You are here

ORTAÖĞRETIM ÖĞRENCILERININ COĞRAFYA DERSINE YÖNELIK AKADEMIK BENLIK DÜZEYLERININ DEĞERLENDIRILMESI

THE EVALUATION SECONDARY EDUCATION STUDENTS' ACADEMIC SELF LEVELS TOWARDS GEOGRAPHY LESSON

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1855

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
This research was carried out to examine the secondary education students' academic self levels in terms of different variables towards geography lesson. The research group of the study are 346 high school students in the center of Ankara in 2010-2011 academic year. General survey model was used in the study. In the analysis of the data, frequency, percentage, arithmetic average, standard deviation, t test and one way variance analysis (ANOVA) were used. Students' replies given for the open ended questions were analysed by content analysis technique. As the result of the research it was found out that students' academic self levels towards geography lesson are "high". In the research, it was found no statistical meaningful difference between secondary education students' academic self levels and their "gender", "class levels", "parents educational levels" towards geography lesson.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, ortaöğretim öğrencilerinin coğrafya dersine yönelik akademik benlik düzeylerini, farklı değişkenler açısından incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2010-2011 öğretim yılında Ankara'nın merkez ilçesindeki liselerde öğrenim gören 346 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Öğrencilerin açık uçlu sorulara verdikleri cevaplar içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin coğrafya dersine yönelik akademik benlik düzeylerinin "yüksek" olduğu görülmüştür. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin coğrafya dersine yönelik akademik benlik düzeyleri ile "cinsiyetleri", "öğrenim gördükleri sınıf düzeyleri", "anne ve baba eğitim düzeyleri" değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
661-677

REFERENCES

References: 

AKKOYUNLU Buket, "Bilgi Teknolojilerinin Okullarda Kullanımı ve Öğretmenlerin Rolü", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S:11 (1995), s:105-109.
AKSOY Bülent (2004). Coğrafya Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
AYDIN Fatih (2009). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin 10. Sınıf Coğrafya Dersinde Başarıya, Tutuma ve Motivasyona Etkileri, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
COŞKUN Mücahit (2004). Coğrafya Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
BULUT Safure
(1988)
. The Relationship between Mathematics Self-Concept and Some Related Characteristics of Mathematics Education Turkish Freshmen at METU. Orta Doğu Teknik Üniverstesi, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
BÜYÜKÖZTÜRK Şener, Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (11. Baskı). PegemA Yayıncılık, Ankara 2010
BACANLI Hasan, Duyuşsal Davranış Eğitimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 1999.
BAŞBAY Makbule ve SENEMOĞLU Nuray, "Projeye Dayalı Öğretimin Akademik Benlik Kavramı ve Derse Yönelik Tutuma Etkisi". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S:25 (2009), s:55-66.
BAŞOKU DOĞAN Özlem ve DOĞAN Nuri, "Akademik Benlik Kavramı Ölçeğinin Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını Yordama Geçerliği". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S:29 (2005), ss:53-62.
BEDNARZ Sarah Witham ve diğerleri. Geography For Life, National Standards in Geography.
National Geographic Society. Washington 1994.
BLOOM Benjamin,
İnsa
n Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. Çev.: Durmuş Ali Özçelik, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1998.
BÜYÜKÖZTÜRK Şener, Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (11. Basım), PegemA Yayıncılık, Ankara 2010.
ÇEPNİ Salih, Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Celepler Matbaacılık Trabzon 2007.
DEMİRBAŞ Murat ve YAĞBASAN Rahmi, "Sosyal Öğrenme Teorisinin, İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerindeki Akademik Benlik Kavramı Puanlarının Kalıcılığına Etkisi", Bilig Dergisi, S:43 (2007), s:193-210.
DEMİRKAYA Hilmi (2003). Coğrafya Öğretiminde 4mat Öğretim Sisteminin Lise Coğrafya Derslerindeki Başarı ve Tutumlar Üzerindeki Etkisi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
DOĞANAY Hayati, Coğrafya Öğretim Yöntemleri, Orta Öğretimde Coğrafya Eğitiminin Esasları. Aktif Yayınevi, Erzurum 2002.
ERDEN Münire, Sosyal Bilgiler Öğretimi. Alkım Yayınevi, Ankara 1998.
ERDEN Münire ve AKMAN Yasemin, Eğitim Psikolojisi (18. Baskı), Arkadaş Yayınevi, Ankara
2009.
Turkish Studies
International
Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 6/1 Winter 2011
Ortaöğretim Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Akademik Benlik...
677
GÖKMEN Rafia (2009), İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Matematiksel Akademik Benlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
KARASAR Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayınları, Ankara 2007.
ÖZERKAN Emre (2007), Öğretmenlerin Öz-yeterlik Algıları ile Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Benlik Kavramları Arasındaki İlişki, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne.
ÖZKAL Neşe (2000), İşbirlikli Öğrenmenin Sosyal Bilgilere İlişkin Benlik Kavramı, Tutumlar ve Akademik Başarıya Etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir.
ÖZTÜRK Çağrı (2008). Coğrafya Öğretiminde 5E Modelinin Bilimsel Süreç Becerilerine, Akademik Başarıya ve Tutuma Etkisi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
REYES Laurie Hart (1984). "Affective Variables and Mathematics Education", Elementary School Journal, S:84:5 (1984), s:558-581.
SANCHEZ Francisca ve RODA Maria, "Relationship between Self-Concept and Academic Achievement in Primary Students" Electronic Journal of Research in Educational Psychology and Psychopedagogy. S.1:1 (2003), s:95-120.
SEVİLMİŞ Fatma Derya (2006). Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Akademik Benlik ve Tutumları ile Başarıları Arasındaki İlişki (İzmir/Konak İlçesi Örneği). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
ŞAHİN YANPAR Tuğba, "İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler dersinde Akademik Benlik Kavramı,
Ders İçi Öğrenme ve Ders Dışı Çalışma Yolları ile Başarı İlişkisi". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S: 10 (1994), s:43-48.
ŞAHİN Cemalettin, Türkiye'de Coğrafya Öğretimi (Sorunlar-Çözüm Önerileri). Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara 2001.
TEZCAN Nurullah (2003), İzmir Merkez Liseleri 1. Sınıf Öğrencilerinin Biyoloji Dersine Yönelik Akademik Benlik ve Tutumlarının Ders Başarısına Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
TOMAL Necati (2004). "Coğrafya Öğretmenlerinin Dokuzuncu Sınıf Coğrafya Dersinin İçeriği ve Öğretim Süreci Hakkındaki Görüşleri". Milli Eğitim Dergisi, S:33:168 (2004).
YILMAZ Necmettin (2009), İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Benlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com