You are here

Ergenlerde prehipertansiyon ve hipertansiyon sıklığı

Prevalence of prehypertension and hypertension in adolescents

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
doi:10.2399/tahd.10.115
Abstract (2. Language): 
Objective: To determine the prevalance of prehypertension and hypertension in adolescents and compare results with body mass index, family history, cigarette smoking, sleep disorders and exer¬cise levels. Methods: Cross-sectional assesment of blood presssures (BP) in all adolescents (11-15 yrs) in Kaptanpaşa Elemantary school in Istanbul was conducted from March to June 2009. Initial meas¬urements included height, weight and three oscillometric BP read¬ings and BEARS short sleep history. BP readings classified accord¬ing to the Fourth Report. Repeated measurements were obtained with manuel syhpingomanometers on two different occasions in students classified as prehypertensive or hypertensive. SPSS v.18 was used for statistical analysis and logistic regression used to assess risk factors. Results: 86.2% of adolescents were normotensive, 11.2% were prehypertensive and 2.6% were hypertensive. Only 19.8% of the adolescents included in the study ever had a BP reading before. 65.7% of adolescents reported sleep disorder at least in one domain of BEARS. 83.8% had low to normal body mass index (BMI), 7% were at risk for being overweight and 9.2% were over¬weight. BP readings were different according to BMI (p<0.0001) and BMI was the only independent risk factor in logistic regression analysis. Conclusions: Primary care physicians should check blood pres¬sure of adolescents at least once. Although it is not clear how to follow adolescents having high normal blood pressure, this group deserves closer follow-up and life-style modifications since they will probably develope hypertension and related cardiovascular diseases later-on in life.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Ergenlik çağındaki okul çocuklarında prehipertansiyon ve hipertansiyon sıklığını saptamak ve vücut kitle indeksi, aile öyküsü, sigara, uyku bozukluğu ve egzersiz düzeyleri ile karşılaştırmak. Yöntem: 2009 yılı Mart-Haziran ayları arasında istanbul Kasımpa-şa'daki Kaptanpaşa ilkokulu'na devam eden 11-15 yaş arasındaki tüm öğrenciler çalışmaya alındı. Her öğrencinin boy, kilo ve tansiyonları ölçüldü, yüz yüze görüşme tekniği ile BEARS uyku ölçeği uygulandı. Sigara ve egzersiz öyküsü de alındı. "Dördüncü Çalışma Grubu Raporu" referans alınarak öğrenciler normotansif, prehiper-tansif ve hipertansif olarak sınıflandırıldı. Prehipertansif ve hiper-tansif olanların tansiyonları iki ayrı günde her seferinde üçer kez öl¬çüldü ve tekrar sınıflandırıldı. istatistikler SPSS v.18 ile gerçekleştirildi ve risk faktörleri için lojistik regresyon analizi uygulandı. Bulgular: Yaş ortalaması 12.73±1.107 olan 249'u (%49.9) kız, 250'si (%50.1) erkek toplam 499 öğrenci çalışmaya alındı. Katılan öğrencilerin, 430'u (%86.2) normotansif, 56'sı (%11.2) prehipertansif, 13'ü (%2.6) hipertansifti. Daha önce en az bir kez kan basıncı ölçümü yapılan çocukların sayısı 99'du (%19.8). BEARS uyku ölçeğin¬de en az bir alanda uyku bozukluğu bildiren öğrencilerin sayısı ise 328'di (%65.7). Vücut kitle indeksi normal ve düşük olanlar 418 (%83.8), kilolu olanlar 35 (%7), fazla kilolu olanlar ise 46 (%9.2) ki¬şiydi. Kan basıncı vücut kitle indeksine göre farklılaşıyordu (p<0.0001); lojistik regresyon analizinde kan basıncı yükselmesini belirleyen tek bağımsız değişkenin vücut kitle indeksi olduğu saptandı. Sonuç: Birinci basamak hekimleri ergenlik dönemindeki çocukla¬rın en az bir kez kan basıncını kontrol etmelidir. Yüksek normal kan basıncı olan ergenlerin birinci basamakta nasıl izleneceği açık olmamasına rağmen, ilerideki yaşamlarında hipertansiyon ve ilişkili kardiyovasküler hastalıkların gelişme riski yüksek olduğundan, bu grubun daha yakından izlenmesi ve yaşam biçimi danışmanlığı verilmesi gereklidir.
115-123

