You are here

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HEPATITIS E VIRUS SEROPREVALANSI

HEPATÎT E VIRUS SEROPREVALENCE IN HEMODIALYSIS PATIENTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Hepatitis E virus (HEV) is considered to be the main etiological agent of enterically transmitted non A, nonB hepatitis. This form of acute hepatitis has caused epidemic outbreaks in many developing co¬untries, and hepatitis E infections have been sporadically observed in industrialised countries. We studied the prevalence of HEV antibodies in a population of 72 hemodialysis patients (30 women, 42 men) The prevalence of HEV antibodies in our hemodialysis population is considerably high (% 13.9). Among our HEV antibody positive Patients, 7 of 10 were also HCV antibody positive, 3 of 10 were HBs Ag positive and 22 of 10 had HEV, HCV antibodies and were HBs Ag positive. These results suggest that orofa ecal transmission may not be the only route of transmission of HEV. In hemodialysis patients, confirmation of our results by testing for HEV markers in other hemodialysis units will clarify this issue further.
Abstract (Original Language): 
Hepatit E virüsü (HEV), fekal-oral bulaşan nonA, nonB hepatitinin esas sorumlusu olarak kabul edilmektedir. Bu akut hepatit türü, gelişmekte olan ülkelerde epidemilere yol açabilirken, gelişmiş ülkelerde sporadik vakalar şeklinde görülmektedir. Bu çalışmada, kronik hemodiyaliz uygulanan 30 kadın, 42 erkek, toplam 72 kronik böbrek yetmezliği (KEY) olgusunda anti-HEV IgG antikor seroprevelansınıve bunun diğer hepatit belirleyicileri ile birlikteliğini araştırdık. HEV prevalansı, çalışma grubunda % 5.5 olarak bulundu. Her iki grup arasında, istatistiki olarak an¬lamlı fark vardı (p<0.05). Çalışma grubundaki, anti-HEV IgG pozitif olan 10 olgunun 7'sinde (% 70) anti-hepatit C virüsü (anti-HVC) antikoru, 3'ünde (% 30) Hepatit B yüzey antijeni (HBs Ag) ve 2'sinde (% 20) her üç belirleyici de pozitif bulundu. Bu bulgulara dayanarak hemodiyaliz hastalarında HEV seroprevalansının ve bunun diğer hepatit virüs¬leri ile birlikteliğinin yüksek olduğu ve rutin HEV bu¬laşma yolunun KBY hastalarında sadece fekal-oral yol olmayabileceği düşünülmüştür.
FULL TEXT (PDF): 
16-18

REFERENCES

References: 

1. Purdy MA., Krawczynski K. Hepatitis E. Gastroenterology Clinics of North America 1994; 3: 537-42
2. Ramalingasuvami V., Purcell RH. Water-borne nonA, nonB hepatitis. Lancet 1978; 1:571-573
3. Chauan A., Jameel S., Dilawan JB., Chawla YK., Ka-ur U., Ganguly Nk., Hepatitis E virus transmission to a
volunteer. Lancet 1993; 341:149-150
4. Kılıçturgay K. E virusu hepatiti. Viral Hepatit 94. ed.
Kılıçturgay
K
ve ark. I. baskı 1994; 249-255
5. Badur
S.
, Yenen OŞ., Yüksel D., Bozacı M. Çeşitli gruplarda ve normal populasyonda E hepatiti srepreva-lansı. II. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu Program ve Kongre Kitabı, Ankara, 1994. s. 145
6.
Erdura
k FO., Dündar ÎH., Saltoğlu N., Yaman A., Çeti-ner S. Subtropik bir bölge olan Adana yöresinde anti-HEV sıklığı. II. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu Program ve Kongre Kitabı, Ankara, 1994. s. 146
7.
Çetinkay
a H., Uzunalimoğlu Ö., Soylu K., Anter U. Kan donörlerinde HEV seroprevalansı. II. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu Program ve Kongre Kitabı, Anka¬ra, 1994. s. 147.
8. Gültekin M., öğünç D., Çolak D. Sağlık personelinde Hev seroprevalansı. II. Ulusal Viral Hepatit Simpozyu-mu Program ve Kongre Kitabı, Ankara, 1994. s. 148
9.
özaca
r T., Zeytinoğlu A, Yetişin A. Sağlık çalışanla¬rında anti-HEV araştırılması (ön çalışma). II. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu Program ve Kongre Kitabı,
Ankara, 1994. s. 150
10. Aydm K., Koksal I., Çaylan R., Ayaz C, Usta T., Gü-nel A., Hepatit E seropozitifliğinin iki bölgede araştı¬rılması. E. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu Program ve Kongre Kitabı, Ankara,1994. s. 151
11 Bozfakıoğlu S., Türkoğlu S., Türkmen A., Yıldız A., Ark E., Aysuna N., Ecder ST., Badur S., Yüksel D., özdoğan E. Hemodiyaliz ve prediyaliz hastalarında he-patit E virus antikorları. XII. Ulusal Böbrek Hastalıkla¬rı, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi özet Kitabı,
Abant, 1995. s. 49
12. Tuncer M., Süleymanlar I., Sezer T., Yılmaz H., Ersoy F., Isıtan F., Gültekin M., Ündar L., Süleymanlar G., Yakupoğlu G. Hemodiyaliz hastalarında hepatit E virus (HEV) antikor prevalansı. XII. Ulusal Böbrek Hasta¬lıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi özet Kita¬bı, Abant, 1995. s. 51
13.
Halfa
n Ph., Ouzan D., Chanas M., Khiri H., Feryn JM., Mangın L., Masseyet MF., Salvaderi JM. High preva¬lence of hepatitis E virus antibody in haemo dialysis pa¬tients. Lancet 1994; 344-746
14. Courtney MG., O'Mohoney M, Albloushi S., Sachitha-nadan S., Walshe J., Carmody M., Donoghue J., Parf-ney N., Shattock AG., Fielding J. Hepatitis E virus anti¬body prevalence. Lancet 1994; 344: 166
15. Sungur C, Özkuyumcu C, Özen S., Yasavul U., Tur-gan C, Çağlar S. Evidence of transmission of hepatitit C by haemodialysis. Nephron 1993; 64: 313

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com