You are here

HEMODİYALİZ ÖNCESİ VE HEMODİYALİZ SIRASINDA PULSE OKSİMETRİ İLE EKSTREMİTELERDEKİ OKSİJENİZASYONUN ÖLÇÜMÜ

PULSE OXYMETRY EVALUATION OF OXYGEN SATURATION IN THE EXTREMITIES BEFORE AND DURING HEMODIALYSIS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Pulse oxymetry, a noninvasive method for determining oxygen saturation (SaO2), is routinly Used in the intensive care units. For determining the changes of SaO2 distal to arterionenous (AV) fistula we perfomed SaO2 measurements by pulse oxymetry in 29 patients with AV fistula. 16 male, 13 female patients ranging between 16- 77 years were included. Measurements were performed from both upper extremity before and at 30. minute of hemodialysis. Paired t test was used to analyse the differences. There was no difference between SaO2 values of both extremities before and during hemodialysis (SaO2=97.3±1.8vs 97.2+1.5 (p=0.97) and SaO2=96.2±2.5 vs 96.3+2.0 (p=0.96)). SaO2 values decreased significantly in both extremity during hemodialysis (p<0.05). These findings suggested that there is no oxygenation difference caused by AV fistula. The systemic hypoxia during hemodialysis can be diagnosed by pulse oxymetry. This finding suggests to use pulse oxymetry routinly in cases with the risk of hypoxia in hemodialysis.
Abstract (Original Language): 
Pulse oksimetri, özellikle yoğun bakım ünitelerinde rutin olarak kullanılan, hızlı ve noninvazif bir şekilde oksijen saturasyonunu (SaO2) ölçen bir yöntemdir. Bu çalışmada arteriovenöz (A V) fıstülden hemodiyalize alınan hastalarda diyaliz esnasında fıstül distalindeki SaO2 değişimlerini ölçmek amacıyla pulse oksimetri ile SaO2 ölçümü gerçekleştirildi. Çalışmaya yaşları 16 ile 77 arasında değişen 16'sı erkek , 13ü kadın toplam 29 hasta alındı. Çalışma esnasında hastalar kuprofan veya polysulfon membran ile bikarbonat diyalizine alındı. SaO2 ölçümleri diyaliz öncesi ve diyalizin 30. dakikasında fıstül olan ve olmayan kollardan yapıldı. İstatistiksel analiz paired t testi ile gerçekleştirildi. İşlem öncesi fistüllü ve diğer kolun SaO2 Değerleri arasında herhangi bir fark bulunmadı (SaO2=97.3±].8 vs 97.2+1.5 (p=0.97)). Diyaliz esnasında da her iki ekstremitenin SaO2 değerleri arasında fark yoktu (SaO2=96.2+2.5 vs 96.3+2.0 (p=0.96)). Her iki ekstremitede de diyalizin 30. dakikasındaki SaO2 değerleri diyaliz öncesinden anlamlı olarak düşüktü (p<0.05). Bu bulgular, AV fıstül distalinde fıstülden kaynaklanan bir oksijenizasyon problemi olmadığını gösterdi. Hemodializ esnasında ortaya çıkan sistemik hipoksi pulse oksimetri ile tespit edilebilmektedir. Bu bulgu hipoksi riski altındaki hastaların pulse oksimetri ile takip edilmesinin uygun olacağını düşündürmektedir.
FULL TEXT (PDF): 
50-53

REFERENCES

References: 

1. Moller JT, Johannessen NW, Berg H, et al: Hypoxemia during anesthesia: An observer study. Br J Anaesth 1991;66:437-444
2. Smith DC, Canning JJ, Crul JF: Pulseoximetry in the recovery room. Anaesthesia 1989;44:345-348
3. Pesola GR, Bugal N: Pulse oxymeter analysis of peripheral cyanosis distal to an AV fistula. Am J
Emer Med 1996;14:268-269
4. Bussell JA, Abbott JA, Lim RC: Aradial steal syndrome with arteriovenous fistula for hemodialysis.
Ann Intern Med 1971;75:387394
5. Haimov M, Baez A, Neff M, etal: Complications of arteriovenous fistulas for hemodialysis. Arch Surg 1975;110:708-712
6. Halevy A, Halpern Z, Negri M, et al: Pulse oximetry in the evaluation of the painful hand after arteriovenous
fistula creation. J Vase Surg 1991;14:537-539
7. Lin G, Kais H, Halpern Z, et al: Pulse oximetry evaluation of oxygen saturation in the Upper extremity with an arteriovenous fistula before and during
hemodialysis. Am J Kidney Dis 1997;29:230-232
8. Kishimoto T, Tanaka H, Maekawa M, et al: Dialysis-induced hypoxemia. Nephrol Dial Transplant 1993;8suppl 2:25-29
9. De Broe ME, De Backer WA: Pathophysiology of hemodialysis-associated hypoxemia. Adv Nephrol
NeckerHosp 1989;18:297-315
10. Cardoso M, Vinay P, Vinet B, et al: Hypoxemia during hemodialysis: a critical review of the facts. Am J
Kidney Dis 1988;11:281-297
11. Nielsen AL, Jensen HA, Hegbrant J, et al: Oxygen status during haemodialysis. The Cord-Group. Acta
Anaesthesiol Scand Suppl 1995;107:195-200
52
12. Soliani F, Davoli V, Franco V, etal: İntradialytic changes of the oxyhaemoglobin dissociation curve during acetate and bicarbonate hemodialysis. Possible interactions with haemodialysis associated hypoxemia. Nephrol Dial Transplant 1990;5 SI: 119-
.İV
13. Smit JC, Jones JG: Oxygen saturation during
hemodialysis. Ren Fail 1993;15:239-245
14. Jones JG, Bembridge JL, Sapsford DJ, et al: Continuous measurements of oxygen saturation during haemodialysis. Nephrol Dial Transplant
1992;7:110-116 ,. .„. , ,,
15. Gilli Y, Binswagner U. Continous pulse-oxymetry
during haemodialysis. Nephron 1990;55:368-371
53

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com