REFERENCES

References: 

1. National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents. The fourth report on the diagnosis, evaluation and treatment of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics 2004; 114: 555-76.
2. Munter P, He J, Cutler JA, Wildman RP, Whalton PK. Trends in blood pressure among children and adolescents. JAMA 2004; 291: 2107-13.
3. Ford ES, Mokdad AH, Ajani UA. Trends in risk factors for cardiovascular disease among children and adolescents in the United States. Pediatrics
2004; 114: 1534-44.
4. Sorof JM, Lai D, Turner J, Poffenbarger T, Portman RJ. Overweight, ethnicity and the prevalence of hypertension in school-aged children. Pediatrics 2004; 113:475-82.
5. Lauer RM, Clark WR. Childhood risk factors for high adult blood pres¬sure: the Muscatine study. Pediatrics1989; 84: 633-41.
6. Berenson GS, Sirinivasan SR, Bao W ve ark. Association between multi¬ple cardiovascular risk factors and atherosclerosis in children and young adults: the Bogaluasa Heart Study. N Engl J Med 1998; 338: 1650-6.
7. McHill HC, McMahan CA, Zieske AW ve ark. Effects of non lipid risk factors on atherosclerosis in youth with a favorable lipoprotein profile. Circulation 2001; 103: 1546-50.
8. Arnett DK, Glasser SP, McVeigh G ve ark. Blood pressure and arterial compliance in young adults: the Minnesota Children's Blood Pressure Study. Am J Hypertens 2001; 14:200-5.
9. Burke GL, Arcilla RA, Culpepper WS, Webber LS, Chiang YK,
Berenson GS. Blood pressure and echocardiographic measures in chil¬dren: the Bogalusa Heart Study. Circulation 1987; 75: 106-14.
10. Johnson MC, Bergersen LJ, Beck A, Dick G, Cole BR. Diastolic function and tachycardia in hypertensive children. Am J Hypertens 1999; 12: 1009¬14.
11. Sanchez A, Barth JD, Zhang L. The carotid artery wall thickness in teenagers is related to their diet and the typical risk factors of heart dis¬ease among adults. Atherosclerosis 2000; 152: 265-6.
12. Owens JA, Dalzell V. Use of 'BEARS' sleep screening tool in a pediatric residents' continuity clinic:a pilot study. Sleep Med 2005; 6: 63-9.
13. Mindell JA, Owens JA. A Clinical Guide to Pediatric Sleep: Diagnosis and Management of Sleep Problems. Philedelphia, PA, Lippincott Williams&
Wilkins, 2003;10.
14. Neyzi O, Furman A, Bundak R, Günöz H, Darendeliler F, Baş F. Growth references for Turkish children aged 6-18 years. Acta Pediatr 2006; 95:
1635-41.
15. Mustafa
Arıcı
, Bülent Altun, Yunus Erdem ve ark. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği. Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması. http://www.turkhipertansiyon.org/pdf/Turk_Hipertansiyon_Prevalans_ Calismasi_Ozeti-1.pdf adresinden 03.06.2010 tarihinde erişilmiştir.
16. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği. Türk Hipertansiyon Insidans Çalışması 2008. http://www.turkhipertansiyon.org/pdf/insidans 160608.pdf adresinden 03.06.2010 tarihinde erişilmiştir.
17. Tümer N, Yalçınkaya F, Ince E ve ark. Blood pressure nomograms for children and adolescents in Turkey. Peditar Nephrol 1999; 13: 438-43.
18. Nur N, Çetinkaya S, Yılmaz A, Ayvaz A, Bulut MO, Sümer H. Prevalence of hypertension among high school students in middle Anatolian province
