You are here

Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Vakalarda Tiroid Nodüllerinin İncelenmesi

Investigation of Thyroid Nodules in Patients with Chronic Renal Failure

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Aim: Chronic renal failure (CRF) affects thyroid functions in multiple ways. Goiter, thyroid nodules and thyroid cancer are more common in patients with chronic renal failure than in general population. In this study, we aimed to investigate the prevalence of thyroid nodules, and goiter in patients with CRF. Cytopathological evaluation of thyroid nodules was performed using fine needle aspiration biopsy (FNAB). Material and methods; We included 226 patients who were diagnosed with CRF and were followed up st Department of Nephrology, Yüzüncü Yıl University School of Medicine Training Hospital between August, 2001 and January, 2003. Thyroid nodules were evaluated with ultrasonography. Thyroid function tests and routine biochemical tests were performed in all patients. Cytopathological assesment of thyroid nodules was done by using thyroid fine needle aspiration biopsy. We examined the relationship between thyroid nodules and age, gender, duration of chronic renal failure and renal replacement therapy. Results: The study included 226 patients {124 male and 102 female; M/F=1.21), consisting of 136 hemodialysis (HD), 21 continous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD), and 69 predialysis patients. Mean age was 48.81±16.14 years. Goiter was detected in 64 of 226 patients (28.3%). Thyroid nodules were found in 53 patients (23.4%) by using ultrasonography (USG). Fine needle thyroid aspiration biopsy was performed in 23 patients and could not be performed in 30 patients for various reasons (e.g. mortality, migration, refusal of the procedure, etc.). We found a statistically significant relationship between age and thyroid nodules (p<0.004). The presence of thyroid nodules and goiter did not relate to gender, modality of renal replacement therapy, or duration of chronic renal failure and renal replacement therapy. In histopathological examination of thyroid nodules, malignancy was detected in one patient, two patients were diagnosed as suspects and the rest was benign. Conclusion: The prevalence of thyroid nodules and goiter were significantly increased in patients with chronic renal failure. Thyroid nodules were benign on histopathological examination in the majority of the patients. Although there was a significant relationship between thyroid nodules and age; there was no significant relationship between thyroid nodules and thyroid functions, gender, levels of serum cholesterol, parathormon and albumin, or duration of chronic renal failure and renal replacement therapy.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Kronik böbrek yetmezliğinde (KBY) tiroid fonksiyonları birçok yolla etkilenmektedir. Ayrıca KBY'de guatr, tiroid nodülü ve tiroid kanseri sağlıklı popülasyona göre daha sık görülmektedir. Çalışmamızda KBY'li vakalarımızda tiroid nodülü ve guatr sıklığını araştırdık. Ayrıca tiroid nodülü saptanan vakalarda nodüllerin ince iğne aspirasyon biyopsisi (1İAB) ile sitopatolojik olarak değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Kliniğinde Ağustos 2001-Ocak 2003 tarihleri arasında takip edilen, KBY tanısı konulan 226 vaka dahil edildi. Tiroid nodülleri, ultrasonogram (USG) değerlendirme ile araştırıldı. Tüm vakalarda tiroid fonksiyon testleri, rutin biyokimyasal testler yapıldı. Tiroid nodülü saptanan vakalarda nodüllerin IİAB ile sitopatolojik incelemesi yapıldı. Tiroid nodülü saptanan vakalarda tiroid nodülü ile yaş, cinsiyet, KBY süresi renal replasman tedavisi (RRT) arasındaki ilişki araştırıldı. Bulgular: Çalışmaya 124'ü erkek, 102'si kadın, toplam 226 vaka dahil edildi, vakaların 136'sı hemodiyaliz (HD), 2Ti sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) ve 69'u prediyaliz evresinde takip edilmekteydi. Erkek/kadın oranı 1.21 bulundu. Yaş ortalaması 48.81±16.U yıldı. Toplam 226 vakanun 64'ünde (%28.3) guatr saptandı. KBY'li vakalarımızın 53'ünde (%23.4) USG incelemesiyle nodül saptandı. Tiroid nodülü saptanan vakaların 23'üne tiroid IİAB yapılırken; 30 vakada çeşitli nedenlerle (girişimi kabul etmeme, adres değişikliği, mortalite vb) biyopsi işlemi gerçekleştirilemedi. Yaş ile tiroid nodülü gelişimi arasında belirgin ilişki saptandı (p<0.004). Vakaların büyük bir kısmında tiroid nodülleri benign bulunurken, iki vakada şüpheli sonuç alındı, birvakadaysa malign nodül saptandı. Sonuç: KBY'li vakalarda tiroid nodülü ve guatr sıklığı belirgin olarak artmıştır. Sitopatolojik değerlendirmede tiroid nodülllerinin çoğunlukla bjnign karakterde olduğu görülmüştür. Tiroid nodüllerinin yaşla belirgin bir ilişkisi varken; tiroid fonksiyonları, cinsiyet, serum albümin, PTH, kolesterol düzeyleri, KBY ve RRT süresi ile ilişkisi yoktur.
FULL TEXT (PDF): 
11-15

