You are here

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA KONYA’DA FUTBOL

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Turkey can be considered the middle of the location, is the largest city in the country in terms of land area, historical and cultural heritage and for being one of the era's leading agricultural centers of Konya, the Second World War adventure, it is important for Turkey. The case of Konya, Turkey profile being removed from World War II, the sport should be one of the subjects to focus on. Any difficulties during the war, and Konya, Turkey shipwrecks, sports, I wonder how it took shape? In this study, between the years of 1939-1945 which was held in Konya city center and the districts of the decisions made about football matches and football will be examined in chronological order. In the light of the data obtained, an analysis of the social will be set out in Konya.
Abstract (Original Language): 
Türkiye’nin ortasında sayılabilecek konumu, yüzölçümü bakımından ülkenin en büyük kenti olması, tarihi-kültürel mirası ve devrin önde gelen ziraat merkezlerinden birisi olması nedeni ile, Konya’nın, İkinci Dünya Savaşı’ndaki serüveni, Türkiye için önem arz etmektedir. Konya özelinde, Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı profili çıkartılırken, üzerinde durulması gereken konulardan birisi de spor olmalıdır. Savaş süresince türlü sıkıntılara gark olan Türkiye ve Konya’da, spor acaba nasıl bir şekil almıştır? Bu çalışmada, 1939-1945 yılları arasında Konya kent merkezi ile ilçelerinde gerçekleştirilmiş olan futbol müsabakaları ve futbol ile ilgili alınan kararlar kronolojik olarak incelenmeye çalışılacaktır. Elde edilen veriler ışığında ise, Konya’da dönemin sosyal bir analizi ortaya konacaktır.
71-83

REFERENCES

References: 

A- Arşiv Belgeleri:
- T.C.Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi.
B- Gazeteler:
- Ekekon Gazetesi (1938-1945).
C- Kitap ve Makaleler:
- ARMAOĞLU, Fahir, 20.Yüzyıl Siyasî Tarihi, Alkım Yayınevi, İstanbul 2005.
- ATABEYOĞLU, Cem, Atatürk ve Spor, Hisarbank Kültür Yay., İstanbul 1981.
- İNAL, Ali Niyazi, Futbol Temel Teknikleri ve Taktik Eğitimi, Selçuk
Üniversitesi Yay., Konya 1992.
- KARPUZ, Haşim – Osman ERAVŞAR, Konya Kitabı XI, Konya Ticaret Odası
Yay., Konya 2008.
- UÇAROL, Rifat, Siyasi Tarih (1789-1994), Filiz Kitabevi, İstanbul 1995.
D-İnternet Adresleri:
- http://en.wikipedia.org
- http://www.konya-gsim.gov.tr
- http://www.konyaspor.org.tr

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com