You are here

ESANSIYEL HIPERTANSIF HASTALARDA İDRAR GLÎKOZAMÎNOGLÎKAN ATILIMI

URINARY GLYCOSAMINOGLYCANS EXCRETION IN ESSENTIAL HYPERTENSIVE PATIENTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Loss of anionic charge of the glomerular basement membrane is one of the contributing factors in the development of albuminuria in diabetic individuals. Decreased anionic charge is associated with increased urinary heparan sulphate excretion. There isn't enough data concerning this issue in nondiabetic hypertensive patients. The aim of this study is to determine the relationship between microalbuminuria and urinary heparan sulphate excretion in essential hypertensive patients. Sixty hypertensive patients, 30 microalbuminuric and 30 normoalbuminuric enrolled in the study group. The control group contained 30 healty individuals. All subjects had been evaluated for urinary infections and urolithiasis. A 24 hour urine sample collected used for measurement of urinary creatinin, albumin and heparan sulphate excretion. Mean age of three groups were similar. Also mean duration of hypertension were similar between normoalbuminuric and microalbuminuric patients 6.2±1.5, 6.3±1.8 years respectively. Urinary excretion rates in control, normoalbuminuric and microalbuminuric groups were 14.3±1.5, 16.4±1.4 ,67±17 mg/day respectively. Heparan sulphate excretion rates were 332.6±193,671.2±310,4058±1078 mg/day respectively. Urinary heparan sulphate excretion was markedly increased in microalbuminuric patients compared with normal and normoalbuminuric hypertensive subjects (p<0.001).Heparan sulphate excretion was not correlated with albuminuria or duration of hypertension. As a result urinary heparan sulphate excretion is increased in hypertensive patients. This confirms that urinary loss of glycosaminoglycans may be involved in the pathogenesis of hypertensive microalbuminuria.
Abstract (Original Language): 
Hipertansifnefropatini etyoloj isinde hemodinamik faktörlerin yanısıra glomerül bazal membran yük seçiciliğini oluşturan glikozaminoglikan metabolizmasındaki değişikler olabileceği de düşünülmekte olup bu konudaki veriler yeni ve yetersizdir. Bu çalışmada esansiyel hipertansiflerde idrar heparan sülfat atılımı ile albüminüri arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Anjiotensin konverting enzim inhibit ör ler i ve kalsiyum kanal blokeri kullanmayan mikroalbüminürisi olan 30 ve olmayan 30 hipertansif hasta ile 30 sağlıklı kişi çalışmaya dahil edildi. Üriner infeksiyonu ve böbrek taşı olmayan deneklerden 24 saatlik idrar toplanması istendi.İdrarda kreatinin klirensi, albümin ve 1.9 dimetil metilen blue yöntemi ile heparan sülfat ölçümleri yapıldı. Deneklerin ortalama yaşları sırası ile kontrol, normoalbuminürik hipertansifler ve mikroalbüminürik hipertansiflerde 55.4±2.6, 54.9±2.1, 54.6±1.9 yıl hipertansiyon süreleri 6.3±1.8,6.2±1.5yıl, albüminüri değerleri 14.3±1.5 mg/gün, 16.4± 1.4 mg/gün,67±17 mg/gün, heparan sülfat atılımı 332.6±193 mg/gün, 671.2±310 mg/gün, 4058±1078 mg/gün bulundu.Heparan sülfat atılımı mikroalbüminürik hipertansiflerde diğer iki gruba oranla anlamlı olarak yüksekti (p<0.001).Heparan sülfat atılımı ile albüminüri ve kreatinin klirensi arasında korelasyon bulunmadı. Sonuç olarak mikroalbüminürik hipertansiflerde idrar heparan sülfat atılımında belirgin artış görülmüştür.Bu veri hipertansif hastalarda mikr o albüminüri gelişiminde glomerül bazal membranında heparan sülfat miktarındaki azalmaya bağlı negatif yük kaybının rolü olabileceği yönünde güçlü bir kanıttır
FULL TEXT (PDF): 
136-139

REFERENCES

References: 

1. Mogensen CE. Microalbuminuria as a predictor of
clinical diabetic nephropathy. Kidney Int. 1983 ;31:673-
689.
2. Kverneland A, Feldt-Rasmussen B, Videal P. et al.
Evidence of changes in renal selectivity in patients
with type I (insulin dependent) diabetes mellitus.
Diabetologia 1986;29:634-639.
3. Deckert T, Feldt-Rasmussen B, Djurup R, Deckert M.
Glomerular size and charge selectivity in insulin
dependent diabetes mellitus. Kidney Int. 1988;33:100-
106.
4. Hamada M, Kusuyama-Y, Nışhio-I, et al. Hano T,
Masuyama T. Effect of centrifugal force and
catecholamines on glycosaminoglycan synthesis of
vascular smooth muscle cells in culture. Atherosclerosis
1990;83:147-153.
5. Walker-Caprioglio HM, Koob TJ, McGuffee LJ.
Proteoglycan synthesis in normotensive and
spontanously hypertensive rat arteries in vitro. Matrix
1992;12:308-320.
6. Jong JGN, Wevers RA, Laakkers C, Poorthals JHM.
Dimethylmethylene blue based spectrophotometry of
glycosaminoglycans in untreated urine: a rapid screening
procedure for mucopolisaccaridosis. Clin Chem
1989;35:1472-1477.
7. Reddi AS. Glomerular and urinary glycosaminoglycans
in diabetic rats. Clinica Chimica Acta 1990;189:211-220
8. Wu VY, Wilson B, Cohen MP. Disturbances in
glomerular basement membrane glycosaminoglycans in
experimental diabetes. Diabetes 1987;36:679-683.
9. Olson JL. Role of heparin as aprotective agent fallowing
reduction of renal mass. Kidney Int. 1984;25:376-382
10. Gogas D, Budak Y, Ersoz Ö, ve ark. Diyabetik rat
modelinde kısa süreli düşük molekül ağırlıklı heparin
tedavisinin renal etkileri. Türk Nefroloji Diyaliz ve
Transplantasyon Dergisi 1995;4:70-74.
11. Heintz B, Stacker G, Mrowka C, et al. Decreased
glomerular basement membrane heparan sulfate
proteoglycan in essential hypertention. Hypertention
1995;25:399-407

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com