You are here

Examination of the Trait Anxiety Levels among Male Basketball Players in the Ages from 13 to 15 in View of Various Variables

13-15 Yaş Arası Erkek Basketbolcuların Sürekli Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
What was intended with this study was to ascertain the Trait Anxiety levels of national team-nominee male basketball players between the ages of 13-15, and to investigate the differences thereof in view of personal variables. The study was participated by the whole of 102 national team-nominee sportspersons, having been selected from 81 cities, with an age average of 13.84 ± 0.592, and with a sports age average of 5.12± 1.80. As being the data collection tools, alongside the “Personal Information Form”, the “Trait Anxiety Scale”, which has been developed by Spielberg et al., and been adapted to Turkish by Öner & Le Compte, was used in the study. While the t-test and Single Direction Variance Analyses (ANOVA) were used in the analysis of the data, upon taking the percentage and frequency values, Krusukal Wallis Test was further used for non-parametric values, and the relevance at p<0.05 level was sought. From the findings of the research, the trait anxieties were found out to be high. Besides, a meaningful relevance between the variables of family income, educational levels of the parents, and school type with the trait anxieties was further ascertained. On the other hand, no meaningful relevance was found out between the variables of age, sports year, and the positions in play with the trait anxiety scores.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı; 13-15 yaş arası milli takım adayı erkek basketbolcuların Sürekli Kaygı düzeylerinin tespiti ve kişisel değişkenlere göre farklılıklarının araştırılmasıdır. Çalışmaya; milli takıma aday 81 ilden seçilen ve yaş ortalamaları 13,84 ± 0,592, spor yaşı ortalamaları 5,12± 1,80 olan 102 sporcunun tamamı gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; “Kişisel Bilgi Formu” ile beraber Spielberger ve ark tarafından geliştirilen, Öner ve Le Compte tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Sürekli Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde, yüzde ve frekans değerleri alınarak t- testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA), parametrik olmayan değerler için Krusukal Wallis Testi kullanılmış ve p<0.05 düzeyinde anlamlılık aranmıştır. Araştırma bulgularında; basketbolcuların sürekli kaygılarının yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca, aile gelir değişkeni, anne-baba eğitim düzeyi değişkeni ve okul türü değişkeni ile sürekli kaygıları arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Yaş, spor yılı ve oynadıkları mevki değişkenler ile sürekli kaygı puanları arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır.
21–28

REFERENCES

References: 

