You are here

BENLİK KURGULARI VE OTANTİKLİĞİN ÖZGECİLİK ÜZERİNDEKİ YORDAYICI GÜCÜNÜN İNCELENMESİ

AN INVESTIGATION OF PREDICTIVE ROLE OF SELF-CONSTRUAL AND AUTHENTICITY ON ALTRUISM

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5477
Abstract (2. Language): 
Altruism has been conceptualized as voluntary, intentional behaviors motivated for the welfare of others that is not motivated by the expectation of external rewards or punishments (Chou, 1996). As understood from the definition, altruism is closely related to intrinsic motivation, authenticity, and tend to be close to the people. This study aimed to investigate the relationships between self-construal, authenticity, and altruism. It included 220 participants, 104 females and 116 males, aged 20-52 (= 33.5, S = 7.44). The Authenticity Scale, the Relational Individual Collective Self-Aspects Scale, the Altruism Scales, and Personal Information Form were used to gather data. SPSS 15.0 statistics program was used for statistical analyses. t-test, Pearson product-moment correlation, and Hierarchic Multiple Regression analyses were conducted to examine the research questions. t-test results showed that participants’ altruism scores differentiated by their participation to voluntary work in charitable foundations. In other words, the participants who volunteered in charitable foundations had higher altruism scores than the participants who did not. According to the Hierarchic Multiple Regression analysis results, altruism was predicted by individualistic self-construal and authenticity. However, when collectivistic self-construal entered to the regression model, predictive power of individualistic self-construal and authentic living on altruism were not significant. The results were discussed in terms of literature and theory, and several suggestions were provided.
Abstract (Original Language): 
Özgecilik, dışarıdan herhangi bir ödül veya ceza beklentisi olmaksızın başkalarının refahı için yapılan gönüllü ve istendik davranışlar olarak kavramlaştırılmaktadır (Chou, 1996). Tanımdan da anlaşıldığı gibi özgecilik; içsel motivasyon, otantiklik ve insanlara yakın olma eğilimi ile yakından ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı benlik kurguları, otantiklik ve özgecilik arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma yer alan katılımcılar 20–52 yaş aralığında (= 33.5; S= 7.44) 104 kadın ve 116 erkek olmak üzere toplam 220 kişiden oluşmaktadır. Katılımcılar yardım derneklerinde gönüllü faaliyet gösteren ve herhangi bir faaliyet göstermeyen kişiler olarak iki guruptan oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında Otantiklik Ölçeği, İlişkisel-Bireyci-Toplulukçu Benlik Ölçeği, Özgecilik Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Çalışma grubundan toplanan veriler SPSS 15.0 ile analiz edilmiştir. Araştırmanın alt problemlerini incelemek için t- testi, pearson momentler çarpımı korelasyonu ve aşamalı doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. t-testi bulguları, özgecilik puanlarının derneklerde gönüllü faaliyet gösterip göstermeme durumuna göre farklılaştığını göstermiştir. Diğer bir ifadeyle, dernekte gönüllü olarak çalışanlar, dernekte gönüllü olarak çalışmayanlara göre daha yüksek özgecilik puanına sahiptirler. Yapılan çoklu doğrusal regresyon analizi bulgularına göre bireyci benlik kurgusu ve otantik yaşam, özgeciliği anlamlı şekilde yordamıştır. Ancak modele toplulukçu benlik kurgusu girildiğinde otantiklik ve bireyci benlik kurgusunun özgecilik üzerindeki yordama güçleri anlamsızlaşmıştır. Sonuçlar alanyazın ve kuramlar açısından tartışılmış, çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
2291
2302

REFERENCES

References: 

