You are here

TÜRKİYE’DE SPOR YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARINDAKİ EĞİLİMLER: BİR İÇERİK ANALİZİ

TRENDS IN SPORTS MANAGEMENT STUDIES IN TURKEY: A CONTENT ANALYSIS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12512
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Aim: The aim of this study is to examine the methodological trends of the articles published in Turkish in the field of sports management between 2015 and 2017 (last three years) in university-based physical education and sports science magazines which are open to access in the ULAKBİM (The Turkish National Academic Network and Information Center) national database. Method: This study was conducted with the qualitative research method recently started to be frequently used in social sciences. The study was designed as a case study among the qualitative research designs, and the content analysis method was used in the analysis of the data obtained. Findings: It was not stated which research method and design were used in most of the articles examined. Moreover, no information on sampling methods in the studies was acquired. It was determined in the studies that athletes, trainers, executive ministry and federation employees constituted the sample group. However, no information was provided about which sampling method was used in the determination of these sample groups. It was determined that the questionnaire technique was mostly used to obtain data from these groups. Descriptive and predictive analysis methods were mainly used in the analysis of the data obtained. Conclusion: Especially when compared to other fields, it is observed that studies conducted on sports management remain methodologically weak. It is possible to say that the methodological structures of articles are deficient and insufficient, and research methods and techniques cannot be used effectively.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, ULAKBİM ulusal veri tabanında erişime açık olan üniversite merkezli beden eğitimi ve spor bilimleri dergilerinde spor yönetimi alanında 2015-17 yılları (son üç yıl) arasında Türkçe yayınlanan makalelerin yöntemsel eğilimlerini incelemektir. Yöntem: Bu araştırma sosyal bilimlerde son yıllarda sıklıkla kullanılmaya başlanan nitel araştırma yöntemi ile yürütülmüştür. Çalışma, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması şeklinde kurgulanmış ve elde edilen verilerin analizde ise içerik analiz yönteminden yararlanılmıştır. Bulgular: İncelenen makalelerin büyük bir çoğunluğunda hangi araştırma yöntemi ve deseninden yararlanıldığı belirtilmemiştir. Ayrıca yine çalışmalarda örnekleme yöntemlerine ilişkin de herhangi bir bilgiye ulaşılmamıştır. Araştırmalarda, sporcu, antrenör, yönetici bakanlık ve federasyon çalışanlarının örneklem grubu olduğu belirtilmiştir. Ancak bu örneklem gruplarının belirlenmesinde hangi örnekleme yönteminin kullanıldığına dair bilgi verilmemiştir. Bu gruplardan verilerin elde edilmesinde en çok anket tekniğinin kullanıldığı belirlenmiştir. Elde edilen verilerin analizinde ise ağırlıklı olarak betimsel ve kestirimsel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Sonuç: Özelikle diğer alanlarla bir mukayese yapıldığında spor yönetimi ile ilgili yapılan çalışmaların metodolojik olarak zayıf kaldığı görülmektedir. Makalelerin yöntemsel yapılarının eksik ve yetersiz kaldığı, araştırma yöntem ve tekniklerinin etkin bir şekilde kullanılamadığı söylenebilir.
107
128

REFERENCES

References: 

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği. (2016)
http://yok.gov.tr/documents/10279/30318223/Akademik_Tesvik_Odenegi_Yonet...
_12_2016_Resmi_Gazete_Yayin_Tarihi.pdf. Adresinden erişilmiştir.
Akaydın, Ş. & Çeçen, M.A. (2015). Okuma becerisiyle ilgili makaleler üzerine bir içerik analizi.
Eğitim ve Bilim Dergisi, 40(178), 183-198.
Türkiye’de Spor Yönetimi Araştırmalarındaki Eğilimler: Bir İçerik Analizi 123
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/29
Akgün, M., Yücekaya, G.K. & Dışbudak, K. (2016). Türkiye’de akıllı tahta kullanımına yönelik
araştırmalar: Bir içerik analizi çalışması. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(1), 73-94.
Akın, A., Ulukök, E. & Arar, T. (2017). İş-yaşam Dengesi: Türkiye’de yapılan araştırmalara yönelik
teorik bir inceleme. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 19(1), 113-124.
Akın, O. & Onat, O.K. (2016). Modern maliyet yönetimi teknikleri ve 2000-2014 döneminde bu
teknikleri ele alan lisansüstü tezlere dair bir değerlendirme. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
İİBF Dergisi, 3(1), 6-15.