Adalı F. 14-18 Yaş Kız ve Erkek Basketbolcuların
Atılganlık İle Sürekli Kaygı Düzeylerinin
Sosyodemografik Yapılarına Göre Karşılaştırılması,
GÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,
2006.
2. Akboy R. Öğretmen adaylarında durumluk-sürekli kaygı
düzeylerinin belirlenip karşılaştırılması ve kaygı alanlarının
saptanması, Buca Eğitim Fakültesi Yayınları, İzmir, 1990.
3. Alisinanoğlu F, Ulutaş İ. Çocukların kaygı düzeyleri ile
annelerinin kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin
incelenmesi, Eğitim ve Bilim, 2003; 28(128):65-71.
4. Arseven A, Güven Ö. Sporcuların müsabaka
ortamındaki anksiyete düzeyleri, HÜ, Spor Bilimleri II.
Ulusal Kongresi, Ankara, 1992.
5. Aydemir Ö, Köroğlu E. Psikiyatride Kullanılan Klinik
Ölçekler, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 2000.
6. Aydoğan Y, Gürsoy F. Müzik dinleme alışkanlıklarının
ve bazı değişkenlerin lise ikinci sınıf öğrencilerinin
sürekli kaygı düzeyleri üzerindeki etkilerinin
incelenmesi, ABÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007; 7(1):64-
72.
7. Bacanlı H. Gelişim ve Öğrenm,. Nobel Yayın Dağıtım,
Ankara, 2005.
8. Başaran MH, Taşğın Ö, Sanioğlu A, Taşkın AK.
Sporcularda durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin bazı
değişkenlere göre incelenmesi, SÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 2009; 21: 534-542.
9. Baştuğ G. Bayan voleybolcuların müsabaka öncesi
kaygı ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. Selçuk
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2009;
11(3):15-20.
10. Beck AT, Emery G. Anksiyete Bozuklukları ve Fobiler
Bilişsel Bir Bakış Açısı, Çev. Veysel Öztürk. Litera
Yayıncılık, İstanbul, 2005.
1. Berengi N. Anadolu Liseleri Sınavına Hazırlanan
Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygı Düzeyleri İle
Benlik Kavramlarının Bazı Değişkenlere Göre
İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Ankara Üniversitesi, FBE., Ankara, 1996.
12. Bjelland I, Krokstad S, Myketun A, Dahl AA, Tell GS,
Tambs K. Does a higher educational level protect
against anxiety and depression? The HUNT Study,
Social Science and Medicine, 2008; 66: 1334–1345.
13. Civan A, Arı R, Görücü A, Özdemir M. Bireysel ve
takım sporcularının müsabaka öncesi ve sonrası
durumluluk ve süreklik düzeylerinin karşılaştırılması,
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2010; 7:1.
14. Erbaş MK. Üst düzey basketbolcularda durumluluk
kaygı düzeyleri ve performans ilişkisi. Yüksek Lisans
Tezi. Dumlupınar Üniversitesi, SBE, Kütahya, 2005
15. Erbaş MK. Türkiye basketbol 2. erkekler ligindeki
oyuncuların bazı kişisel değişkenlerinin durumluluk
kaygı üzerine etkileri ve durumluluk kaygının takım içi
ilişkilerine etkisinin araştırılması. Trakya Üniversitesi,
Yüksek Lisans Tezi, Edirne, 2000.
16. Girgin G. Farklı sosyo ekonomik kesimden 13-15 yaş
grubu öğrencilerinde kaygı alanları ve kaygı düzeyinin
başarıyla ilişkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE.
Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 1990.
17. Girgin O. Her Yönü İle Basketbolcu, Güvendi Matbaası,
pp.116, Ankara, 1973.
18. Gülşen D. Farklı lig düzeyinde oynayan futbolcuların
oynadıkları mevkilere, öğrenim durumu ve spor
yaşlarına göre problem çözme becerilerinin
incelenmesi, Çukurova Üniversitesi, Yüksek Lisans
Tezi, Adana, 2008
19. Gümüş A. Üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı
düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi, Gazi
Üniversitesi, S.B.E.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Ankara, 1997.
20. Gürsoy Ç. Farklı Sosyo-ekonomik düzeydeki ergenlerin
benlik tasarım düzeyleri ile kaygı düzeylerinin
incelenmesi, Çukurova Üniversitesi. Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 2006;15(2):183-190,
21. İkizler C. Sporda Başarının Psikolojisi, Alfa Yayıncılık,
Geliştirilmiş 2. Baskı, (s.91), İstanbul. 1994
