You are here

ÇOKLU ZEKÂYA DAYALI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIĞINA İLİŞKİN TUTUMA VE OKUDUĞUNU ANLAMA ÖZYETERLİK ALGISINA ETKİSİ

THE EFFECT OF ACTIVITIES BASED ON MULTIPLE INTELLEGENCE THEORY ATTITUDES OF READING HABITS AND READING COMPREHENSION SELF-EFFICIENCIES OF STUDENTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine the effect of teaching implementations based on multiple intelligence theory on reading habits of students, and theire cognitive and sensorial levels in primary school. In the study, experimental model of pre-test and post-test with control group have been used. The group of study has been composed of 7th grade students of secondary school in Sancaklar Primary School which is dependent on Public Education Management in Siirt. Experiment and control group are composed from these students. In order to achieve the objectives of the study, not only quantitative but also qualitative means of data collecting have been put into account. Appropriate lesson activities have been prepared for teaching applications based on Multiple Intelligence Theory. These activities have been implemented according to students ‘growth and learning levels. The data of quantitative collecting have been obtained by the tests of cognitive input behaviours of Turkish lesson, test of reading comprehension, self-efficacy perception related to reading comprehension and the implementation of attitude measure regarding reading habit. The qualitative data of study, has been collected by making use of discussion form providing teacher and student’s aspects regarding of learning and teaching process. According to the results obtained from quantitative and qualitative data, it has been appointed that the teaching applications based on Multiple Intelligence Theory in primary school have been more effective on increasing the levels of student’s reading comprehension, developing positive attitude to reading habits and improving self-efficacy perception of reading comprehension.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, İlköğretimde Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretim Uygulamalarının öğrencilerin okuma alışkanlığına ilişkin tutumlarının olumlu yönde gelişmesine ve okuduğunu anlama öz yeterlik algılarının yükselmesine etkisini belirlemektir. Araştırmada kontrol gruplu ön test – son test deneysel modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Siirt ili Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Sancaklar İlköğretim Okulundaki ikinci kademe 7. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Bu öğrencilerden deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur. Araştırmanın amaçlarını gerçekleştirmek için Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretim Uygulamalarına uygun ders etkinlikleri hazırlanmıştır. Bu etkinlikler öğrencilerin gelişim ve öğrenme düzeylerine göre uygulanmıştır. Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretim Uygulamalarının öğrencilerin okuma alışkanlığına ilişkin tutumlarının olumlu yönde gelişmesine ve okuduğunu anlama öz yeterlik algılarının yükselmesine etkisini belirlemek için hem nicel hem de nitel veri toplama araçlarından yararlanılmıştır. Araştırmanın nicel verileri, okuduğunu anlamaya ilişkin öz yeterlik algısı ölçeği ve okuma alışkanlığına ilişkin tutum ölçeğinin uygulanmasıyla elde edilmiştir. Araştırmanın nitel verileri ise, Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretim Uygulama ve etkinlikleri ile öğrenme – öğretme süreci hakkında öğretmen ve öğrenci görüşlerini saptamaya yönelik görüşme formunun uygulanmasıyla toplanmıştır. Nicel ve nitel verilerden elde edilen sonuçlara göre, İlköğretimde Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretim Uygulamalarının öğrencilerin okuma alışkanlığına ilişkin tutumlarının olumlu yönde gelişmesinde, okuduğunu anlama öz yeterlik algılarının yükselmesinde, daha etkili olduğu saptanmıştır. Araştırmanın çoklu zekâ ve okuma alışkanlığı ve okuduğunu anlama becerileri ile ilgili yapılacak çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.