of Turkey. J Health Popul Nutr 2008; 26: 88-94.
122
Akan H ve ark. | Ergenlerde prehipertansiyon ve hipertansiyon sıklığı
19. Dinç G, Saatli G, Baydur H, Özcan C. Hypertansion anda overweight among Turkish adolescents in a city in Aegean region of Turkey: a strong relationship in a population with a relatively low prevalence of over¬weight. Anadolu Kardiyol Derg 2009; 9: 450-6.
20. Ece A, Ceylan A,
Gürka
n F, Dikici B ve ark. Diyarbakır ve çevresi okul çocuklarında hematüri, proteinüri ve hipertansiyon prevalansı. Ege
Pediatri Bülteni 2004, 11: 189-96.
21.
Aki
s N, Pala K, Irgil M, Utku A, Bingol S. Prevalence and risk factors of hypertension among schoolchildren aged 12-14 years in Bursa, Turkey.
Saudi Med J2007; 28: 1263-8.
22.
Doğruso
y Y. Edirne il merkezindeki 6-17 yaş arası çocuklarda hipertansiyon prevalansının araştırılması ve hipertansiyon saptanan hastaların yaşam içi kan basıncı izlemi ile doğrulanması. Edirne, 2008. Uzmanlık Tezi. 193.255.140.18/Tez/0074141/METIN.pdf adresinden 05.06.2010 tarihinde erişilmiştir.
23. McNiece KL, Poffenbarger TS, Turner JL, Franco KD, Sorof JM,
Portman RJ. Prevelance of hypertension and pre-hypertension among
adolescents. J Pediatr2007; 150: 640-4.
24. Chiolero A, Paccaud F, Bovel P. Pre-hypertansion and hypertension among adolescents of Switzerland. J Pediatr 2007; 151: e24-5.
25. Otschega Y, Carroll M, Prineas RJ, McDowell MA, Louis T, Tilert T.
Trends of elevated blood pressure among children and adolescents: data from the National Health and Nutrition Examination Survey 1998-2006.
Am J Hypertens2009; 22: 59-67.
26. Stray-Pedersen M, Halsing RM, Gibbons L ve ark. Weight status and hypertension among adolescent girls in Argentina and Norway: Data
from the ENNyS and HUNT studies. BMC Public Health 2009; 9: 398.
27. Ward R. Familial aggregation and genetic epidemiology of blood pres¬sure. Hypertension-Pathophsiology, Diagnosis and Management'de. Eds.
Laragh J, Brenner B. New York, Raven Press, 1990: 81-100.
28. Mitsnefes MM. Hypertension in children and adolescents. Pediatr Clin
North Am 2006; 53: 493-512.
29. Quan SF, Gersh BJ. Cardiovascular consequences of sleep-disordered breathing: past, present and future: report of a workshop from the National Center on Sleep Disorders Research and the National Heart, Lung, and Blood Institute. Circulation 2004; 109: 951-7.
30. Strohl KP. Invited commentary: to sleep, perchance to discover. Am J
Epidemiol2002; 155: 394-5.
31. Marcus CL, Greene MG, Carroll JL. Blood pressure in children with obstructive sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med 1998; 157: 1098-103.
32. Enright PL, Goodwin JL, Sherrill DL, Quan SF. Blood pressure eleva¬tion asssociated with sleep-related breathing disorder in a community sample of white and Hispanic children: the Tuscon Children's Assessment of Sleep Apnea study. Arch Pediatr Adolesc Med 2003; 157:
901-4.
33. Hansen ML, Gunn PW, Kaelber DC. Underdiagnosis of hypertension in
children and adolescents. JAMA 2007; 298: 874-9.
34. The Guide to Clinical Preventive Services, 2008. Recommendations of U.S. Preventive Task Force. www.ahrq.gov/clinic/uspstffix.htm adresin¬den 28.05.2010 tarihinde erişilmiştir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com