You are here

Diyaliz Amaçlı Kateter Uygulamalarımız ve Sonuçları

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Objective: To determine the indications-contraindications-complications and the results of temporary and permanent hemodialysis catheters in the patients with chronic renal failure. Material and Method: 69 of 72 interventions in 36 patients who were admitted to the department of nephrology in our hospital with chronic renal failure requiring haemodialysis and the catheterizations were applied by cardiovascular surgeons were included in the study. Results: Those results which are such as following: smaller diameter catheters for younger people (<48) (p: 0.007), bigger diameter catheters for older people (p: 0.006); the most frequent reason for withdrawal was dysfunction in younger people, but was the ending of the optimum usage period in the older patients (p: 0.02); the most frequent reason for withdrawal of permanent access was the occlusion with clot (p: 0007); there was not any relationship between the abnormal route and the diameter of the catheter; the most frequent arterial puncture was encountered during the interventions on the right subclavian and left femoral veins (p: 0.01); vagal symptoms could appear during the interventions on the right subclavian artery (p: 0.001); there were statistically different catheter routes; both the infective events and the problems due to occlusion were most frequently encountered in the catheters which the arterial puncture occurred during their insertion (p: 0.002); none of the problem was encountered in the catheters which could be inserted after 5 or more puncture and these catheters were withdrawn since arteriovenous fistulae of these patients became suitable to usage (p: 0.041) were obtained. Discussion: Both the indications-contraindications-complications and the results of catheterizations for haemodialysis which were applied frequently by cardiovascular surgeons, vascular surgeons, nephrologists and anesthetists and also the differences/features between/of temporary and permanent catheters were determined. We believe that evidences of this study will be helpful for clinicians.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Kronik böbrek yetmezlikli olguda hemodiyaliz araçlarından olan geçici ve kalıcı kateterlerin endikasyon-kontrendikasyon-komplikasyon ve sonuçlarının değerlendirilmesi. Gereç ve Yöntem: Hastanemiz nefroloji kliniğine başvuran ve hemodiyaliz endikasyonu bulunan 36 hastada, kalp-damar cerrahisi tarafından gerçekleştirilen 72 kateterizasyon işleminin takibi yapılabilen 69 tanesine ait sonuçlar sunulmuştur. Sonuçlar: Küçük yaş (<48) grubunda daha ince çaplı (p: 0.007), büyük yaş grubunda daha kalın çaplı (p: 0.006) kateterler kullanıldığı; küçük yaş grubunda kateterin en sık değişme sebebi disfonk-siyon iken, büyük yaş grubunda en sık değişme sebebinin izin verilen uygulama süresinin bitmiş olması olduğu (p: 0.02) görülmüş¬tür. Kalıcı kateterlerde, kateter çekilmesinin en sık sebebi kateterin tıkanmasıdır (p: 0007). Kateterin çapıyla, kateterin izlediği yanlış rota arasında bir ilişki olmadığı bulunmuştur. Arter ponksiyonuna en sık, sağ subklaviyan ve sol femoral venlerden yapılan girişimlerde rastlandığı (p: 0.01); sol subklaviyan venden yapılan girişimlerde vagal semptomların gelişebileceği (p: 0.001) gözlemlenmiştir. istatistiksel anlamı olan değişik kateter rotaları olduğu saptanmıştır. Kateterin uygulanma aşamasında arter ponksiyonu gelişenlerde sonraki dönemde kateterin tıkanması ve enfeksiyon gelişmesinin daha anlamlı olduğu (p: 0.002); 5 ve üzeri ponksiyon sonrası takılabilen kateterlerin geri çekilinceye kadar bir sorun oluşturmadığı, kateterlerin fistülün olgunlaşmış olması nedeniyle çekildiği (p: 0.041) saptanmıştır. Tartışma: Günlük uygulamada sıklıkla kalp-damar cerrahları, damar cerrahları, nefrologlar ya da anestezistlerce uygulanan di¬yaliz amaçlı kateterizasyonların, endikasyon-kontrendikasyon-komplikasyon ve sonuçları sunularak geçici ve kalıcı hemodiyaliz kateterlerine ait farklar ve özellikler irdelenmiştir. Elde olunan veri¬lerin, uygulamacılara yol göstereceği kanaatindeyiz.
FULL TEXT (PDF): 
159-164

REFERENCES

References: 

1. Gentile AT, Berman SS. Short- and long-term hemodialysis catheters. In: Berman SS (ed.), Vascular Access In Clinical Practice. USA: Marcel Dekker, 2002; 179-192.
2. Marek JM, Berman SS. Catheter related complications: their
prophylaxis and management. In: Berman SS (ed.), Vascular Access In Clinical Practice. USA: Marcel Dekker, 2002; 337-371.
3. Gentile AT, Berman SS. Short- and long-term hemodialysis catheters. In: Berman SS (ed.), Vascular Access In Clinical Practice. USA: Marcel Dekker, 2002; 179-192.
4. Young EW, Leichtman AB. Vascular access considerations for the nephrologist. In: Davidson IJA (ed.), On Call In.. .Vascular Access Surgical and Radiologic Procedures.USA: R.G.Landes Company,
1996; p.137-147.
5. Konner K. The anastomosis of the arteriovenous fistula-common errors and their avoidance. Nephrol Dial Transplant 2002;17: 376¬379.
6. Fox K, Roach DJ, Berman SS. Central venous catheters: Selection and placement techniques. In: Berman SS, ed. Vascular Access In
Clinical Practice. USA: Marcel Dekker, 2002; p. 271-322.
7. Haimovici H. The upper extremity. In: Haimovici H, Ascer E, Hol-lier LH, Strandness DE, Jr., Towne JB (eds.), Haimovici's Vascu¬lar Surgery, Principles and Techniques. Fourth Edition. USA: Blackwell Science, 1996; p.373-384.
164

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com