AKBABA, S. (1994). Grupla psikolojik danışmanın sosyal psikolojik bir kavram olan özgecilik üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum. BANDURA, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
BRESHAN, M. J., CHIU, H. C. ve LEVINE, T. R. (2004). Self-construal as a predictor of communal and exchange orientation in Taiwan and the USA. Asian Journal of Social Psychology, 7 (2), 187- 203.
BREWER, M. B., ve GARDNER, W. (1996). Who is this “we”? Levels of collective identity and self-representations. Journal of Personality and Social Psychology, 71(1), 83-93.
BURKS, D. J., ve ROBBINS, R. (2011). Are you analyzing me? A qualitative exploration of psychologists' individual and interpersonal experiences with authenticity. Humanistic Psychologist, 39(4), 348-365. doi:10.1080/08873267.2011. 620201.
CARLO, G., ve RANDALL, B. (2001). Are all prosocial behaviors equal? A socioecological developmental conception of prosocial behavior. In F Comumbus (Ed.), Advances in
2300 Mustafa Kemal YÖNTEM – Tahsin İLHAN
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
psychology research, Volume II (pp. 150-170). Huntington:, NY: Nova Science Publishers.
CARLO, G., ve RANDALL, B. (2002). The development of a measure of prosocial behaviors for late adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 31(1), 31-44.
CHOU, K.L. (1996). The Rushton, Chrisjohn and Fekken Self-Report Altruism Scale: A Chinese translation. Personality and Individual Differences, 21, 297-298.
CLARKEN, R. (2011). Authenticity, autonomy, and altruism: keys to transformation. Paper presented at the 21st Annual Equity within the Classroom Conference, Houghton, Michigan.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum.
DECI, E. L., ve RYAN, R. M. (2000). The ‘‘what’’ and ‘‘why’’ of goal pursuits: Human needs and the self‐determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227–268.
ERCAN H., (2008). Genç yetişkinlerin aşk biçimleri ve benlik tipleri. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. FREEDMAN, J.L., SEARS, D. O. ve CARLSMITH, J. M.(1993). Sosyal Psikoloji, çev. Ali Dönmez, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara. GORDON, M. (2003) Sosyoloji sözlüğü. (çev. Osman Akınhay, Derya Kömürcü) Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara GORE, J. S. ve CROSS, S.E. (2006). Pursuing goals for us: Relationally autonomous reasons in long-term goal pursuit. Journal of personality and social psychology 90(5), 848-861. HARDIE, E., KASHIMA, E. ve PRIDMORE, P. (2005). The influence of relational, individual and collective self-aspects on stress, Uplifts and Health. Self and Identity, 4(1), 1-24. doi: 10.1080/13576500444000146 HARDIE, E. A. (2009). Development and validation of the brief relational, individual and collective (brief RIC) self-aspects scale. Asian Journal Of Social Psychology, 12(1), 63-69. doi: 10.1111/j.1467-839X.2008.01271.x HARTER, S. (2002). Authenticity. In C. R. Snyder ve S. J. Lopez (Eds.), Handbook of positive psychology (pp. 382–394). Oxford, England: Oxford University Press. HOFSTEDE, G. H. (2001). Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations. CA: Sage Publications.
İLHAN T. ve ÖZDEMIR, Y. (May, 2012). Adaptation of authenticity scale to Turkish: A validity and reliability study. International Counseling and Education Conference (ICEC), Istanbul.
KAĞITÇIBAŞI, Ç. (2005). Autonomy and relatedness in cultural context implications for self and family. Journal of Cross-Cultural Psychology, 36(4), 403-422.
KAĞITÇIBAŞI, Ç., (2007). Kültürel psikoloji: Kültür bağlamında insan ve aile. İstanbul, Evrim Yayınevi. KAPIKIRAN, N. A. (2008). Moral behavior and pro-social behaviors: Does art education create a difference? International Journal of Human Sciences, 5(2), 1-14.
