You are here

İlköğretim Okulu Birinci Sınıf Öğrencilerinin Görsel Algı Düzeyleri

Visual Perception Levels of Elementary School First Grade Students

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This research was aimed to examine visual perception levels of first year elementary school students. 185 first grade elementary school students in Didim, Aydın in 2009-2010 were the sample of this research at which survey method was used. Students' visual perception levels were determined by means of Turkish version which was named as Developmental Test of Visual Perception-2 made by Duru (2008). The results showed that students' visual perception levels were moderate. There was no significant difference between gender and visual perception. However there were significant differences between visual perception levels and parental educational levels, background of story listening by parents during early childhood, early childhood education experience and having reading skill background respectively. There was also significant relationship between students' visual perception levels and academic achievement.
Abstract (Original Language): 
İlköğretim Okulu birinci sınıf öğrencilerinin görsel algı düzeylerinin incelenmesinin amaçlandığı, tarama modeline göre tasarlanan araştırmanın örneklemini, Aydın İli Didim ilçe merkezinde, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 185 birinci sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Öğrencilerin görsel algı düzeyleri Duru (2008) tarafından ülkemize uyarlanan "Gelişimsel Görsel Algı Testi-2" ile belirlenmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin görsel algı düzeylerinin ortalama seviyede olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet ile görsel algı arasında anlamlı farklılık bulunmazken, anne ve baba eğitim düzeyi, okul öncesi dönemde kitap okunma durumu, okul öncesi eğitim alma ve okuma deneyimi açısından anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Öğrencilerin görsel algıları ile akademik başarıları arasında anlamlı bir ilişki vardır
27-46

REFERENCES

References: 

Arıkök, İ. (2001), Beş-Altı Yaş Çocuklarında Görsel Algı Eğitiminin Okuma
Olgunluğuna Olan Etkisinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Cengiz, Ö. (2002), 5,6-6 Yaş Çocuklarının Görsel Algı Gelişimini Destekleyici
Eğitim Programının Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Çağatay, N. (1986), Frostig Visual Algılama Testi ve Eğitim Programına
Dayalı Olarak Dört-Sekiz Yaş Arası Cerebral Palsy'li Çocuklarda
Visual Algılama Davranışının İncelenmesi. Yayınlanmamış Bilim
Uzmanlığı Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Çelenk, S. (2003), "İlkokuma -Yazma Öğretiminde Kuluçka Dönemi", Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36, 1-2. Retrieved
from http://www.education.ankara.edu.tr/ebfdergi/ pdfler/2003_1-
2/75-80.pdf.
Damar, M. (1996), İlkokuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Güçlüklerle
Öğretmen Nitelikleri Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
44 TSA / YIL : 16 S: 1, Nisan 2012
ilköğretim Okulu Birinci Sınıf Öğrencilerinin Görsel Algı Düzeyleri
Duru, H. (2008), Gelişimsel Görsel Algı Testı-2'nın 6 Yaş Çocukları İçin
Güvenirlik ve Geçerlik Ön Çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Erdem, M. (2006), Anaokuluna Devam Eden Beş-Altı Yaş Çocuklarının
Matematiksel Becerileri ile Görsel Algı Becerilerinin Karşılaştırılması.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Ferah, A. (1996), İlkokuma-Yazma Öğretiminde Görsel Algılama ve Zekânın
Yeri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Ferah, A. (2007), Türkçe İlkokuma Yazmayı Öğrenme, 3. Baskı, Ankara:
Nobel Yayın Dağıtım.
Frostig, M. (1968), Pictures and Patterns. Teacher's Guide.
Görener, Ö. (2006), Beş-Altı Yaş Grubu Çocuklarda Yapılandırılmış Görsel
Sanat Eğitiminin Görsel Algılamaya Etkisinin İncelenmesi. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi.
Gülgün, E. (1977), Beş Altı Yaş Okul Öncesi Çocuklarda Visio Motor Eğitiminin
Visio Motor Gelişim Etkisi. Yayınlanmamış Bilim Uzmanlığı
Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi.
Hammill, D.D., Pearson, N. A. and Voress, J. K. (1993), Developmental Test
of Visual Perception-2nd Ed.: Examiner's Manual. Texas: Pro-Ed.
Pub.
İnceoğlu, M. (2004), Tutum-Algı İletişim. Ankara: Elips Kitap.
Kırca, A. M. (2007), Okul Öncesi Eğitimin İlköğretim Birinci Sınıf Çocuklarının
Okula Hazır Bulunuşluklarına Etkisinin İncelenmesi. Ankara:
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Koç, E. (2002), Görsel-Algı Becerilerinin Gelişimine Yönelik Örnek Bir Program
Modelinin Hazırlanması ve Ana Sınıfı Çocuklarında Görsel Algı
Gelişimine Etkisinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
TSA / Yıl: 16 S: 1, Nisan 2012 45
Aysel MEMİŞ / Tuğba HARMANKAYA
Loyd, W. F.,and Neal, G.R. (1971), "A Longitudinal Study of Visual
Perceptual Training and Reading Achievement", The Journal of
Educational Research, 64, 10.
Mangır, M. ve Çağatay, N. (1987), Anaokuluna Giden ve Gitmeyen Dört-
Altı Yaş Arası Çocukların Görsel Algılamaları Üzerinde Bir Araştırma.
Ankara: Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları.
Mangır, M. ve Çağatay, N. (1990), Anaokuluna Ve Anasınıfına Devam
Eden Beş-Altı Yaş Çocuklarının Görsel Algılama ve Zekâ İlişkisinin
İncelenmesi. Ankara:Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları.
Tuğrul, B.; Aral, N., Erkan, S. ve Etikan, İ. (2001), "Altı Yaşındaki Çocukların
Görsel Algılama Düzeylerine Frostig Gelişimsel Görsel Algılama
Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi", Qafgaz Üniversitesi Dergisi,
8, 5-6.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com