You are here

Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Güven ve İş Güvencesizliği Algıları Arasındaki İlişki

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, the perceptions of organizational trust and job insecurity of middle school teachers working in public and private schools were determined, it is examined whether these perceptions differed according to some demographic characteristics and there was a meaningful relationship between organizational trust and job insecurity. According to the research findings middle school teachers working in public and private schools have low perceptions of job insecurity and high perceptions of organizational trust. The perceptions of job insecurity of middle school teachers working in public schools differ according to the number of teachers in the school and gender but they do not differ according to the marital status variable. The perceptions of job insecurity of middle school teachers working in private schools differ according to gender but they do not differ according to the number of teachers in school and marital status variables. The perceptions of organizational trust of middle school teachers working in public schools differ according to the marital status and the number of teachers in the school but they do not differ according to the gender variable. The perceptions of organizational trust of middle school teachers working in private schools don’t change according to these demographic variables. On the other hand, teachers working in public schools feel more job insecurity than teachers working in private schools and have less sense of organizational trust.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada devlet okullarında ve özel okullarda çalışan ortaokul öğretmenlerinin örgütsel güven ve iş güvencesizliği algıları belirlenmiş, bu algıların bazı demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiş ve örgütsel güven ve iş güvencesizliği algıları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma bulgularına göre, devlet okullarında ve özel okullarda çalışan ortaokul öğretmenlerinin iş güvencesizliği algıları düşük seviyede, örgütsel güven algıları ise yüksek seviyede tespit edilmiştir. Devlet okullarında çalışan ortaokul öğretmenlerinin iş güvencesizliği algıları cinsiyete ve okuldaki öğretmen sayısına göre farklılaşırken medeni hâl değişkenine göre farklılaşmamaktadır. Özel okullarda çalışan ortaokul öğretmenlerinin iş güvencesizliği algıları cinsiyete göre farklılaşırken okuldaki öğretmen sayısı ve medeni hâl değişkenlerine göre farklılaşmamaktadır. Devlet okullarında çalışan ortaokul öğretmenlerinin örgütsel güven algıları ise medeni hâl ve okuldaki öğretmen sayısı değişkenlerine göre farklılaşırken cinsiyet değişkenine göre farklılaşmamaktadır. Özel okullarda çalışan ortaokul öğretmenlerinin örgütsel güven algıları ise bu demografik özelliklere göre değişmemektedir. Öte yandan devlet okulunda çalışan öğretmenler özel okulda çalışan öğretmenlere göre daha fazla iş güvencesizliği algısı yaşarlarken daha az örgütsel güven algısı yaşamaktadırlar.
89
108

REFERENCES

References: 

