You are here

EVRENSEL BİR HİKÂYE: SALAMÂN U ABSÂL ve KÖKENİ

UNIVERSAL TALE: SALAMÂN U ABSÂL AND ITS ORIGIN

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.167
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this article the tale of Salamân u Absâl having been accented to universal property. About progress of philosophical and literary which is the tale of Islam culturel environment having been studied.From Islam culturel environment to the west earth transition of phasies having been summarized and the end of about etymon of tale having been discussed. To the contrary know that not Grekçe but the result having been reached that must be İbranice.
Abstract (Original Language): 
Makalemizde Salamân u Absâl hikâyesinin evrensel özelliğine vurgu yapılarak, hikâyenin İslam kültür dairesindeki felsefî ve edebî gelişimi üzerinde durulmuş, İslam kültür dairesinden Batı dünyasına geçişinin aşamaları özetlenmiş ve son olarak da hikâyenin kökeni üzerinde tartışılarak aslının, bilinenin aksine, Grekçe değil İbranice olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
185-200

REFERENCES

References: 

Abdülkerim bin Huseyn, Kıssa-i Salamân u Absâl, İstanbul, H.1299
ADIVAR Adnan, "İbn Tufeyl", İslam Ansiklopedisi, c.5 II, s. 829, 1993.
ALİ ASGAR Hikmet, Câmî Hayatı ve Eserleri, (Çev. M.N. Gençosman), MEB
Yayınları, İstanbul 1991. GÖKTÜRK, Akşit, Edebiyatta Ada, Sinân Yayınları, İstanbul 1973, s. 75-76.
İbn Sinâ, Hay bin Yakzân, (Çev: Ş.Yaltkaya, haz. N. Ahmet Özalp), Yapı Kredi
Yayınları, İstanbul 1997. İbn Tufeyl, Hay bin Yakzân, (Çev: Babanzâde Reşid, haz. N. Ahmet Özalp), Yapı
Kredi Yayınları, İstanbul 1997. Lâmi'î Çelebi, Salamân u Absâl, İstanbul Üniversitesi, Farsça Yazmalar No:3088. MEYERHOF, M., "İbnünnefis", İslam Ansiklopedisi., c. 5 II, s. 873, 1993. Molla Câmî, Salamân ve Absâl, (Çev: Abdülvahhab Tarzî), MEB Yayınları,
İstanbul 1985.
OKUYUCU, Cihan, "İslam Kültüründe Aşk Anlayışının Tekâmülü", Divan
Edebiyatı Estetiği, LM Kitaplığı, İstanbul 2004. Sühreverdî, Kıssatul-Gurbetü'l- Garbiyye, İslam Felsefesinde Sembolik Hikâyeler,
İnsan yayınları, İstanbul 2003. ŞAHİNOĞLU, Nazif, Nüvîdî-yi Şîrâzî ve Salamân u Absâl'ı, Erzurum 1981. ULUDAĞ, Erdoğan, Vak'aya Dayalı Bir Eser Olarak Lami'î Çelebi'nin Salamân u
Absâl Mesnevisi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum 1997. ULUDAĞ, Erdoğan, "Abdülkerim Efendi ve Kıssa-i Salamân u Absâl Risalesi",
AÜTAED, Erzurum 1998, s.107 -116. ÜLKEN, Hilmi Ziya, İslam Felsefesi, Ülken Yayınları, İstanbul 1983, s. 216. ÜLKEN, Hilmi Ziya, "İbn Sinâ", İslam Ansiklopedisi, 1993, c. 5 II, s. 819.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com