Altuntaş, E.Ç. & Turan, S.L. (2016). Çevre eğitiminde 2010-2015 yılları arasında yapılan
araştırmalar ve eğilimler. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 3(2), 1-14.
Amis, J. & Silk, M. (2005). Repture: Promoting criticial and innovative approaches to the study of
sport management. Journal of Sport Management, 19(4), 355-366.
Andrew, D.P.S., Pedersen, P.M. & McEvoy, C.D. (2011). Research Methods and Design in Sport
Management. Champaignn: Human Kinetics.
Ataseven, N. & Oğuz, A. (2015). Türkiye’de öğrenme stilleri konusunda yapılan tezlerin
incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 192-205.
Ayan, S. & Ergin, M. (2017). Özel gereksinimli bireylerin fiziksel aktivite programlarına
katılımlarını engelleyen faktörlerin incelenmesi. International Periodical for the Languages,
Literature and History of Turkish or Turkic Volume 12/25, p. 149-168. ANKARATURKEY.
www.turkishstudies.net, DOI Number:
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12231.
Aydın, A. & Uysal, Ş. (2014). Türkiye’de eğitim yönetimi teftişi planlaması ve ekonomisi alanındaki
doktora tezlerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
14(1), 177-201.
Aydın, B. & Demirer, V. (2017). Ters yüz sınıf modeli çerçevesinde gerçekleştirilmiş çalışmalara
bir bakış: İçerik analizi. Eğitim Teknolojisi: Kuram ve Uygulama, 7(1), 57-82.
Babur, A., Kiper, A., Çukurbaşı, B., Özer, Ö.A., Tonbuloğlu, İ., Küçük, Ş., Demirhan, E., Güngören,
Ö.C., Kıyıcı, M. & Horzum, M.B. (2016). 2009-2013 yılları arasında uzaktan eğitim
dergilerinde yayınlanan makalelerin yöntemsel açıdan incelenmesi. Sakarya University
Journal of Education, 6(1), 123-140.
Baş, T. (2005). Anket Nasıl Hazırlanır, Uygulanır, Değerlendirilir? Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Bayraktar, C. (2003). Sosyal yapı özelliklerinin spora etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 17(1), 19-36.
Bayter, M. & Alaca, E. (2014). Spor yöneticiliğinde bilgi yönetiminin önemi. Turkish Studies
International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 9/2 Winter 2014, p. 1781-1791, ANKARA-TURKEY.
Bektaş, M., Dündar, H. & Ceylan, A. (2013). Ulusal sınıf öğretmenliği eğitimi sempozyumu
bildirilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, 6(2), 197-222.
Biçer, N. (2017). Yabancılara Türkçe öğretimi alanında yayınlanan makaleler üzerine bir analiz
çalışması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27, 236-247.
124 Ahmet ATALAY
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/29
Bower, G.G. (2014). Theory and practice: Utilizing Deweys’ experiential learning theory to implenet
a 5k road race. Journal of Hospitality Leisure Sport and Tourisim Education, 15, 61-65.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel
Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.
Chalip, L. (2006). Toward a distinctive sport management discipline. Journal of Sport Management,
20(1), 1-21.
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. Oxon: Routledge.
Creswell, J.W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantative and Mixed Methods Approaches.
California: Sage Publication.
Cunningham, G. & Mahoney, K. (2004). Self-efficecy of part-time employees in university athletics:
The influence of organizational commitment, valence of training and training motivation.
Journal of Sport Management, 18(1), 59-73.
Çakmak, E.K., Özüdoğru, G., Bozkurt, Ş.B., Ülker, Ü., Ünsal, N.Ö., Boz, K., Bozkurt, Ö.F,. Sönmez,
E.E., Kaya, C.B., Karaca, C., Bahadır, H. & Gül, H.Ü. (2016). 2014 yılında eğitim
teknolojileri alanındaki yayımlanan makalelerin incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve
Uygulama, 6(1), 80-108.
Çelik, N. (2016). Yenilikçilik konusunda yapılan doktora tezlerinin içerik analizi yöntemiyle
değerlendirilmesi. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 2(1), 29-42.
Çubukçu, Z., Yılmaz, B.Y. & İnci, T. (2016). Karşılaştırmalı eğitim programları araştırma
eğilimlerinin belirlenmesi-bir içerik analizi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim
Dergisi, 5, 446-468.
Darnell, S.C. (2010). Power politics and “sport for development and peace”: Investigating the utility
of sport for international development. Sociology of Sport Journal, 27(1), 54-75.
Deery, M & Jogo, L. (2005). The management of sport tourisim. Sport in Society Culture Commerce
Media Politics, 8(2), 378-389.
