You are here

RUS DİLİ GENÇLİK SÖYLEMİNDE YABANCI DİLLERDEN ALINTILAR

FOREIGN WORDS ON THE RUSSIAN YOUTH DISCOURSE

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11703
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The article is devoted to an actual problem of borrowings in the Russian-speaking youth discourse. This problem is little studied and requires for further research. The article attempts to define the contemporary discourse of young people as one of the social variants of the Russian language. The relevance of the article is determined by the fact that in the modern linguistics there is no single definition of the used terms "dialect", "Argo", "jargon", "slang". The aim of this article is to analyze the term "youth slang", and criteria for identifying slang vocabulary. This article attempts to identify and delineate the unity of the youth discourse in communications, analyzed the foreign-language borrowing in the youth speech, as well as methods of producing words in youth slang, jargon replenishment sources described. Based on this work, we can conclude that the source of the youth lexicon are all forms of existence of the Russian national language, as well as borrowed from foreign languages, especially from English. It is concluded that youth slang enriches youth discourse semantically with the "new" units, so there is an interaction of different language subsystems. Lexical units or idioms are the youth jargon when they have certain symptoms. They are present in the speech of young people and decrease in the stylistic and expressive at a slang. The article concludes: youth slang always replenishs, while many native Russian words are semantically reinterpreted. Replenishment of the youth lexicon also takes place at the expense of foreign-language borrowing and active processes of word formation. In the Russian-speaking contemporary youth jargon practically all methods of derivation, it confirms the thesis of the constant updating of the vocabulary of slang.
Abstract (Original Language): 
Makalede günümüzde gençlerin konuştuğu Rusçada yabancı dillerden alınan sözcükler ve dil öğeleri konu edilmiştir. Bu konunun daha fazla araştırmaya gereksinimi olduğunu gerektiğini önceden belirtmeliyiz. Makalemizde günümüz gençlerinin söyleminin Rus dilinin çeşitli toplumsal varyantlarından biri olduğunu belirlemeye çalıştık. Makalenin günceliğini, modern dilbilimde "diyalekt", "argo", "jargon" terimlerinin tek bir tanımıyla ifade edilmesi belirlemektedir. Amaç "gençlik argosu" teriminin ve argonun kelime dağarcığı ölçütlerinin belirlenmesi ve irdelenmesidir. Bu amaçla, iletişimde olan gençlik söyleminin birliği tanımlanarak sınırları çizilmekte, yabancı dillerden alınan sözcükler irdelenmekte, bu sözcüklerin üretim yöntemleri sıralanmakta, gençlik argosundaki işlevleri saptanıp belirtilmektedir. Gençlerin konuşmalarındaki sözcük dağarının kaynaklarını, Rus ulusal dilinin bütün biçimlerinden ve başta İngilizce olmak üzere yabancı dillerden alınmış unsurlardan oluşturduğu çalışmamızın temel savıdır. Varılan sonuç, gençlik argosunun gençlerin konuşmalarını semantik bakımdan yeni birimlerle zenginleştirildiği, bu nedenle de onun çeşitli dil alt sistemleriyle karşılıklı ilişki içinde bulunduğudur. Belirli işaretler olduğunda sözcük birliği ya da birleşik sözcüklerin kullanışı bir gençlik jargonu oluşturmaktadır. Bunlar gençlerin konuşmasında bir üslup düşüklüğüne neden olmaktaysa da, bu konuşmaya argonun sağladığı bir ifade gücü kazandırmaktadır. Gençlik jargonları gençliğin büyük çoğunluğunca kullanılmakta, fakat üslup düşüklüğünün sınırları da zorlanmamalıdır. Makalemizde vardığımız sonuç şudur: gençlik argosu her an yeni unsurlar kazanmakta ve bu süreçte pek çok köklü Rus sözcüğü semantik bakımdan yeniden anlamlandırılmaktadır. Gençlik konuşma dilinin söz dağarı yine başka dillerden alıntılar ve aktif sözcük yapımı ile gerçekleşmektedir. Çağdaş gençlik jargonunda Rus dili sözcük yapımının bütün yöntemleri temsil edilmekte, bu olgu da, bu dilin sözcük dağarının sürekli yenilendiği savımızı doğrulamaktadır.
197
210

REFERENCES

References: 

Грачев М.А. Мокиенко В.М. Историко-этимологический словарь воровского жаргона.М.2000.
Дриус Л. Особенности современного молодёжного сленга (на материале произведения И. Денежкиной «Дай мне!») - М. 2004
Ермакова О.П. Земская Е.А., Розина Р.И. // Слова, с которыми мы все встречались: Толковый словарь русского общего жаргона. М., 1999. Елистратов B.C. Словарь русского арго. М., 2000. Карасик В.И. О категориях лингвокультурологии // Языковая личность:проблемы коммуникативной деятельности. Волгоград, 2001. С. 3-16
210 Jale COŞKUN
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/15
Коровушкин В. П. Словарь русского военного жаргона: нестандартная лексика и фразеология вооружённых сил и военизированных организаций Российской империи, СССР и Российской Федерации XVIII−XX веков — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2000. Левикова С.И. Большой словарь молодежного сленга. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. Мокиенко В.М., Никитина Т.Г.Большой словарь русского жаргона.СПб. , 2001. Никитина Т.Г. «Толковый словарь молодежного сленга, слова непонятные взрослым».- М.2003. Никитина Т.Г. «Словарь молодежного сленга 1980-2000 гг.» -М. 2003. Никитина Т.Г. и др., «Молодежный сленг. Толковый словарь» -М. 2004. Прошина З.Г. Английский язык и культура народов Восточной Азии. Монография. – Владивосток, 2001. Словарь молодежного и интернет-сленга. Толкование более 10 000 слов и выражений / Авт.-сост. Белов Н.В.– Минск, 2007. Савельева И.Г. Массовая и популярная культура в современном обществе: коммуникационный аспект. Автореферат. – Казань, 2000. Скворцов Л.И. Об оценках языка молодежи: жаргон и языковая политика / Л.И. Скворцов // Вопросы культуры речи. М. Наука, 1964. -Вып. 5.-С. 49-55. Чан Х. Май Ань Особенности функционирования англоязычных заимствованных экономических терминов в русском языке на фоне вьетнамских аналогов. – Москва, 2007. Partridge E., Dalzell T., Victor T. The New Partridge Dictionary of Slang and Unconventional English. - Taylor & Francis, 2006. – pp.2189 http://www.philol.msu.ru/~rlc2001/abstract/files/actual_proc.doc

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com