You are here

Diyalize Giren Kronik Renal Yetmezlikli Olguda Bir Renal Arter Stenozunun Tespiti ve Tedavisi ile Diyalizin Sonlandırılması

Termination of Dialysis in a Patient With Chronic Renal Failure After the Detection and Treatment of Renal Artery Stenosis

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Chronic renal failure (CRF) due to bilateral renal artery stenosis or ischemic renal disease is an increasingly recognized and potentially reversible disorder. It has been reported that ischemic renal disease may be responsible for 5-22% of patients with advanced renal failure who are over the age of 50. A 44-year-old man was admitted to our clinic with the complaints of disorientation. He had hypertension since three years. Ininitial physical examination revealed a blood pressure of 190/115 mmHg. On magnetic resonance imaging, there was an appearance which was suitable with stenosis aproximately 1 cm in a distance from the exit level of left renal artery from aorta. A stenosis of greater than 90% was confirmed with selective angiography and a stent was implanted to the left renal artery. Afterwards, the flow of the left renal artery was observed normally. Urine output was found to be increased and need for dialysis decreased and finally the patient was discarged from the chronic dialysis program. It must be emphasized that renal artery stenosis should be inves¬ tigated in highly suspected patients even though they were in the late end stage renal disease. Furthermore, invasive procedures should be performed for the aim of revascularization.
Abstract (Original Language): 
Bilateral renal arter stenozu ya da iskemik renal hastalık nedeniyle gelişen kronik böbrek yetmezliği artan oranda tanımlanmakta olup potansiyel olarak da geri dönüşlüdür. Elli yaş üzerindeki iskemik nedenli ileri derece böbrek yetmezliği olan hastaların %5-22'si tedaviye cevap verir. Kırk dört yaşında erkek hasta, bilinç kaybı nedeniyle kliniğe kabul edildi. Anamnezde 3 yıldır hipertansiyonu vardı. Son 3 aydır takipsiz olduğu öğrenildi. Fizik incelemede, kan basıncı 190/115 mmHg ölçüldü. Klinik ve laboratuvar bulgular ile malign hipertansiyon olabileceği düşünülen hastaya ileri inceleme yapıldı. Manyetik rezonans anjiyografide sol renal arterin aortadan çıkış seviyesinden yaklaşık 1 cm uzaklıkta daralma ile uyumlu görünüm vardı. Selektif anjiyografide %90 üzerinde darlık olduğu doğrulandı ve sol renal artere stent yer¬ leştirildi. işlem sonrasında sol renal arter akımının normal olduğu gözlendi. Takiplerde idrar miktarı artan ve serum üre, kreatinin de¬ ğerlerinde gerileme olan hastanın diyaliz ihtiyacının olmadığı göz¬ lendi. Son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda etiyolojik nedenin renal arter stenozu olduğu düşünülüyorsa ve geç tespit edilse dahi renal fonksiyonların tekrar geri döndürülmesi için mutlaka girişimsel işlemler yapılıp renal arter stenozu düzeltilmelidir.
FULL TEXT (PDF): 
119-121

REFERENCES

References: 

1. Rimmer JM, Gennari FJ. Atherosclerotic renovascular disease and progressive renal failure. Ann Intern Med 1993;118:712.
2. Greco BA, Breyer JA. Atherosclerotic ischemic renal disease. Am J Kidney Dis 1997;29:167.
3. Safian RD, Textor SC. Renal artery stenosis. N Engl J Med 2000;344:431-42.
4. Van Ampting JM, Penne EL, Beek FJ, Koomans HA. Prevalan-ce of atherosclerotic renal artery stenosis in patients starting dialysis. Nephrol Dial Transplant 2003;18:1147.
5. Alcazar JM, Radicio JL. Ischemic nehpropathy: clinical charac¬teristics and treatment. Am J Kidney Dis 2000;36:883.
6. Olin JW, Melia M, Young JR, et al. Prevalance of atherosclerotic renal artery stenosis in patients with atherosclerosis elsewhere. Am J Med 1990;88:46.
7. Tullis MJ, Caps MT, Zierler RE, et al. Blood pressure, antihy-pertensive medication, and atherosclerotic renal artery steno¬sis. Am J Kidney Dis 1999;33:675.
8. Plouin PF. Stable patients with atherosclerotic renal artery stenosis should be treated first with medical management. Am J Kidney Dis 2003;42:851-7.
9. Van Jaarsveld BC, Krijnen P, Pieterman H, et al. The effect of balloon angioplasty on hypertension in atherosclerotic renal-artery stenosis. Dutch Renal Artery Stenosis Intervention Co¬operative Study Group. N Engl J Med 2000;342:1007-14.
10. Olin JW, Piedmonte MR, Young JR, et al. The utility of dup¬lex ultrasound scanning of the renal arteries for diagnosing significant renal artery stenosis. Ann Intern Med 1995;122:833.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com