Devecioğlu, S. (2005). Türkiye’de spor sektörü stratejilerinin geliştirilmesi. Verimlilik Dergisi, 2,
117-134.
Dikmen, C.H. & Demirer, V. (2016). Türkiye’de teknolojik pedagojik alan bilgisi üzerine 2009-2013
yılları arasında yapılan çalışmalardaki eğilimler. Turkish Journal of Education, 5(1), 33-47.
Doğru, M., Gençosman, T., Ataalkın, A.N. & Şeker, F. (2012). Fen bilimleri eğitiminde çalışılan
yüksek lisans ve doktora tezlerinin analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 49-64.
Erden, S. Akça, A. Korkmaz, F. & Ediz, B. (2005). Uludağ Üniversitesi eğitim fakültesi beden
eğitimi ve spor bölümü özel yetenek birinci aşama sınavını kazanan öğrencilere uygulanan
testler arasındaki ilişki. Eğitim Fakültesi Dergisi, XVIII(1), 83-92.
Erdoğan, M., Kayır, Ç.G., Kaplan, H., Aşık, Ü.Ö. & Akbunar, Ş. (2015). 2005 yılı ve sonrasında
geliştirilen öğretim programları ile ilgili öğretmen görüşleri: 2005-2011 yılları arasında
yapılan araştırmaların içerik analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 171-196.
Evrekli, E., İnel, D., Deniş, H. & Balım, A.G. (2011). Methodological and statistical Problems in
Graduate Theses in the Field of Science Education. Elementary Education Online, 10(1),
206-218.
Türkiye’de Spor Yönetimi Araştırmalarındaki Eğilimler: Bir İçerik Analizi 125
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/29
Falkingham R.T. & Reeves, R. (1998). Context analysis: A technique for analysing research in a
field, applied to literatüre on the management of R&D et the section level. Scientometrics,
4(2), 97-121.
Fraenkel, J., Wallen, N. & Hyun, H. (2012). How to Design and Evaluate Research in Education.
London: McGraw Hill.
Gökmen, Ö.F., Uysal, M., Yaşar, H., Kırksekiz, A., Güvendi, G.M. & Horzum, M.B. (2017).
Türkiye’de 2005-2014 yılları arasında yayınlanan uzaktan eğitim tezlerindeki yöntemsel
eğilimler: Bir içerik analizi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 42(189), 1-25.
Gülbahar, Y. & Alper, A. (2009). A content analysis of the studies in instructional Technologies area.
Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 42(2), 93-111.
Günay, R. & Aydın, H. (2015). Türkiye’de çok kültürlü eğitim ile ilgili yapılan araştırmalarda eğilim:
Bir içerik analizi çalışması. Eğitim ve Bilim Dergisi, 40(178), 1-22.
Humpreys, B.R. ve Maxcy, J. (2007). The role of sport economics in the sport management
curriculum. Sport Management Review, 10, 177-189.
Işıkoğlu, N. (2005). Eğitimde nitel araştırma. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 20(3), 1-17.
İslamoğlu, H., Ursavaş, Ö.F. & Reisoğlu, İ. (2015). Fatih projesi üzerine yapılan akademik
çalışmaların içerik analizi. Eğitim Teknolojisi: Kuram ve Uygulama, 5(1), 161-183.
Karadağ, E. (2010). Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik
düzeyleri ve analitik hata tipleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(1), 49-71.
Karakaya, Y.E. & Tel, M. (2014). Küreselleşme çağı ve yükseköğretimde spor bilimleri üzerine.
Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of
Turkish or Turkic Volume 9/11 Fall 2014, p. 321-331, ANKARA-TURKEY.
Karakaya, Y.E. & Çoban, B. (2014). AEHESIS tematik ağ projesi kapsamında spor eğitimi
alanlarının Türkiye’de spor eğitimi kurumlarına uyumu. Turkish Studies-International
Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/5
Spring 2014, p. 1229-1249, ANKARA-TURKEY.
Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet
Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62-80.
Kaya, Z. & Şahin, M. (2013). Meslek Yüksekokulları için Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri.
Konya: Eğitim Yayınevi.
Kayaoğlu, H.D. (2009). İstanbul Üniversitesi bilgi ve belge yönetimi bölümünde araştırma eğilimleri
1967-2008: Lisansüstü tezlerinin içerik analizi. Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 23(3), 535-
562.
Koca, C. (2017). Spor bilimlerinde nitel araştırma yaklaşımı. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi,
28(1), 30-48.
