker P.T.(der.),The AnalyticHierarchy
Process içinde,Springer Verlag,New York,69–81.
HAFEEZ K., ZHANG,Y. B. ve MALAK,N.(2001).“Determining key capabilities
of a firm using analytichierarchy process”, International Production
Economics,76: 39–51.
MILLET, I. veSAATY T. L. (2000), “On the relativityof relative measures-accommodating both rank preservation and rank reversals in the AHP”,
European Journalof OperationalResearch,121: 205–212.
SAATY, T. L.(1986), "How to Make A Decision:The Analytic Hierarchy
Process", Interfaces, 24(6): 19-43.
SAATY, T. L. (1994), Fundamentalsof Decision Making and Priority Theory
with the AnalyticHierarchy Process,RWSPublications,Pittsburgh.
91
A.C.ÇETİN-İ.A.BITIRAK/Banka Karlılık Performansının…
SAATY, T. (2000), “The AnalyticHierarchy and AnalyticNetwork Processes”,
MCDM XV-th International Conference, Ankara.
SOYUER,H. ve KOCAMAZ,M.(2003),“İşletmelerdeBilgisayar Destekli İnsan
KaynağıDeğerlendirmeveSeçmeSüreci”, II. UlusalBilgi, Ekonomi ve
Yönetim Kongresi: Bildiriler, İzmit,673–684.
TA,H.P.veHAR,K.Y. (2000), “A Study of Bank SelectionDecisions in
Singapore Using the Analytical Hierarchy Process”, InternationalJournalof
Bank Marketing,18 (4): 170–180.
ÜNSAL, A. veDUMAN, S.(2005), “Türkiye’deki Bankaların Performanslarının
Temel Bileşenler Yaklaşımı İleKarşılaştırmalıAnalizi”, VII. UlusalEkonometri
ve İstatistikSempozyumu,Mayıs,1–20.
TBB (2008).Türkiye Bankalar Birliği, “İstatistiki Raporlar”,
http://www.tbb.org.tr/net/donemsel/,09.05.2008
TKBB (200). Türkiye KatılımBankalarıBirliği, “İstatistikler”,
http://www.tkbb.org.tr/,09.05.2008

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com