REFERENCES

References: 

YOL, H. (2005). Türkçe İlk Okuma Yazma Öğretimi, PegemA Yay: Ankara.
ALAZ, A. (2007) Coğrafya Öğretiminde Çoklu Zekâ Uygulamaları. (Yayınlanmamış
Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
ALPÖGE, G. (2003). “Çocuk Edebiyatının Çocuk Gelişimine Katkısı” Çoluk
Çocuk Dergisi. 24, 32-33
BANDURA, A. (1986). Social Foundations Of Thought And Action: A Social
Cognitive Theory, Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall.
BANDURA, A. (1994). Self-efficacy Encyclopedia of Human Behaviour (Ed.
V.S. Ramachaudran), Academic Press : New York.
BANDURA, A. (2006). Adolescent Development from an Agentic
Perspective Adolescence and Education. Volume V. (Editör: Frank Pajares ve
Tim Urdan), Published by Information Age Publishing: Greenwich.
BİRCAN, İ., TEKİN M. (1989). “Türkiye’de Okuma Alışkanlığının Azalması
Sorunu ve Çözüm Yolları” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,
22 (1) 393-410.
BÜMEN, N. (2001). Gözden Geçirme Stratejisi ile Desteklenmiş Çoklu Zekâ
Kuramı Uygulamalarının Erişi, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi. (Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Ankara.
ÇIRAKOĞLU, M. (2003). İlköğretimin Birinci Kademesinde Çoklu Zekâ Kuramı
Uygulamalarını Erişiye Etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz
Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: İzmir.
DEMİREL, Ö vd. (1998). “İlköğretimde Çoklu Zekâ Kuramının Uygulanması”,
Selçuk Üniversitesi, VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Cilt: 1, 531–546
Konya.
DOYRAN, Y. (2003). “Ders Kitaplarının Tasarım ve Resimleme Sorunları”
Çoluk Çocuk Dergisi, Sayı: 24, Kök Yayıncılık: Ankara.
EPÇAÇAN, C. (2008). Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Bilişsel ve Duyuşsal
Öğrenme Ürünlerine Etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü: Ankara.
ERKUŞ, A. (1999). “Zekâ Konusundaki Son Gelişmeler–1: Yaşam Boyu Öğrenme
ve Başarıda Zekânın Rolü”. Türk Psikoloji Bülteni. 12, 42-45.
Cahit EPÇAÇAN
234
FORD, D. M. (2000). A Study of the Effects of Implementation of Multiple
Intelligence Techniques and Integrated Thematic Instruction on Seventh Grade
Students. Unpublished Ph. D. Thesis, Saint Louis University.
GARDNER, H. (1991). The Unschooled Mind: How Children Think&How
Schools Should Teach, Basic Books Published: New York.
GARDNER, H. (1993). Multiple Intelligences- The Theory In Practise, Basic
Books Published: New York.
GARDNER, H. (1999) Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the
21. Centruy, Basic Books Published: New York.
GARDNER, H., (2004). Zihin Çerçeveleri: Çoklu Zekâ Kuramı. (Çev.: Ebru
Kılıç) Alfa Yayınları: İstanbul.
GÖMLEKSİZ, M.N. (2004). “Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Bir Tutum
Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirliliği”. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
14(2) 185-195.
GÖZÜTOK, D. (2001). Başkent Üniversitesi Kolej Ayşe Abla Okullarında
Çoklu Zekâ Kuramı Uygulaması, Siyasal Yayıncılık: Ankara.
GÜNEŞ, Firdevs. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma, Nobel
Yayın Dağıtım: Ankara.
KAPTAN, S. (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. Nobel Yayın
Dağıtım: Ankara.
KARASAR, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım:
Ankara.
KAYA, O. N. (2002). İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Atom ve Atomik Yapı
Konusundaki Başarılarına, Öğrendikleri Bilgilerin Kalıcılığına, Tutum ve Algılamalarına
Çoklu Zekâ Kuramının Etkisi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi),
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara.
KAYIRAN, B. K. (2007). Çoklu Zekâ Kuramı Destekli Kubaşık Öğrenme
Yönteminin Türkçe Dersine İlişkin Tutum Ve Okuduğunu Anlamaya Yönelik