Koziklioğlu, İ. & Senemoğlu, N. (2015). Eğitim programları ve öğretim alanında yapılan doktora
tezlerinin içerik analizi: (2009-2014). Eğitim ve Bilim Dergisi, 40(182), 29-41.
Köklü, N., Büyüköztürk, Ş. & Bökeoğlu, Ö.Ç. (2007). Sosyal Bilimler İçin İstatistik. Ankara Pegem
Yayınları.
Kurt, A. & Erdoğan, M. (2015). Program değerlendirme araştırmalarının içerik analizi ve eğilimleri;
2004-2013 yılları arası. Eğitim ve Bilim Dergisi, 40(178), 199-224.
126 Ahmet ATALAY
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/29
Kurtoğlu, M. & Seferoğlu, S.S. (2013). Öğretmenlerin teknoloji kullanım ile ilgili Türkçe kaynaklı
dergilerde yayımlanmış makalelerin incelenmesi. Journal of Instructional Technologies &
Teacher Education, 2(3), 1-10.
McMillan, J.H. & Schumacher, S. (2010). Research in Education: Evidence-based Inquiry. London:
Pearson.
Miragaia, D.A.M. & Soares, J.A.P. (2017). Higher education in sport management: A systematic
review of research topics and trends. Journal of Hospitality Leisure Sport and Tourisim
Education, 21, 101-116.
Ozan, C. & Köse, E. (2014). Eğitim programları ve eğitim alanındaki araştırma eğilimleri. Sakarya
University Journal of Education, 4(1), 116-136.
Öngöz, S., Aydın, Ş. & Aksoy, D.A. (2016). Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yapılan çoklu ottam
konulu lisansüstü tezlerin eğilimleri. Journal of Instructional Technologies & Teacher
Education, 5(1), 45-58.
Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 321-343.
Pitney, W.A., Iısley, P. & Rintala, J. (2002). The professional socialization of certified athletic
trainers in the national colligiate athletic association division. Journal of Athletic Training,
37(1), 63-70.
Roest, J.W., Spoaji, R. & Bottenburg, M. (2013). Mixed methods emerging academic subdisciplines:
The case of sport management. Journal of Mixed Methods Research, 9(1), 70-90.
Seçer, İ., Ay, İ., Ozan, C. & Yılmaz, B.Y. (2014). Research trends in the field of guidance and
psychological counseling: A content analysis. Turkish Psychological Counseling and
Guidance Journal, 5(41), 49-60.
Selçuk, Z., Palancı, M., Kandemir, M. & Dündar, H. (2014). Eğitim ve bilim dergisinde yayınlanan
araştırmaların eğilimleri: İçerik analizi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 39(173), 430-451.
Sert, G., Kurtoğlu, M., Akıncı, A. & Seferoğlu, S.S. (2012). Öğretmenlerin teknoloji kullanma
durumlarını inceleyen araştırmalara bir bakış: Bir içerik analizi. Akademik Bilişim Dergisi,
1, 1-8.
Skinner, F. & Gilbert, K. (2007). Sport management education: Teaching and learning for the future.
Sport Management Review, 10, 125-131.
Skinner, F., Edwards, A. & Corbett, B. (2015). Research Methods for Sport Management. London:
Routledge.
Smith, M.F. (2015). Research Methods in Sport. London: Sage Publication.
Sunay, H. (2016). Spor Yönetimi. Ankara: Gazi Kitabevi.
Şahin, D., Calp, Ş., Bulut, P. & Kuşdemir, Y. (2013). Investigation of the graduate theses in the
department of primary teacher education in terms of various criteria. Journal of World of
Turks, 5(3), 187-202.
Şahin, E.Y., Kana, F. & Varışoğlu, B. (2013). Türkçe eğitimi bölümlerinde yapılan lisansüstü tezlerin
araştırma eğimleri. International Journal of Human Science, 10(2), 356-378.
Türkiye’de Spor Yönetimi Araştırmalarındaki Eğilimler: Bir İçerik Analizi 127
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/29
Şencan, M., İbicioğlu, H. & Karabekir, M. (2015). Kadın yöneticilerin liderlik özelliklerinin
incelenmesi: Türkiye’deki kadın rektörler üzerine bir içerik analizi. Süleyman Demirel
Üniversitesi İİBF Dergisi, 20(1), 241-259.
Şimşek, A., Özdamar, N., Becit, G., Kılıçer, K., Akbulut, Y. & Yıldırım, Y. (2008). Türkiye’deki
eğitim teknolojileri araştırmalarında güncel eğilimler. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 19, 439-458.
