You are here

ÖĞRETMEN ADAYLARININ YETERLİ VE DENGELİ BESLENME ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ (MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ)

DETERMINATION OF PRE-SERVICE TEACHERS’ ADEQUATE AND BALANCED EATING HABITS (THE CASE OF MUGLA)

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11619
Abstract (2. Language): 
For individuals to have quality lives and to be useful and productive for their societies, they need to have a healthy body. And for the protection of physical health, eating habits are of great importance. Therefore, the purpose of the current study is to investigate the adequate and balanced eating habits of the pre-service teachers who will educate our future generations in relation to their gender, place of residence, water consumption and body mass index (BMI).The population of the current study is comprised of the student sattending the Education Faculty of MuglaSıtkıKocman University in the spring term of 2014-2015 academic year and the sampling consists of randomly selected 848 pre-service teachers. The collected data were analyzed through SPSS 14 program package and interpreted by using percentages (%), frequencies (n), t-test and Chi-square statistics. At the end of the study, it was concluded that the students’ eating habits are at the medium level in terms of adequate and balanced nutrition. Moreover, their adequate and balanced eating habits do not vary significantly depending on their gender, place of residence and BMI. However, in terms of their water consumption that is very important for body health, direct water consumption of the students was found to be normal. Though no significant difference in their water consumption levels based on their gender, place of residence and BMI values was observed, it can be told that with BMI values ascending from normal to extreme, the water consumption need of the individual is increasing.
Abstract (Original Language): 
Başta kendi yaşam kalitesini sağlama amacı olmak üzere bireylerin; topluma yararlı ve üretken olabilmeleri için sağlıklı bir vücuda sahip olmaları gerekmektedir. Vücut sağlığının korunmasında ise beslenme alışkanlıkları ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle araştırmanın amacı geleceğimizin temel taşı olan çocuklarımızın, sağlıklı ve bilinçli beslenme alışkanlığı kazanarak yetişmesini sağlayacak ve de toplumların doğru beslenmelerine yön verecek olan yarınlarımızın önemli rol modelleri olacak olan, öğretmen adaylarının beslenme alışkanlıklarının yeterli ve dengeli beslenme durumlarını cinsiyet, barınılan yer, su tüketimleri ve vücut kitle indeksi değeri (VKİ) değişkenleri açısından incelemektir. Araştırmanın evrenini 2014 -2015 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler oluştururken; örneklemini ise tesadüfî olarak belirlenen 848 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler SPSS 14 paket programı ile analiz edilmiş, yüzde (%), frekans (n), t testi ve ki-kare istatistiksel yöntemleriyle yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının beslenme alışkanlıkları açısından yeterli ve dengeli beslenme durumlarının orta düzeyde olduğu görülmüştür. Ayrıca cinsiyet, barınılan yer ve VKİ değerleri açısından yeterli ve dengeli beslenme durumlarının farklılaşmadığı ve orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Vücut sağlığı açısından önemli bir yere sahip olan su tüketim durumları açısından ise öğretmen adaylarının direkt su tüketim miktarlarının normal olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet, barınılan yer ve VKİdeğerleri açısından su tüketim düzeylerinde bir değişim gözlenmemekle birlikte VKİ değeri normalden aşırıya doğru gittikçe bireyin su ihtiyacının arttığını söylemek olasıdır.
117
134

REFERENCES

References: 

