You are here

Akut Böbrek Yetmezliği Epidemiyolojisi

Epidemiology of Acute Renal Failure

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Akut böbrek yetmezliği (ABY), tedavisindeki birçok gelişmeye rağmen, görülme oranları ve mortali-te yüksekliği ile önemini halen koruyan, geniş etiyo-lojik profili ile birlikte sık görülen klinik bir send-romdur. Retrospektif bazı çalışmalarda ABY insidan-sında ve diyaliz gereksiniminde artış olduğu, buna karşı diyaliz gereksinimi olan ve olmayan hastalarda mortalitenin azaldığı bildirilmiştir. Akut böbrek yet¬mezliğinin tanımı üzerindeki belirsizlikler nedeniyle epidemiyoloji ile ilgili bilgilere ulaşmak güçtür. Hemen bütün çalışmalara bakıldığında, henüz ABY tanısı ile ilgili görüş birliğine varılamamış olduğu ortaya çıkmaktadır. Gerçek insidansı saptamak, çalışmalardaki yöntem farklılıkları, ABY'nin tanımı ve popü-lasyon farklılıkları nedeniyle zordur. Yapılmış bulunan çalışmaların çok büyük çoğunluğu hastane bazlı olup, her çalışma için konulan ABY tanı kriterleri farklıdır. Toplumsal veya hastane kaynaklı çalışma¬larda ABY tanısı için genellikle serum kreatinin de¬ğerleri baz alınmaktadır. Gelişmiş ülkelerde yapılan toplumsal veya hastane kaynaklı çalışmalarda ortalama insidans yaklaşık 200/milyon kişi/yıl, diyaliz ihtiyacı ise yaklaşık 50/milyon kişi/yıl olarak saptanmıştır. Yapılan büyük çalışmaların sonuçları Tablo I'de görülmektedir.
1-4

REFERENCES

References: 

1. Sushrut S, Waikar, Gary C, Curhan, Ron Wald, Ellen P, McCarthy, Glenn M, Chertow J. Declining mortality in patients with acute renal failure, 1988 to 2002. Am Soc Nephrol 2006;17:1143-1150,
2. Doherty C. Epidemiology of acute renal failure. In: Davison A, Cameron JS, Grünfeld JP, Ponticelli C, Ritz E, Winerals CG, Van Ypersele C (Eds), Oxford Textbook of Clinical Nephrology. Oxford University Press, New York 2005, pp:1435-1440.
Official Journal of the Turkish Society of Nephrology / Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi
3
Epidemiology of Acute Renal Failure
3. Woollfson RG, Hillman K. Causes of acute renal failure. In: Johnson RJ, Feehally J (Eds), Comprehensive Clinical Neph-rology. Mosby, Barcelona, pp:16.1-16.2
4. Liano F, Pascual J. Epidemiology of acute renal failure : a prospective, multicenter, community-based study. Madrid Acute Renal Failure Study Group. Kidney Int 1996;50:811-
818.
5. Duncan L, Heathcote J, Djurdjev O, Levin A. Screening for re¬nal disease using serum creatinine: who are we missing?
Nephrol Dial Transplant 2001;16:1042-1046.
6. Liangos O, Wald R, O'Bell JW, Price L, Pereira BJ, Jaber BL. Epidemiology and outcomes of acute renal failure in hospi¬talized patients: A national survey. Clin J Am Soc Nephrol 2006;1:43-51,
7. Behrend T, Miller S B. Acute renal failure in the cardiac care unit: aetiologies, outcomes and prognostic factors. Kidney Int
1999;56:238-243.
8. Erek E, Sever MS, Serdengecti K, Vanholder R, Akoğlu E, Ya¬vuz M, Ergin H, Tekce M, Duman N, Lameire N; Turkish
Study Group of Disaster. An overview of morbidity and mor¬tality in patients with acute renal failure due to Crush syndro¬me: the Marmara earthquake experience. Nephrol Dial
Transplant 2002;17:33-40.
9. Feest TG, Round A, Hamad S. Incidence of severe acute re¬nal failure in adults: results of a community-based study. BMJ
1993;306:481-483.
10. Gruss E, Bernis C, Tomas JF, Garcia-Canton C, Figuera A, Mo-tellon JL, Paraiso V, Traver JA, Fernandez-Ranada JM. Acute renal failure in patients following bone marrow transplanta¬tion: prevalence, risk factors and outcome. Am J Nephrol 1995;15:473-479.
11. Khan IH, Catto GR, Edward N, Macleod AM. Acute renal fa¬ilure: factors influencing nephrology referral and outcome. Q J Med 1997;90:781-785.
12. MacDowall P, Kalra PA, O'Donoghue DJ, Waldek S, Mamto-ra H, Brown K. Risk of morbidity from renovascular disease in elderly patients with congestive cardiac failure. Lancet
1998;352:13-16.
4

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com