You are here

FRANSIZCA ÖĞRETİMİNDE YENİ BİR SOLUK "CACHE-CACHE"

A NEW PERSPECTIVE IN FRENCH LANGUAGE TEACHING "CACHE-CACHE"

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5211
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Cache-Cache 1 (A.1.1) and Cache-Cache 2 (A.1.2) aims to develop students' language skills, giving a new direction to the teaching of a foreign language French. They learn the knowledge, skills and attitudes in order to develop listening, speaking, reading, writing and learning consists of areas to the students. French teaching begins from primary school with this book. It takes into account french teaching and learning, due to the method of language teaching to student-centered learning approach, action-oriented approach. Besides the basic linguistic skills, the students, at the end of understanding, querying, sorting, classifying, summarizing, mapping, association also aims to teach skills such as taking into account individual differences in students' learning process, this book is intended for students with an enjoyable learning environment. It studies from the textbook may be (physical content of the book, the color, the use of visual elements, etc.) issues are discussed. elementary and secondary level Cache-cache prepared in accordance with the Ministry of Education published a textbook examining the Turkish National Education Basic Law of 1739 was prepared on the basis of the rules and regulations established universe of matter.
Abstract (Original Language): 
Yabancı dil Fransızca öğretimine yeni bir yön veren Cache-Cache 1 (ilkokul 4 ve Cache-Cache 2 (Ortaokul 1) öğrencilerin öğrenmeye yönelik bilgi, beceri ve tutum geliştirmek amacıyla dinleme, konuşma, okuma, yazma ve öğrenme alanlarından oluşur. A.1.1. ve A.1.2. seviyesinde dil öğreten bu kitaplar, öğrencilerin dilsel becerilerini geliştirmeyi hedeflemiştir. İlkokul 4. sınıfta itibaren Fransızca öğretmeyi hedefleyen Cache-Cache, gerek içeriği gerek dil öğretim yöntemi nedeniyle öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımına uygun, eylem odaklı bir yaklaşımı temel almıştır. Süreç sonunda öğrenciler temel dilsel beceriler yanında anlama, sorgulama, sıralama, sınıflama, özetleme, eşleştirme, ilişkilendirme gibi becerilerin de kazandırılması amaçlanmıştır. Öğrenme süreçlerinde öğrencilerin bireysel farklılıkları da dikkate alınarak hazırlanan bu kitap öğrencilere zevkli bir öğrenme ortamı sunmak için hazırlanmıştır. Çalışmada ders kitabından kaynaklı olabilecek (Kitabın fiziksel içeriği, rengi, görsel unsurların kullanımı, vb) sorunlara değinilmiştir. İlkokul ve ortaokul düzeyine göre hazırlanan Cache-cache ders kitabını incelerken Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı 1739 sayılı Türk Milli Eğitim Temel Kanunu esas alınarak hazırlanan yönetmelik ve yönergeler konunun evreninin oluşturmuştur.
405
421

REFERENCES

References: 

ÇAKMAK M. ve EROL M. Ş. (2001). Öğrencilerin Gelişim Özellikleri, Öğretim Yöntem Ve Stratejileri, L. Küçükahmet (Editör). Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Yabancı Dil. Birinci Baskı. Ankara. Nobel Yayın Dağıtım,
ÇAKMAK M. (2001). Yabancı Dil Öğretimi. L. Küçükahmet (Editör). Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Yabancı Dil. Birinci Baskı. Ankara. Nobel Yay. Dağıtım.
DEMİREL Ö. (2004). Yabancı Dil Öğretimi. (2. Basım). Ankara: Pegema Yayıncılık.
DOYRAN Y. (2003). Ders Kitaplarının Tasarım Ve Resimleme Sorunları. Ankara: Kök Yayıncılık.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/10 Fall 2013
Fransızca Öğretiminde Yeni Bir Soluk "Cache-Cache"
421
GENÇ A. (2002). ilk Ve Ortaöğretim Okullarında Yabancı Dil Ders Kitabı Seçimi. Ankara: Hacettepe Üni., Eği., Fak., Dergisi.
GEVREKÇİ M. (2001). Kitap Ve Yazarı Hakkında Bilgi, Biçim Ve Tasarım L. Küçükahmet (Editör). Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Yabancı Dil. Birinci Baskı. Ankara. Nobel Yayın Dağıtım.
GEVREKÇİ M. Ve EROL M. Ş. (2001). İçerik, L. Küçükahmet (Editör). Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Yabancı Dil. Birinci Baskı. Ankara. Nobel Y. Dağıtım.
KAYA, Z. (2002). Uzaktan Egitim, Ankara: Pegem A. Yayıncılık.
KÜÇÜKAHMET L. (2004). Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu. (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
KÜÇÜKAHMET L. Ve KÖKSAL H. (2004). Ders Kitabında Görsel Materyaller. Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu. (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Milli Eğitim Bakanlığı. 1995 Tebliğler Dergisi. Ankara: Sayı: 2434
Milli Eğitim Bakanlığı. 2007 Tebliğler Dergisi. Ankara: Sayı: 2597
ŞAHİN T.Y. Ve YILDIRIM S. (1999). Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
TERTEMİZ, N.; ERCAN, L. Ve KAYABAŞI, Y. (2004). Ders Kitabı Ve Eğitimdeki Önemi, Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu (Sosyal Bilgiler 4-8, Vatandaslık Ve İnsan Hakları Egitimi 4-8, T.C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük 4-8), Ankara: Nobel Yayınevi.
ÜNSAL Y. Ve GÜNEŞ B. (2003). Bir Kitap İnceleme Çalışması Örneği OlarakMEB İlköğretim 8. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabına Fizik Konuları Yönünden Eleştirel Bir Bakış. Kastamonu: Kastamonu Eğitim Dergisi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com