You are here

ANADOLU LİSESİ VE ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMEN KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK BAKIŞLARI

METAPHORICAL VIEWS OF ANATOLIAN HIGH SCHOOL AND ANATOLIAN TEACHER TRAINING HIGH SCHOOL STUDENTS ABOUT THE CONCEPT OF TEACHER

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11859
Abstract (2. Language): 
The process of education is conducted by teachers with the guidance of education programs. As teachers bear the responsibility of a generation –not just the students that they teach in classrooms- the concept of ‘teacher’ is accepted to be sacred. Metaphors are used in this study in order to reveal the thoughts of students and reach their sincere feelings. Metaphor is stating a concept or phenomena by using likening. In this respect, the goal of this study is to determine the metaphors created by Anatolian High School and Anatolian Teacher Training High School students about the concept of ‘teacher’ and determine the changes of metaphors made by students in Anatolian Teacher Training High School in years. Reachable sampling of the research is made of 155 Anatolian High School students and 244 Anatolian Teacher Training High School students. The study is designed with phenomenological method, which is one of the qualitative research methods. Metaphors obtained from two high school types are classified and interpreted by making content analysis. According to research findings, Anatolian High school 9th grade students created 41 valid metaphors while Anatolian Teacher Training High School 9th grade students created 31 valid metaphors. Anatolian High school 12th grade students created 44 valid metaphors while Anatolian Teacher Training High School 12th grade students created 38 valid metaphors. These metaphors are analyzed in terms of their common features and classified under 5 conceptual categories. At the end of the research, it is determined that metaphors developed by Anatolian High school students and Anatolian Teacher Training High School students are similar; on the other hand, it is also found that metaphors developed by Anatolian Teacher Training High school 9th and 12th grade students are similar. It is determined that courses about the profession of teaching in Anatolian Teacher Training High school don’t cause any difference in students’ point of view about the concept of this profession.
Abstract (Original Language): 
Eğitim, okullarda eğitim programları rehberliğinde öğretmenler tarafından yürütülmektedir. Öğretmenler sadece dersine girdikleri bir ya da birkaç sınıfın öğrencilerinin değil, bir neslin sorumluluğunu üstlendikleri için “öğretmen” kavramı kutsal olarak ifade edilmektedir. Öğrencilerin bu kavramla ilgili düşüncelerini ortaya çıkarmak ve samimi fikirlerine ulaşmak için çalışmada metaforlardan yararlanılmıştır. Metafor, bir kişinin bir kavramı ya da olguyu algıladığı biçimde, benzetmeler kullanarak ifade etmesidir. Bu bağlamda çalışmanın amacı; Anadolu Lisesi öğrencileri ile Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerinin öğretmen kavramına yönelik olarak oluşturdukları metaforları ve Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerinin öğretmen kavramına yönelik oluşturdukları metaforların yıllara göre değişimini belirlemektir. Araştırmanın ulaşılabilir örneklemini 157 Anadolu Öğretmen Lisesi ve 244 Anadolu Lisesi öğrencisi oluşturmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseninde tasarlanan çalışmada her iki lise türünden elde edilen metaforlar sınıflandırılmış ve içerik analizi yapılarak yorumlanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri 41 adet geçerli metafor, Anadolu Öğretmen Lisesi 9. sınıf öğrencileri 31 adet geçerli metafor, Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri 44 adet geçerli metafor ve Anadolu Öğretmen Lisesi 12. sınıf öğrencileri 38 adet geçerli metafor üretmişlerdir. Bu metaforlar daha sonra ortak özellikleri bakımından irdelenerek 5 kavramsal kategori altında toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda Anadolu Lisesi ve Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerinin lise türünde ve Anadolu Öğretmen Lisesi 9. ve 12. sınıf öğrencilerinin kendi düzeylerinde öğretmen kavramı ile ilgili geliştirdikleri metaforların birbirine benzer olduğu, Anadolu Öğretmen Lisesinde öğretmenlik mesleğine yönelik alınan derslerin öğrencilerin öğretmen kavramına bakış açılarında bir değişiklik yaratmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
461
476

REFERENCES

References: 

Akhan, N. E., Kılıçoğlu, G. ve Gedik, H. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler ve Sosyal Bilimlere Yönelik Metaforları. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/8 Summer 2014, p. 73-90, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI Number: 10.7827/TurkishStudies.7161 ANKARA-TURKEY.
Arslan, M. M. ve Bayrakçı, M. (2006). Metaforik Düşünme ve Öğrenme Yaklaşımının Eğitim-Öğretim Açısından İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 171, 100-108,
Aslan, S. (2013). Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin “Öğretmen” Kavramı İle İlgili Algılarının Metaforik İncelenmesi. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/6 Spring 2013, p. 43-59, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI Number: 10.7827/TurkishStudies.4599 ANKARA-TURKEY.
Aydın, İ. S. ve Pehlivan, A. (2010). Türkçe Öğretmeni Adaylarının “Öğretmen” ve “Öğrenci” Kavramlarına İlişkin Kullandıkları Metaforlar. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 5/3 Summer 2010, p.
476 Özlem ULU KALIN - Selcen ÇALIK UZUN
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/17
818-842, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI Number: 10.7827/TurkishStudies.1465 ANKARA-TURKEY.
Cerit, Y. (2008). Öğretmen Kavramı İle İlgili Metaforlara İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712.
Çelikten, M. (2006). Kültür ve Öğretmen Metaforları. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 269-283.
Ekiz, D. Ve Koçyiğit, Z. (2012). Sınıf Öğretmenlerinin “Öğretmen” Kavramına İlişkin Metaforlarının Tespit Edilmesi. Kastamono eğitim Dergisi, 21(2), 439-458.
Eraslan, L. (2011). Sosyolojik Metaforlar. Akademik Bakış Dergisi, 27.
Kıral, E. (2015). Öğretmen Adaylarının Algılarına Göre Öğretmen Metaforları. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 57-65.
Koç, E. S. (2014). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen ve Öğretmenlik Mesleği Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 47-72.
Köksal, Ç. (2010). İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin, Ebeveynlerini Ve Öğretmenlerinin Okuma-Yazma Kavramına Yükledikleri Anlamlar: Metaforik Bir Analiz. (yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.
Miles, M. B.& Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
Oğuz, A. (2009). Öğretmen adaylarına Göre Ortaöğretim Öğretmenlerini Temsil Eden Metaforlar. Milli Eğitim Dergisi, 182, 36-56.
Saban, A. (2004). Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmeni Adaylarının “Öğretmen” Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2).
Saban, A. (2008a). Okula İlişkin Metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 55, 459-496.
Saban, A. (2008b). İlköğretim I. Kademe Öğretmen ve Öğrencilerinin Bilgi Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler. İlköğretim Onlıne. 7(2), 421-455.
Saban, A., Koçbeker, B. N. ve Saban, A. (2006). Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(2), 461-522,
Şahin, Ç. (2015). Gelişimsel Araştırma. Mustafa Metin (Ed.) Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri içinde (s. 313-336). Ankara: Pegem Akademi.
Tulunay Ateş, Ö. (2016). Öğrencilerin Öğretmen ve Okul Metaforları. International Journal of Contemporary Educational Studies, 2(1), 2548-9373.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara:Seçkin Yayıncılık.
Yılmaz, F., Göçen, S. ve Yılmaz, F. (2013). Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metaforik Çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 151-164.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com