Açıkgöz, S. (2006). Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ile özyetkinlik ve iyimserlik ilişkisi: Ankara üniversitesi örneği, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sağlık bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Arslan, M. (2014). Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü’nde Çalışan Öğretim Elemanlarının Beslenme Alışkanlıkları ve Fiziksel Aktivite Alışkanlıklarının İncelenmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul.
Atasever, M., (2003). Spor ve beslenme, MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
Baysal, A.(2007). Beslenme. Ankara: Hatiboğlu.
Baysal, A. (1993). Beslenme kültürümüz. Ankara: Kültür Bakanlıgı Yayınları.
Beers MH, Berkow R (2002). Beslenme bozuklukları.TheMerck ManualTanı tedavi el kitabı (Çeviri: Özenoğlu A, Artan Ş). İstanbul: Yüce reklam/yayım/dağıtım.
Çetin, G. ve Sarper, F. (2013).Tıp fakültesi birinci ve son sınıfa devam eden öğrencilerin beslenme bilgi ve alışkanlıkları üzerine bir araştırma, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, Cilt:2, Sayı: 6, Kış.
Daviy, SR.,Benes, BA. &Driskell, JA. (2006). Sex differences in dieting trends, eating habits, and nutrition beliefs of a group of midwestern college students. J Am Diet Assoc. 106: 1673-1677.
Öğretmen Adaylarının Yeterli ve Dengeli Beslenme Alışkanlıklarının Belirlenmesi… 133
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/13
Demirkaynak, Ö. (2004). 3-6 yaş grubunda çocuğu olan annelerin beslenme bilgi düzeyleri ve beslenme alışkanlıkları. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi. Ankara.
Ersoy, G.(2011). Egzersiz ve spor yapanlar için beslenme, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Ersoy, G.(1990). Spor beslenmesi. Spor Bilimleri 1 Ulusal Sempozyum Bildirileri, 15-16 Mart, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Grace TW. (1197). Health problems of college students. Journal of American College Health, 45(6): 43-250.
Özgün-Başıbüyük G. & Akın G. (2007) Sivas il merkezinde yetişkin kadın ve erkeklerde obezite değerleri, TurkishStudies-International PeriodicalFortheLanguages, LiteratureandHistory of TurkishorTurkic, Volume 2/4 Fall ss. 1239-1261.
Gümüş, H., Bulduk, S.ve Akdevelioğlu,Y. (2011). Yetiştirme yurtlarında kalan adolesanların beslenme ve fiziksel aktivite durumlarının vücut kompozisyonları ile ilişkisinin saptanması, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1.
Güneş, Z. (1998). Spor ve beslenme antrenör ve sporcu el kitabı, Ankara: Bagırgan Yayınları.
Hossapıdou, M. N. &Fotıadou, E. (2001). Dietary intakes and food habits of adolescents in Northern Greece, International Journal of Food Science and Nutrition, 52(2): 109-116.
Kaya, M. (1999). Ana-Baba eğitimi destekli besleme eğitiminin 3-6 yaş grubu çocukların beslenme bilgisi ve davranışlarına etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ev Ekonomisi, Ankara.
Kılıç, E. ve Şanlıer, N. (2007). Üç kuşak kadının beslenme alışkanlıklarının karşılaştırılması, Kastamonu Eğitim Dergisi,15(1),31-44
Merdol-Kutluay T. (1999). Okul öncesi eğitim veren kişi ve kurumlar için beslenme eğitim rehberi. İstanbul: Özgür Yayınları.
Nancy K.A., Stockman Tanja C., Schenkel Jessica N. & Brown Alison M.D. (2005). Comparison of energy and nutrient intakes among meals and snacks of adolescent males. Preventive Medicine; 41: 203–210
Papadaki, A.,Hondros, G. &Scott, JA. (2007). Eating habits of university students living at or away from home in Greece, Appetite, 49: 169-176.
Paulus, D.,Saınt-Remy, A. &Jeanjean, M. (2001). Dietary habits during adolescence-results of the Belgian a dolux study, Europan Journal of Clinical Nutrition, 55(2): 130-6.
Pehlivan, A. (2009). Çocuk ve genç futbolcuda beslenme, Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Eğitimi Yayınları, 6, Haziran, İstanbul.
Pekşen-Akça, R., Arslan, R. ve Akıncı Demirbaş, E. (2013). Farklı üniversitelerde eğitim gören çocuk gelişim lisans ve önlisans öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. Akademik Bakış Dergisi, Eylül-Ekim, Sayı 38.
Pekşen-Akça, R.(2010). Çocuk gelişimi ve eğitimi “Oyunlarla besleniyorum”. İzmir: Mungan Kavram.
Racette, SB., Deusinger, SS. &Strube, MJ. (2005). Weight changes, exercise, and dietary patterns during freshman and sophomore years of college. J Am Coll Health. 53(6): 245-51.
134 Süleyman CAN - Şendil CAN - Halil ÇOKÇALIŞKAN - Erdil DURUKAN
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/13
Sarıdağ-Devran, B. (2014). Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan adölesan ve yetişkinlerin beslenme alışkanlıkları ile yeme tutum ve davranışlarının belirlenmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı, Ankara.
Tanrıöğen, A., (Edt.) (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri, 2. Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık.
Tayar, M., Haşıl Korkmaz, N. ve Özkaleş, H. E., (2011). Beslenme ilkeleri, Bursa: Dora Basım Yayın.
Türk Dil Kurumu [TDK] (2014). Sağlık teriminin tanımı, Güncel Türkçe Sözlük, Source: http://www.tdk.gov.tr/, 23.12.2014, 10.40.
Türk M., Gürsoy S. T., ve Ergin I. (2007). Kentsel Bölgede Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin BeslenmeAlışkanlıkları,Genel Tıp Dergisi, 17(2):81-87.
Yılmaz, E. ve Özkan, S. (2007). Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi. Fırat Saglık Hizmetleri Dergisi, 2 (6); 87-104
Zorba, E., (2000). Fiziksel uygunluk, Ankara: Neyir Matbaası.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com