You are here

STRATEJİK YÖNETİMDE HALKLA İLİŞKİLER: TÜRKİYE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ARAŞTIRMASI

PUBLIC RELATIONS IN STRATEGIC MANAGEMENT: THE CASE OF METROPOLITAN MUNICIPALITIES IN TURKEY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4893
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Public relations is an application field providing management of all communication processes in institutional field. It forms management of strategic communication and a part of strategic management. In this regard, it is an important part of strategic planning process. In the study, the place of public relations in strategic management of municipality is handled in terms of strategic plans prepared by metropolitan municipalities. Strategic plans of sixteen metropolitan municipalities were analyzed by content analysis method in terms of public relations approach. The study revealed that public relations is an accepted fact in strategic planning process but it did not turn into an efficient application. Especially the following points can be mentioned as the significant ones; there is no sufficient coordination between public relations and other departments, there is no culture of working in coordination with public relations in terms of efficiency in services and increasing quality and there is no duty and responsibility given to public relations in aims and targets of strategic management. The study analyzes strategic plans of metropolitan municipalities to understand role and impact of public relations in Turkey. For this reason, the research contributes to understanding the role and significance of public relations in strategic planning processes. Because this paper is one of the initial studies done concerning strategic planning focused on public relations in Turkey. Its findings show the place of public relations in strategic management of metropolitan municipalities in Turkey.
Abstract (Original Language): 
Halkla ilişkiler kurumsal alanda bütün iletişim süreçlerinin yönetimini sağlayan bir uygulama alanıdır. Hem stratejik bir iletişim yönetimi hem de stratejik yönetimin bir unsurudur. Bu nedenle stratejik planlama sürecinin önemli bir parçasıdır. Çalışmada belediyelerin stratejik yönetiminde halkla ilişkilerin yeri, büyükşehir belediyeleri tarafından hazırlanan stratejik planlar bağlamında ele alınmıştır. Onaltı büyükşehir belediyesinin stratejik planları halkla ilişkiler yaklaşımı bakımından içerik analize yöntemi ile incelenmiştir. Çalışma stratejik planlama sürecinde halkla ilişiklerin kabul edilen bir gerçek olduğunu ancak bunun etkin bir uygulamaya dönüşmediğini ortaya koymuştur. Halkla ilişkiler birimi ve diğer departmanlar arasında yeterli bir koordinasyonun olmaması, kalitenin yükseltilmesi ve hizmetlerde etkililik bakımından halkla ilişkiler birimiyle koordineli bir çalışma kültürünün bulunmaması ve stratejik yönetimin amaç ve hedeflerinde halkla ilişkiler birimine görev ve sorumluluklar verilmemesi uygulamada ortaya çıkan önemli eksiklikler olarak düşünülebilir. Çalışmada Türkiye’deki halkla ilişkilerin önemini ve rolünü anlamak için büyükşehir belediyelerinin stratejik planları analiz edilmektedir. Dolayısıyla bu araştırma stratejik planlama sürecinde halkla ilişkilerin öneminin ve rolünün anlaşılmasına katkı sağlamaktadır. Çünkü bu çalışma, halkla ilişkilere odaklanarak stratejik planlama ile ilgili Türkiye’de yapılan ilk çalışmalardan biridir. Araştırma bulguları Türkiye’deki büyükşehir belediyelerinin stratejik planlama sürecinde halkla ilişkilerin yerini ortaya koymaktadır.
215-231

REFERENCES

References: 

ALLISON, Michael and Kaye, Jude (2005). Strategic Planning for Nonprofit Organizations, NJ -USA: wiley - Hoboken,
AYDEDE, Ceyda (2009).
Teorik
ve Uygulamalı Halkla İlişkiler Kampanyaları, İstanbul: MediaCat Yayınları.
BİBER, Ayhan. (2004), Halkla İlişkilerde Teorik Bir Çerçeve, Vadi Yayınları, Ankara.
BRONN, P. Simcic
(1999)
. "Mapping The Strategic Thinking of Public Relations Managers in a Crisis Stuation: An Illustrative Example Using Conjoint Analysis", Public Relations Review, V. 25, N. 3, pp. 351 - 368.
CARROLL, Archie B. (1991). "The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward The Moral Management of Organizational Stakeholders", Business Horizons, V.34, N. 4, pp.
39-48.
DURNA,
Ufu
k and Eren, Veysel (2002). "Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim", Amme İdaresi Dergisi, C. 35 S.1, s. 55-75.
GECİKLİ, Fatma (2010). Halkla İlişkiler ve İletişim, İstanbul: Beta Yayınları.
GORDON, Joye C. (1997). "Interpreting Definitions of Public Relations: Self Assesment and Symbolic Interactionism - Based Alternative", Public Relations Review, V. 23, pp.57-66.
GÖKSEL, A. Bülent (2010). Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi, Ankara: Nobel Yayınları.
GRUNİG, James E. (1984). Managing Public Relations, USA: Thomson.
GÜLLÜPUNAR, Hasan (2009). Halkın Yakınma Yöntemleri: Belediyelerde Halkla İlişkiler, Konya: Eğitim Akademi Yayınları.
http://www.migm.gov.tr/IstatistikiBilgiBelediyeler.aspx, (accessed:10 June 2012).
http://www.mersin.bel.tr/MersinBB-2010-2014%20Stratejik%20 Plan%C4%B1.pdf (accessed: 25 January 2012).
http://www.kocaeli.bel.tr/Section.aspx?CategoryID=790 (accessed: 25 January 2012).
http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/kurumsal/Birimler/StratejikPlanlamaMd/ Pages/2010-2014StratejikPlan.aspx. (accessed: 25 January 2012).
http://www.ankara.bel.tr/AbbSayfalari/hizmet_birimleri/mali_hizmetler/20... 2010-2014_stratejik.aspx, (accessed: 25 January 2012).
http://www.izmir.bel.tr/Menu.asp?menuID=1978&MenuName=2010-2017%20Strate... (accessed: 25 January 2012).
http://www.sp.gov.tr/documents/planlar/AdanaBuyuksehirBelediyesiSP1014.pdf. (accessed: 25 January 2012).
http://www.sp.gov.tr/documents/planlar/AntalyaBuyuksehirBelediyesiSP1014..., (accessed: 25 January 2012).
http://www.eskisehir-bld.gov.tr/bilgi_edinme.php, (accessed: 25 January 2012). http://www.sakarya.bel.tr/pictures/upload/plan.pdf, (accessed: 25 January 2012). http://www.bursa.bel.tr/dosyalar/2010-2014_stplan.pdf, (accessed: 25 January 2012).
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/6 Spring 2013