Akademik Başarı Üzerindeki, Etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çukurova
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Adana.
KIBRIS, İ. (2002). Uygulamalı Çocuk Edebiyatı, Eylül Yayınevi: Ankara.
KOMAN, E. (2001). “Zekâ Ne Değildir?”, Çoluk Çocuk Dergisi, Sayı: 71.
KORKMAZ, H. (2001). “Çoklu Zekâ Kuramı Tabanlı Etkin Öğrenme Yaklaşımının
Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi”, Eğitim ve Bilim Dergisi,
26(122), 71-78.
KÖKSAL, S.M. (2006). “Kavram Öğretimi ve Çoklu Zekâ Teorisi”, Kastamonu
Eğitim Dergisi, Ekim Cilt:14, No:2, sayfa: 473-480.
LERNER, Janet W. (2000). Learning Disabilities Theories Diagnonsis And
Teaching Strategies. Houghton Mifflin Company: New York.
ÇOKLU ZEKÂYA DAYALI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN OKUMA …..
235
MCMAHON, et al. (2004). “Multiple Intelligences and Reading
Achievement: An Examination of the Teele Inventory of Multiple
Intelligences”, The Journal of Experimental Education, 73 (1), 41-52.
MİLLER, Wilma H. (1972). The First R Elementary Reading Today, Holt
Rinehart And Winston Inc: New York.
PAJARES, F. (2002). “Overview of Social Cognitive Theory and of Self
Efficacy”, http://www.emory.edu/EDUCATION/mfp/eff.html.
PAJARES, F., SHUNK, D.H. (2001) “Self-Beliefs and School Success: Self-
Efficacy, Self-Concept and School Achievement”. Perception (Ed. R. Riding ve S.
Rayner). Ablex Publishing: Londra.
ROSE, D.S. et al. (2000),. “Imagery Based Learning: Improved Elementary
Students Reading Comprehension With Drama Techniques” The Journal Of
Educational Research, 94, 1.
SARIHAN, Z. (2003). “Ögrencilere Kitap Okutmak İçin Masrafsız Bir Proje:
Okullarda Her Ay Bir Kitap.” Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 31.
SEVER, S. (2003). “Çocuğun Gelişim Sürecini Bütünleyen Bir Araç, Edebiyat”
Çoluk Çocuk Dergisi. 24, 29.
SİVRİ, S. (2007). Tekstil Teknolojisi Dersinde Çoklu Zekâ Kuramı İle Düz
Anlatım Yönteminin Uygulanması Ve Öğrenci Başarısına Etkilerinin Araştırılması,
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü:
Ankara.
SUSAR, F. (2006). İlköğretim 4. Sınıf Türkçe Öğretiminde Çoklu Zeka Kuramına
Dayalı İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Erişi, Tutumlar, Öğrenme Stratejileri
ve Çoklu Zeka Alanları Üzerindeki Etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi),
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İzmir.
TEMUR, Ö.D. (2001). Çoklu Zekâ Kuramına Göre Hazırlanan Öğretim Etkinliklerinin
4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Erişilerine Ve Öğrenilen Bilgilerin
Kalıcılığına Etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Eğitim
Bilimleri Enstitüsü: Ankara.
TİLBE, S. (2006). Çoklu Zekâ Kuramına Göre Hazırlanan Türkçe Öğretiminin
Öğrenci Erişisine Ve Kalıcılığa Etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi),
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara.
TOKER, F.; KUZGUN, Y.; vd. (1968). Zekâ Kuramları, Milli Eğitim Bakanlığı
Talim Terbiye Dairesi Araştırma Değerlendirme Bürosu: Ankara.
TUNCER, N. (2003). “Çocuk Kütüphaneleri ve Okuma Alıskanlıgı”. Çoluk
Çocuk Dergisi, Sayı: 24, 39.
UZUNÖZ, A. (2008). Ortaöğretim Dokuzuncu Sınıf Coğrafya Dersinde
Çoklu Zekâ Destekli Öğretimin, Öğrenci Başarısı Tutumu Ve Kalıcılığa Etkisi,
Cahit EPÇAÇAN
236
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü.
ÜNALAN, Ş. (2001). Türkçe Öğretimi. Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.
YANPAR, Ş. (2001). “İlköğretim Üçüncü Sınıf Hayat Bilgisi Dersinde Çoklu
Zekâ Kuramı Etkinlikleri ve Çoklu Materyal Kullanmanın Öğrenciler üzerindeki
Çeşitli Etkileri”. Ankara Çağdaş Eğitim Dergisi,.
YILDIRIM, A., ŞİMŞEK, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Teknikleri.
Seçkin Yayınları: Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com