Benlik Kurguları Ve Otantikliğin Özgecilik Üzerindeki Yordayıcı Gücünün İncelenmesi 2301
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
KASHIMA, E., ve HARDIE, E. (2000). The development and validation of the relational, individual and collective self- aspects (RIC) Scale. Asian Journal of Psychology, 3(1), 19-48.
KASHIMA, Y., KASHIMA, E., FARSIDES, T., KIM, U., STRACK, F., WERTH, L., and YUKI, M. (2004). Culture and context-sensitive self: a amount and meaning of context-sensitivity of phenomenal self-differ across cultures. Self and Identity, 3(2), 125-141. doi: 10.1080/13576500342000095.
KARADAĞ, E. ve MUTAFÇILAR, I. (2009). İlk ve ortaöğretim okulu öğretmenlerinin özgecilik düzeyleri üzerine bir araştırma. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 75-92.
KERNIS, M. (2003). Toward a conceptualization of optimal self‐esteem. Psychology Inquiry, 14, 1–26. KERNIS, M. H. ve GOLDMAN, B. M. A. (2006). A multicomponent conceptualization of authenticity: Theory and research. Advances in experimental social psychology, 38, 283-357. KUMRU, A., CARLO, G. ve EDWARDS, C. P., (2004). Olumlu sosyal davranışların ilişkisel, kültürel, bilişsel ve duyuşsal bazı değişkenlerle ilişkişi. Türk Psikoloji Dergisi, 19(54), 109-125. LAM, S. K., KRAUS, F.ve AHEARNE, M. (2010). The diffusion of market orientation throughout the organization: A social learning theory perspective. Journal of Marketing, 74(5), 61-79. doi: 10.1509/jmkg.74.5.61 LONDON, P. ve BOWER, R. K. (1968). Altruism, extraversion, and mental illness. The Journal of Social Psychology, 76(1), 19-30. MARKUS, H. R. ve KITAYAMA, S. (1991). Culture and the self: implications for cognation, emotion and motivation. Psychological Review, 98(2), 224-253.
ORAL, G. (2002). İlköğretimde öğrencilerin sosyal katılımını özendirmeye yönelik bir program. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 19(2), 30-44.
PRATT, M., HUNSBERGER, B., PANCER, M. ve ALISAT, S. (2003). A longitudinal analysis of personal values socialization: correlates of a moral self‐ideal in late adolescence. Social Development, 12(4), 563-585. RYAN, R. M. ve DECI, E.L., (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68-78. SCHOTT, G.R. ve BELLIN, W. (2001). The relational self-concept scale: A contextspecific self- report measure for adolescents. Adolescence, 36 (141), 86-103. SCHWARTZ, B.(1993). Why altruism is impossible and ubiquitous. The Social Service Review, 3, 314-343. doi: 10.2307/30012502. STARR, S. S. (2008). Autheticity: A concept analysis. Nursing Forum, 43(2), 55-62.doi:10.1111/j.1744- 6198.2008.00096.x TOPSES, G. (2012). Elseverlik ve benseverlik ölçeğiyle ilgili geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of New Trends in Arts, Sports and Science Education (IJTASE), 1(2), 60-71.
2302 Mustafa Kemal YÖNTEM – Tahsin İLHAN
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
TRIANDIS, H. C. (1989). The self and social behavior in differing cultural contexts. Psychological review, 96(3), 506-520.
ULEMAN, J. S.., RHEE, E., BARDOLIWALLA, N., SEMIN, G. ve TOYOMA, M. (2000). The relational self: Closeness to in groups depends on who they are, culture, and the type of closeness. Asian Journal of Social Psychology, 3(1), 1-17.
WOOD, A. M., LİNLEY, P. A., MALTBY, J., BALİOUSİS, M. ve JOSEPH, S. (2008). The authentic personality: A theoretical and empirical conceptualization and the development of the authenticity scale. Journal of Counseling Psychology, 55(3),385-399. doi: 10.1037/0022-0167.55.3.385 YABLO, P.D. ve FIELD, N. P. (2007). The Role of Culture in Altruism: Thailand and the United States. Psychologia, 50(3), 236-251.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com