c
Public
Relations In Strategic Management: The Case Of Metropolitan Municipalities... 231
http://www.erzurum.bel.tr/municipality.asp?ky=39, (accessed: 25 January 2012).
http://www.gaziantep-bld.gov.tr/stratejik_plan_2010_2014.pdf, (accessed: 25 January 2012).
http://www.kayseri.bel.tr/web2/uploads/dokumanlar/kbb_stratejik_plan_201..., (accessed: January 2012).
http://www.sp.gov.tr/documents/planlar/KonyaBuyuksehirBelediyesiSP1216.pdf, (accessed: 25 January 2012).
http://www.samsun.bel.tr/Dosya%5C2010_2014_Stratejik_Plan.pdf, (accessed: 25 January 2012). http://www.diyarbakir-bld.gov.tr/contents/stratejikplanson.pdf, (accessed: 24 January 2012). KAZANCI, Metin (1997). Kamu ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler, Ankara: Turhan Yayınevi.
MOSS, Danny and Warnaby, Gary (1999). "Strategy and Public Relations", (Eds. Danny Moss et al), Perspectives on Public Relations Research, London: Routledge, pp. 59-85.
MÜTERCİMLER, Eerol (2006). Geleceği Yönetmek, İstanbul: Alfa Yayınları.
ÖZKARA, Belkız (2009). "Kamu Örgütlerinde Halkla İlişkiler Yoluyla Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi", Amme İdaresi Dergisi, C. 32, S. 3, s.94-113.
PAKSOY, Arzu C. (1999). Türkiye'de Halkla İlişkiler Uygulamaları, İstanbul: Rota Yayınları.
PELTEKOĞLU, Filiz B. (2012). Halkla İlişkiler Nedir?, İstanbul: Beta Yayınları.
PLOWMAN, Kenneth D. (2005). "Conflict, Strategic Management and Public Relations", Public
Relations Review, V. 31, pp. 131-138.
POLAT, Erkan (2010). "Planlamada Yeni Bir Paradigma Baskısı: Stratejik Mekansal Planlama (SMP)", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C. 19, S. 4, s.31-48.
RAo, P. Subba (2010). Strategic Management, Mumbai Ind: Global Media.
SONGÜR, Neşe (2008). "Belediyelerin Stratejik Planlama Sürecindeki Gereklilikleri Yerine Getirme Durumları Üzerine Bir Araştırma", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C. 17, S.
4, s. 62-86.
SONGÜR, Neşe (2009). "Belediyelerin Stratejik Planlama Yaklaşımına Bakış Açıları", Çağdaş
Yerel Yönetimler Dergisi", C. 18, S. 4, s.27-52. STEYN, Benita (2009). "The Strategic Role of Public Relations: A South African Research
Stream", American Behavioral Scientist, V. 53, N. 4, pp. 516-532.
TAŞCIOĞLU, Raci (2011). "Yerel Yönetimde Halkla İlişkiler Örgütlenmesi: Erzurum Örneğinde Genel Bir Değerlendirme", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C. 20 S. 1, s. 1 -10.
TAŞKIN, Çağatan and Akat, Ömer (2008). Marka ve Marka Stratejileri, Bursa: Alfa Aktüel.
TEKEL, Ayşe (2009). "Planlama Kuramları ve Metropoliten Planlamaya Yansımaları: Türkiye Özelinde Bir Değerlendirme", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C. 18, S. 2, s.1-16.
VERCIC, Dejan and Grunig, James E.
(1999)
. "The Origins of Public Relations Theory in Economics and Strategic Management", (Eds. Danny Moss et al), Perspectives on Public Relations Research, London: Routledge, pp. 9-58.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com