Tatar, E. Kağızmanlı, T.B. & Akkaya, A. (2013). Türkiye’deki teknoloji destekli matematik eğitimi
araştırmalarının içerik analizi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 33-50.
Tavşancıl, E. & Aslan, E. (2001). İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınları.
Tuncel, S.D: (2008). Uluslararası yayınlarda nitelik: Bazı spor bilimleri dergilerine Türkiye’den
gönderilen araştırmaların niteliği. Spormetre, 6(3), 125-127.
Turan, S., Karadağ, E., Bektasş, F. & Yalçın, M. (2014). Türkiye’de eğitim yönetiminde bilgi
üretimi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 2003-2013 yıllarının incelenmesi.
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 20(1), 93-119.
Türkmen, M. & Varol, R. (2017). İmam hatip ortaokullarındaki öğrencilerin beden eğitimi ve spor
dersine ilişkin tutumlarının araştırılması (Bartın il örneği). Turkish Studies-International
Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 12/25, p.
749-762, ANKARA-TURKEY. www.turkishstudies.net, DOI Number:
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12045.
Ulutaş, B., Üner, S., Turan, N., Yalçın, A. & Akkuş, H. (2015). Türkiye’de kimya eğitimi
makalelerinin incelenmesi: 2000-2013. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 141-160.
Ulutaş, F. & Ubuz, B. (2008). Matematik eğitiminde araştırmalar ve eğilimler. Elementary Education
Online, 7(3), 614-626.
Ural, A. & Kılıç, İ. (2013). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Detay
Yayıncılık.
Uyar, M.Y. (2017). Eğitim programları ve öğretim alanına yönelik bir dergideki araştırmalara ilişkin
bir içerik analizi: 2002-2015. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(3), 1009-1024.
Üstündağ, D.A. (2013). Türkiye’de bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi alanındaki yüksek
lisans tezlerinin araştırma eğilimleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 3(1), 55-73.
Wassink, F.K. & Sadi, Ö. (2016). Türkiye’de fen bilimleri eğitimi yönelimi: 2005-2014 yılları arası
bir içerik analizi. İlköğretim Online, 15(2), 594-614.
Weal, A.J. & Darcy, S. (2014). Research Methods in Sport Studies and Sport Management. New
York: Routledge.
Yalçın, S., Yavuz, H.Ç. & Dibek, M.İ. (2015). En yüksek etki faktörüne sahip eğitim dergilerindeki
makalelerin içerik analizi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 40(182), 1-28.
Yetim, A. & Şenel, Ö. (2001). Türkiye’de spor yöneticisi yetiştirme faaliyetlerinin görünümü. Milli
Eğitim Dergisi, 250, 28-40.
Yetim, A. (2000). Sporun sosyal görünümü. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri
Dergisi, 5(1), 63-72.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemler. Ankara: Seçkin
Yayıncılık.
128 Ahmet ATALAY
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/29
Yıldız, D. (2016). Uluslararası dil dergilerinde yayımlanan makalelerin amaç/konu ve yöntem
açısından incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(2), 399-425.
Yiamauyiannis, A., Bower, G.G., Williams, J., Gentile, D. & Alderman, H. (2013). Sport
management education: Accreditation accountability and direct learning outcome
assessments. Sport Management Education Journal, 7(1), 51-59.
Yiğit, F. & Kırımlı, B. (2014). Türkçe öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerini
uygulama biçimleri ve uygulamada karşılaştıkları sorunlar. Turkish Studies-International
Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/3
Winter 2014, p. 1621-1639, ANKARA-TURKEY.
YÖK İstatistik Merkezi. (2017). https://istatistik.yok.gov.tr. Adresinden erişilmiştir.
Yüce, K. Eryaman, M.Y., Şahin, A. & Koçer, Ö. (2014). Sosyal bilimlerde paradigma dönüşümü ve
Türkiye’de uygulamalı dilbilimi alanında nitel araştırma. Eğitim ve Bilim Dergisi, 39(171),
1-12.
Yüksel, S., Gündoğdu, K., Akyol, B. & Vural, R.K. (2016). Hayat boyu öğrenme konusunda
yayımlanan tez ve makalelere ilişkin bir içerik analizi: 2000-2015. Erzincan Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 1491-1505.
Zhang, J., Wang, J., Min, S.D., Chen, K.K. & Huang, H. (2016). Influence of curriculun quality and
educational service quality on student experiences: A case study in sport management
programs. Journal of Hospitality Leisure Sport and Tourisim Education, 18, 81-91.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com