REFERENCES

References: 

1. Liııı VS. Thyroid metabolism. In: Mussry SG, Glassock R| (cds), Massry and Glassock Textbook of Nephrology. Lippincott Willi ams & Wilkins, Fourth edition, London, 2000, pp: 1361-1365.
2. Wartofsky L, AJunarm AJ. The thyroid nodule. In: Becker KL (ed). Principles and Practice of Endocrinology and Metabolism. Lippincott Williams & Wilkins, Third edition, London, 2000, pp: 374¬382.
3. Kaptein EM. Abnormalities of thyroid function in chronic dialysis patients. In; Nissenson AR, Fine 1İN (ecis). Dialysis therapy. Han-ley & Belfus tec, 3rd edition, Philadelphia, 2001. pp: 361 373.
4. Hegedus J„ Andersen JR, poıılsen LR, Perrild II, Holm H, Gund-toft E, Hansen JM Thyroid gland volume and serum concent nit i
14
Türk
Nefroloj
i Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi /Official Journal of the Turkish Society of Nephrology
Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Vakalarda Tiroid Nodüllerinin İncelenmesi 0
ons
o
f thyroid hormones in chronic reanl failure. Nephron 1985; 40:171-1-)
5,
Güre
l FS. [Modüler tiroid hastalıklarının tanısında ince iğne aspi-rasyon biyopsisinin yeri ADİ hp 1 ıkültesı Dergisi 2001 i 21 26
6. Miller JM. Evaluation of thyroid nodules: Accent on needle biopsy. Med Clin North Am 1985;69:1063-1077.
Leonard N, Melcher 1)1 [. To operate or not to operate? The value of tine needle aspiration cytology in the assesment of thyroid swellings. J Clin Pathol 1997;50:941-943.
8. Sen N. Akbulut
M
, Çallı Demirkan B, DüZcan E. Nisan 1996-Ha-ziran 2001 döneminde Pamukkide Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde İncelenen tiroid ince iğne aspinısyoniannın değerlendirilmesi. Pa-mukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2(H)2;7:33-37.
9-
Kılıçturga
y S. Özgüç H, İrgil C. Sadıkoğlu Y, Yerci Ö. Bİlgel H. Tiroid nodÜllerinde ince iğne aşpiraşyon biyopsisi ve cerrahi karara etkisi. Ulusal Cerrahi Dergisi 1993;9:260-267.
10. Kapteİn EM, Quinon-Verde 11, Chooljian CJ, Tang WW. Friedman
PE,
Rodrique
z HJ, Massry SG. The thyroid in end-stage renal disease. Medicine (Baltimore) 1988;67:187-197.
11. Lin CC, Chen TW, Ng YY, Chou YH, Yang WC. Thyroid dysfunction and nodular goiter in hemodialysis and peritoneal dialysis patients. Peril Dial Int 1998;18:516-521.
12. Miki H, Oshimo K, tnoue H, Kawano M, Tanaka K. Komaki K. llyama T, Kawauchi M, Minakuchi J, Kawashima ,S, Monden Y. Thyroid nodules in female uremic patients on maintenance hemodialysis. J Surg Oncol 1993;54:216-218.
13.
Akso
y H, Erkoç Si, Sayarlioglu M, Dilek İ, ilhan M, Alıcı S, Topal C, tlygan İ. Van ili çevresinde guatr tarama çalışması ve 60 yas üzeri bireylerde tiroid fonksiyonlan. XXI. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 29 Eyiül-3 Ekim 1998, İstanbul
14. Mazzaferri EL. Management of a solitary thyroid nodule. N EngJ Med 1993;328(8):553-9.
15. Burch HB. Evaluation and management öf the thyroid nodule. Endocrinol Metab Clin North Am 1995; 24 (4):66>710.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com