Arnold, A., ve Staffelbach, B. (2012). Perceived post-restructuring job insecurity: the impact of employees' trust in one's employer and perceived employability. German Journal of Human Resource Management, 26(4), 307-330. Ashford, S. J., Lee, C., ve Bobko, P. (1989). Content, cause, and consequences of job insecurity: A theory-based measure and substantive test. Academy of Management Journal, 32(4), 803-829. Bachmann, R. (2003). Trust and power as means of co-ordinating the internal relations of the organization: a conceptual framework. B. Nooteboom veF. Six (Eds.) içinde, Trust Process in Organizations: Emprical Studies Of Determinants and The Process Of Trust Development. E.Elgar Publishing. U.S.A., 58-74 Balcı, A. (2006). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem Yayıncılık. Cantaş, C., ve Kavas, E. (2015). Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütlerine duydukları güvenin motivasyonları üzerindeki etkileri: Afyonkarahisar ili uygulaması. Journal of International Social Research, 8(41), 920-932. Çakır, Ö. (2007). İşini kaybetme kaygısı: iş güvencesizliği. Çalışma ve Toplum, 12(1), 117-140. Demircan, N. (2003). Örgütsel güvenin bir ara değişken olarak örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi: Eğitim sektöründe bir uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü. Feather, N. T., ve Rauter, K. A. (2004). Organizational citizenship behaviours in relation to job status, job insecurity, organizational commitment and identification, job satisfaction and work values. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77(1), 81-94.
Gezegen, S. (2010). İş güvencesizliği algısı ve örgütsel güven arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
Greenhalgh, L., ve Rosenblatt, Z. (1984). Job insecurity: Toward conceptual clarity. Academy of Management Review, 9(3), 438-448.
Heaney, C. A., Israel, B. A., ve House, J. S. (1994). Chronic job insecurity among automobile workers: Effects on job satisfaction and health. Social Science ve Medicine, 38(10), 1431-1437. Hellgren, J., Sverke, M., ve Isaksson, K. (1999). A two-dimensional approach to job insecurity: Consequences for employee attitudes and well-being. European Journal of Work and Organizational Psychology, 8(2), 179-195. Hosmer, L. T. (1995). Trust: The connecting link between organizational theory and philosophical ethics. Academy of Management Review, 20(2), 379-403. Karasar, N. (1995). Araştırmalarda rapor hazırlama, 10. baskı, Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Ankara. Konovsky, M. A., ve Pugh, S. D. (1994). Citizenship behavior and social exchange. Academy of Management Journal, 37(3), 656-669. Krot, K., ve Lewicka, D. (2012). The importance of trust in manager-employee relationships. International Journal of Electronic Business Management, 10(3), 224. Lee, C., Bobko, P., ve Chen, Z. X. (2006). Investigation of the multidimensional model of job insecurity in China and the USA. Applied Psychology, 55(4), 512-540.
Gürbüz & Dede Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2016, Cilt 14, Sayı 2, 89-108
106
Luhmann, N. (1979). Trust and power. New York: J. Mayer, R. C., Davis, J. H., ve Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust. Academy of Management Review, 20(3), 709-734. Memduhoğlu, H. B., ve Zengin, M. (2011). İlköğretim okullarında örgütsel güvene ilişkin öğretmen görüşleri. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 211-217.
Millî Eğitim Bakanlığı (2015). Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2014-2015. Ankara: MEB. Mishra, J., ve Morrissey, M. A. (1990). Trust in employee/employer relationships: A survey of West Michigan managers. Public Personnel Management, 19(4), 443-486. Nyhan, R. C., ve Marlowe Jr, H. A. (1997). Development and psychometric properties of the organizational trust inventory. Evaluation Review, 21(5), 614-635. Özer, N., Demirtaş, H., Üstüner, M., ve Cömert, M. (2006). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel güven algıları. Ege Eğitim Dergisi, 7(1), 103-124.
Pekcan, A. (2010). Yöneticiye güvenin yenilikçi örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilişkisinde örgüte güvenin etkisi. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Polat, S. (2007). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları, örgütsel güven düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki. Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli. Reisel, W. D., ve Banai, M. (2002). Comparison of a multidimensional and a global measure of job insecurity: Predicting job attitudes and work behaviors. Psychological Reports, 90(3), 913-922.
Robert Baum, J., ve Wally, S. (2003). Strategic decision speed and firm performance. Strategic Management Journal, 24(11), 1107-1129. Rosenblatt, Z., ve Ruvio, A. (1996). A test of a multidimensional model of job insecurity: The case of Israeli teachers. Journal of Organizational Behavior, 587-605.
Roskies, E., ve Guerin, C. L. (1990). Job insecurity in managers: Antecedents and consequences. Journal of Organizational Behavior, 11, 345-359.
Shockley-Zalabak,P, Ellis, P. ve Winograd, K. (2000). Organizational trust: what it means, why it matters. Organization Development Journal, 18(4), 35-48.
Sverke, M., Hellgren, J., ve Naswall, K. (2002). No security: a meta analysis and review of job insecurity and its consequences. Journal of Occupational Health Psychology, 7(3), 242-264.
Tamer, İ. (2012). Kurumlarda bireylerarası güven: eğitim kurumlarında bir araştırma. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(21), 337-352.
Tan, H. H., ve Tan, C. S. (2000). Toward the differentiation of trust in supervisors and trust in organization. Genetic, Social and General Psychologu Monographs, 126(2), 241-260.
Wichert, I. (2001). Job insecurity and work intensification, The effects of an health and well-being. B. Burchell içinde, Job Insecurity ve Work.
Witte, H. D. (2005). Job Insecurity: Rewiev of the international literature on definitions, prevalence, ancedents and consequences. SA Journal of Industrial Psycholog, 31(4), 1-6. Witte, H. D. (1999). Job insecurity and psychological well-being: Review of the literature and exploration of some unresolved issues. European Journal Of Work and Organizational Psychology, 8(2), 155-177.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com