You are here

SAP.D.'de YETERLİLİK

ADEQUACY OF CAPD

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Renal replasma n tedavilerinin (RRT) esas amacı, hastanın sosyal ve fziksel rehabilitasyonunun sağlanmasıdır. Bu tedavi yöntemlerinden birisi olan periton diyalizi (PD), günümüzde hemodiyalize alternatif olarak kabul edilmiş ve başarıyla uygulanmaya başlanmıştır. PD, aynı zamanda renal transplantasyona (RTx) aday hasta popülasyoncna da olumlu katkı yapmış ve son dönem böbrek yetmezlikli hastaların yaşam kalitelerinin artırılmasında rol oynamıştır (1). Yeterli tedavi, hasta için en uygun tedavi yöntemi seçildiği zaman verilebilir ve zamanla hastanın durumu değişiklik gösterebilir. Bu nedenle YETERLİLİK, güncel tedavi yöntemlerinin sürekli değerlendirilmesi ve diğer tekniklerin potansiyel yararlarının karşılaştırılması ile tanımlanmalıdır. Bu da ancak farklı tedavi yöntemlerinin etkin entegrasyonu ile sağlanabilir. Benzer klinik endikasyonlarda hastaya alternatif RRT seçimi sunabilmek bir Nefrolcg için zorunludur. Bu nedenle renal hastalığın progresyon dönemi içinde hasta doğru bilgilendirilmeli ve eğitilmelidir. Yeterli bilgilendirme doğru klinik ve sosyal değerlendirmeler ile birleştirilerek hastanın bilgili, bağımsız ve güvenli bir şekilde tedavi yöntemini belirlemesi sağlanmalıdır. Hasta eğitimi ve bilgilendirmesi ise görevli hemşire, doktor gibi sağlık personelinin PD'i kadar diğer metodlar hakkında da bilgi sahibi olmasına bağlıdır. Ayrıca aile işbirliği ve hastanın deneyimli hastalar ile ilişki kurması teşvik edilmelidir. Diyaliz yeterliliği, renal fonksiyonların yeterince sağlanması, üremik semptomların düzeltilmesi, hasta yaşam sürelerinin artırılması ve iyilik hallerinin sağlanması olarak tanımlanabilir. Buna karşılık bazı araştırıcılar ise yeterli solut uzaklaştırılmasını yeterli görmektedirler (2). Sürekli ayaktan periton diyalizinde (SAPD) tedavi yeterliliği kavramı, 199O'lı yıllarda peritonit sıklığının azaltılmasından sonra temel sorun haline gelmiştir. Çünkü son yıllarda periîon diyalizindeki hasta sayısındaki artış oranı hemodiyalizden fazladır. Bu orandaki artışta ise PD ile sağlanan daha kaliteli yaşam süresi, PD'ye kabul kriterlerinin artması, basit ve kolayca uygulanabilir olması, RTx için ideal hasta grubu olarak kabul edilmesi, yeni doğan - çocuk - yaşlı hasta grubunda tercih nedeni olması ve dolaşıma ulaşımın sorun olduğu vakalarda kolayca uygulanabilir olması gibi birçok neden rol oynamıştır.
FULL TEXT (PDF): 
71-74

REFERENCES

References: 

1. Ronco C, Feriani M, Virga G et al: Peritoneal Dialysis: Adequacy Beyond Kt/V. Perit Dial Int. 19 (Supple 2): 1999; 32-37
2. Blake P, Burkart J, Churchill D et al: Recommended clinical praetices for maximizing, peritoneal dialysis clearances. Perit Dial Int. 1996; 16: 448-56
3. National Kidney Foundation Dialysis Outcomes Quality Initiative. Clinical practice guidelines for peritoneal
dialysis adequary. Am J Kidney Dis. 1997; 30 (Suppl 2): 67-136
4. Gokal R, Harty J. Ae there limits for CAPD? Adequacy and nutritional considerations. Perit Dial Int. 1996; 16: 437-41
5. Canada-USA. (CANUSA) Peritoneal Dialysis Study
Group. Adequacy of dialysis and nutrition in continuous peritoneal dialysis. Association with clinical outcomes. J Am Soc Nephrol. 1996; 5: 198-207
6. Twardowski ZJ. Clinical value of standardized equilibration tests in CAPD patients. Current Concepts of Blood Purif. 1989; 7: 95-108

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com