You are here

Adölesan gebelik riskleri ve sorunları

Pregnancy in adolescents, risks and problems

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Adolescence is a period characterized by somatic, endocrinologic and psychological development and differentiation. These develop¬ments culminate in menarch and, thus, make adolescent girls gain¬ing reproductive potential, vulnerable to gestational complication. Compared with pregnant adults, pregnant adolescents have a high¬er risk of anemia, preterm birth, postpartum infections giving birth to low birth weight infants and infant mortality. In contrast, preg¬nant adolescents seemingly have a lower risks for needing Caesarean section, augmentation of labour, and cephalopelvic dis¬proportion. Whether increased risk of gestational complications result from socio-demographic factors paving the way for adoles¬cent pregnancy or biological factors associated with adolescence or a combination of these factors are yet to be determined. It is possi¬ble to decrease maternal- fetal morbidity and mortality by the implementation of appropriate antenatal care. In addition, antenatal care can provide early recognition of these complications and also make it possible to refer these patients to appropriate centers. Because of this, it is of utmost importance to motivate pregnant adolescents along with their families to receive appropriate antenatal care.
Abstract (Original Language): 
Adölesan dönem somatik, endokrinolojik ve psikolojik gelişim ve dönüşüm ile karakterizedir. Tüm bu dönüşümlerin sonucunda me-narşla beraber doğurganlık kazanan adölesan birey gebelik ve ilişkili tüm komplikasyonlar açısından risk altındadır. Adölesan gebeler anemi, erken doğum, düşük doğum ağırlıklı bebek, perinatal mortalite, postpartum enfeksiyon gibi komplikasyonlar açısından erişkin gebelere göre daha fazla risk altındadır. Buna karşın sezer-yan, baş pelvis uygunsuzluğu, doğum indüksiyonu gereksinimi adölesan gebelerde daha az görülmektedir. Artmış riskin adölesan gebeliğe yol açan sosyo- demografik faktörlerin mi, adölesan ol¬maya bağlı biyolojik etmenlerin mi yoksa her iki faktörün bileşimi sonucu mu olduğu tartışmalıdır. Uygun antenatal bakım ile bahsi geçen risklerin bir bölümü engellenebilmekte ya da erken dönem¬de tanınıp ikincil tedavi yaklaşımlarının uygulanabileceği merkez¬lere yönlendirilmek sureti ile maternal- fetal morbidite azaltılabil-mektedir. Bu nedenle adölesan gebelerin uygun antenatal bakımı almaları yönünde aile bireylerini de içerecek şekilde motive edil¬meleri son derece önemlidir.
31-34

REFERENCES

References: 

1. Malabarey OT, Balayla J, Klam SL, Shrim A, Abenhaim HA. Pregnancies in young adolescent mothers: Population-based study on 37 million births. J Pediatr Adolesc Gynecol 2012;25:98-102.
2. Eure CR, Lindsay MK, Graves WL. Risk of adverse pregnancy outcomes in young adolescent parturients in an inner-city hospital. Am J Obstet Gynecol 2002;186:918-20.
3. Thaithae S, Thato R. Obstetric and perinatal outcomes of teenage preg¬nancies in Thailand. J Pediatr Adolesc Gynecol 2011;24:342-6.
4.
Başe
r M C.Ü. Adölesan cinselliği ve gebelik. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
2000;4:50-4.
5. Keskinoglu P, Bilgic N, Picakciefe M, Giray H, Karakus N, Gunay T. Perinatal outcomes and risk factors of Turkish adolescent mothers. J
Pediatr Adolesc Gynecol2007;20:19-24.
6. Pereira LS, Lira Plascencia J, Ahued R ve ark. Maternal morbidity in ado¬lescent pregnancy. Ginecol Obstet Mex 2002;70:270-4.
7. de Vienne CM, Creveuil C, Dreyfus M. Does young maternal age increase the risk of adverse obstetric, fetal and neonatal outcomes: a cohort study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2009;147:151-6.
8. Tucker CM, Wilson EK, Samandari G. Infant feeding experiences among teen mothers in North Carolina: Findings from a mixed-methods study. Int
Breastfeed J2011;28;6:14.
9.
Şahi
n M. Gebelik yaşının anne ve yenidoğan sağlığına etkilerinin değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Sağlık bilimleri enstitüsü, Ebelik Anabilim Dalı, Yüksek lisans Tezi 2011, Mersin.
10. Chen XK, Wen
SW
, Fleming N, Demissie K, Rhoads GG, Walker M. Teenage pregnancy and adverse birth outcomes: a large population based retrospective cohort study. Int J Epidemiol 2007;36:368-73.
11. Amini SB, Catalano PM, Mann LI. Effect of prenatal care on obstetrical
outcome. J Matern Fetal Med1996;5:142-50.
12. Cunnington AJ. What's so bad about teenage pregnancy? J Fam Plann
Reprod Health Care 2001;27:36-41.
13. Orvos H, Nyirati I, Hajdu J ve ark. Is adolescent pregnancy associated with adverse perinatal outcome? J Perinat Med 1999;27:199.
14. Young J, Trotman H, Thame M. The impact of antenatal care on preg¬nancy performance between adolescent girls and older women. West Indian
Med J2007;56:414-20.
15.
Çeti
n F, Karaoğlu L, Üstün Y. Turgut Özal Tıp Merkezinde doğum yapan annelerin doğum öncesi bakım alma ve emzirmeye başlama durumları ve etkileyen faktörler. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
2005;12:247-52.
16. Sawchuk LA, Burke SD, Benady S. Assessing the impact of adolescent preg¬nancy and the premarital conception stress complex on birth weight among young mothers in Gibraltar's civilian community. J Adolesc Health 1997;21:
259-66.
17. Cho GJ, Shin JH, Yi KW ve ark. Adolescent pregnancy is associated with osteoporosis in postmenopausal women. Menopause 2012;19:456-60.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com