22. Karabulut EO. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile
Kişilik Özelliklerinin Bazı Değişkenler Bakımından
Belirlenmesi ve Karşılaştırılması (Ahi Evran
Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi örneği), Gazi
Üniversitesi, S.B.E. Doktora Tezi, Ankara. 2009
23. Kırmızı Z. Lise Öğrencilerinin Öfke İfade Tarzlarının
ve Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre
İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. 2008
24. Konter E. Profesyonel futbolcuların yaş gruplarının,
durumluluk kaygı düzeylerine etkisi. I. Uluslar Arası Spor
Psikolojisi Sempozyumu, Mersin. 1997
25. Konter E. Spor Psikolojisi ve Futbol, Saray Tıp
Kitapevleri, İzmir. 1996
26. Koptagel G. Tıpsal Psikoloji, Beta Basım Yayın Dağıtım
A.Ş., İstanbul. 1984
27. Köknel Ö. Kaygıdan Mutluluğa Kişilik, Altın Kitaplar
Yayın Evi, 14. Basım, İstanbul. 1997
28. Kulaksızoğlu A. Ergenlik Psikolojisi, Remzi Kitabevi,
İstanbul. 1998
29. Landy S. Pathways to competence: Encouraging healty
social and emotional development in young children,
Infant Mental Health Journal, 2005; 26: 85-87.
30. Morgan TC. Psikolojiye Giriş, Çev. H.Ü. Psikoloji
Bölümü Öğretim Elemanları, Ankara: H. Ü. Psikolji
Bölümü Yayınları. 2000.
31. Ocaktan ME, Keklik A, Çöl M. Abidinpaşa sağlık grup
başkanlığı’na bağlı sağlık ocaklarında çalışan sağlık
personelinde spielberger durumluk ve sürekli kaygı
düzeyi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 2002;
55 (1): 21-28.
32. Öğüt F, Sosyal Uyum İle Sürekli Kaygı Arasındaki İlişki,
Kocaeli Üniversitesi, SBE., 2000.
33. Öner N, Le Compte A. Süreksiz Durumluk/Sürekli Kaygı
Envanteri El Kitabı, 1. Baskı, Boğaziçi Üniversitesi
Yayınları, 1-26, İstanbul, 1983.
34. Özbekçi F. Farklı Spor Dallarında Yaşanan Müsabaka
Stres Düzeylerinin Araştırılması, Marmara Üniversitesi
Doktora Tezi, İstanbul, 1989.
35. Öztürk S. Anne-Babası Boşanmış 9–13 Yaşlarındaki
Çocuklar İle Aynı Yaş Grubundaki Anne-Babası
Boşanmamış Çocukların Benlik Saygısı ve Kaygı
Düzeyleri İlişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
İzmir, 2006.
36. Özusta HŞ. Çocuklar için durumlu-sürekli kaygı
envanteri uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması,
Türk Psikoloji Dergisi, 1995; 10(34): 32-44.
37. Sargın N. Lise 1 ve Lise 3. Sınıf Öğrencilerinin
Durumluk- Sürekli Kaygı Düzeylerinin Belirlenip
Karşılaştırılması, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE.
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir. 1990
38. Sekmenli T. Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Mesleki
Olgunluk Düzeyleri ile Sürekli Kaygı Küzeylerinin Bazı
Değişkenler Açısından İncelenmesi. İnönü Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Malatya. 2000.
39. Şahin NH, Batıgün AD, Uğurtaş S. Kısa semptom
envanteri (KSE), ergenler için kullanımının geçerlik,
güvenilirlik ve faktör yapısı. Türk Psikiyatri Dergisi,
2002:13(2).
40. Tavacıoğlu L. Kaygının Reaksiyon Zamanı Üzerine
Etkisi, 1. Uluslararası Spor Bilimleri Sempozyumu, Mersin.
1999
41. Vurgun N, Gündüz N, Bereket S, Çamlıyer H, Bayan
hentbolcuların durumluk ve sürekli kaygılarının sportif
başarılarına olan etkisinin araştırılması, Beden Eğitimi ve
Sporda Sosyal Alanlar Kongresi 10-11 Ekim 2003, Sim
Matbaacılık, Ankara, 2003.Pulur et al. 2012
Turk J Sport Exe 2012; 14(3): 21–28 28
42. White I, Rogers SJ. Economic circumstances and
family outcomes: A review of the 1990s, Journal of
Marriage and the Family, 2000; 62: 1035-1051.
43. Xie H. Swift DJ, Cairns RB, Aggressive behaviors in
social interaction and developmental adaption: A
narrative analysis of interpersonal conflicts during early
adolescence. Social Development, 2002; 11: 205-224.
44. Yücel EO. Taekwondocuların Durumluk ve Sürekli
Kaygı Düzeyleri ve Müsabakalardaki Başarılarına etkisi,
Gazi Üniversitesi, S.B.E. Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Ankara. 2003.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com