You are here

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ TİCARETİNDE ROMANYA’NIN YERİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
One of the Balkan states with which Turkish government developed its foreign trade relationships during the Atatürk period is Romania. While Turkish-Romanian trade balance in the period of 1923-1929 is in favor of Romania, after 1930s this balance started to change. With the Turkish precautions to decrease its imports, Turkey started to supply its own needs from internal channels. Turkey was mainly importing oil and oil derivatives. In exchange for these, its exported goods were basically agricultural products. In this study, the position of Romania in Turkish foreign trade is presented by comparing it with the other Balkan states and world countries.
Abstract (Original Language): 
Atatürk döneminde Türkiye’nin ticari münasebetlerini geliştirdiği Balkan ülkelerinden birisi de Romanya’d.r. 1923-1929 y.llar. aras.nda Türk-Romen ticari dengesi Romanya’n.n lehine iken 1930’lu y.llar.n baş.ndan itibaren bu durum değişecektir. Türkiye ithalat. azalt.c. tedbirler uygulamaya başlam.ş ve birçok alanda ihtiyaçlar.n. kendisi giderecek seviyeye ulaşm.şt.r. Türkiye’nin Romanya’dan ithal ettiği başl.ca ürünler, petrol ve petrol ürünleriydi. Buna karş.n ihraç ettiği maddelerin temelini tar.msal ürünler oluşturmaktayd.. Bu makalede Türkiye’nin d.ş ticaretinde Romanya’n.n bulunduğu yer, hem Balkan ülkeleri hem de diğer dünya ülkeleri ile karş.laşt.r.larak incelenmiştir.
FULL TEXT (PDF): 
53-68

REFERENCES

References: 

Resmi Yay.nlar
Ay.n Tarihi, No: 9, Eylül 1934.
Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), Türkiye Harici Ticaretinin Milletler
Aras. Ticaretile Tahlil ve Mukayesesi, Neşriyat No: 190, Ankara 1942.
Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), İktisadî ve İçtimaî Türkiye, C. I, No:
208, Ankara 1944.
Gazeteler
İkdam, 25 Temmuz 1923.
Viitorul, 25 Temmuz 1923.
Araşt.rma Eserler
Buzatu-Scurtu 1999: Gheorghe Buzatu- Ioan Scurtu, Istor.a romanilor
in secolul XX, Editura Paideia, Bucureşti 1999.
Gross 1930: Herman Gross, “Romanya’n.n İktisaidî Bünyesi ve
Beynelminel Bağlant.lar.”, Balkan İktisadiyat., İstanbul 1999.
Manescu 1939: Nicolae Manescu, Turcia de Astazi, Bucureşti 1939.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com