You are here

Diyaliz Uygulamalarında Maliyet Analizi

Cost Analysis in Applications of Dialysis

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Kronik böbrek yetmezliği tüm dünyada önemİi bir halk sağlığı sorunudur. Yaşlı nüfusun, hipertansiyon ve diabetes mellitus sıklığının artışı, tedavi altındaki hastaların yaşam süresinin uzaması, kronik böbrek yetmezliği prevalansının her geçen yıl daha da artmasına neden olmaktadır. Halen dünyada 1.9 milyon civarında son dönem böbrek yelmczlikli hasta olduğu tahmin edilmektedir. Bunun 1455 milyonu diyaliz hastası iken, -İ45 000'i renal transplantasyon yapılmış hastalardır. Önümüzdeki on yıl içinde diyaliz hastası sayısının 2 milyonu aşması beklenmektedir Q). (ilkemizde son dönem böbrek yetmezliği prevalansı 2006 yılı verilerine göre milyon nüfûs başına 575'tir. Sağlık Bakanlığı'nın 2005 yılı sonu itibarıyla yayımladığı verilere göre, ülkemizde toplam diyaliz hasta sayısı 39 161 olup bu sayının 33 241 'i hemodiyaliz, 4 994'ü ise periton diyalizi hastalarından oluşmaktadır. Toplanı diyaliz merkezi sayısı ise 678'dir. Renal replasman tedavisi altında olan hastaların %78.3'ü hemodiyaliz, %10.5'i periton diyalizi, %11.2 İse renal transplantasyon yapılmış hastalardır (2).
73-76

REFERENCES

References: 

1. Grassmann A, Gioberge S, Moeller S, Brown G. End-slage Renal Disease-Global Demographics in 2005 and Observed Trends. Artificial Organs 2006;308:95-897.
2.
Tür
k Nefroioji Derneği 2005 Registry sonuçları. Türkiye'de Nefroloji-Diyali/. ve Transplantasyon. Türk Nefroloji Derneği Yayınları 2005.
3. Jager KJ, Korevaar JC, Dekker FWKrediet RT, lioesehoten EW. Netherlands Cooperative Study on the Adequacy of Dialysis (NECOSAD) Study Groups. Am Journal of Kidney Dis 2004; 5:891-899.
4. Vonesh EF, Synder JJ, Foley RN, Collins AJ. Mortality studies comparing peritoneal dialysis and hemodialysis: What do they tell us? Kidney Int 2006;1()3:S3-11.
5. Perez Fontan M, Rodriguez-Carmona A, Garcia-Naveiro R, Rosales M, Villaverde P, Valdes F. Peritonitis-related mortality in patients undergoing chronic peritoneal dialysis. Peril Dial Int 2005;3:274-84.
6. Foley RN, Guo H, Snyder JJ, Gilbertson DT, Collins AJ Septicemia in the United States dialysis population, 1991 to 1999. J Am Soc Nephrol. 2004 Apr; 15(4): 1038-45.
7. Collins AJ, Kasiske B, Herzog C, Chavers B, Foley R el al. Excerpts from the United States Renal Data System 2006 Annual Data Repon. Am J Kidney Dis 2007; (l);Sl-296.
8. Cameron Jl, Whiteside CT Katz J, Oevins GM. Differences in quality of life across renal replacement therapies: A meta-analytic comparison Am J Kidney Dis 2000;35:629-637.
9. Wu AW, Fink NE, Marsh-Manzi JV, Meyer KB, Finkelstein FO, Chapman MM, Powe NR. Changes in quality of life during hemodialysis and peritoneal dialysis treatment: generic and disease specific measures. J Am Soc Nephrol 2004;3:743-53-

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com