You are here

Ebe ve Hemşirelerin Mesleki Sorunları ve Anksiyete İle İlişkisi

Occupational Problems Of Midwife And Nurses And Relation With Anksiyete

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, problems of midwifes and nurses, who work at a clinic or afield, and their solution affers about these problems and their anxiety conditions have been researched. All personels of medical faculty (n:95), İsparta Maternity Hospital (n:60), and five village clinics which are in dowtoon and chosen randomly,(n:55) have been included in this research. 175 people out of research group have been arrived. Inquiry form, which used to get data included socio-demographic peculiarities, their occupational problems and their solution offers about these problems. In addition, in the inquiry STAI-I1 included continuous anxiety scale. Ki-square and t tests have been used in statistical analysis. It is esteblished that, 69.1% members of research group are marled, 30.3% members of research group are single, 38.1% members of research group are graduate from a health high school, 4.6% members of research group are graduate from nursing Institution of higher education. The age avarege of all group members has been discovered as (28.5±5.4) and age avarage of Medical Faculty personnels was younger (24.5±3.9) than other hospitals personnels. The other problems and solution offers, which are located in the inquiry have been determined with their percentage. Continuous anxiety point avarage of research group has been discovered as (47.8±6.4). It was seen that, this mark didn't change meaningfully as to foundation job, age and working time of a personnel. As a result, the most important problem had been discovered as lacking of education and working as uninterested in patients. It is discovered as a solution offer that definiting standarts in education and transferring education from schools to working areas. Moreover, the anxiety works of cases have been discovered high.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada klinikte ve sahada çalışan ebe ve hemşirelerin karşılaştıkları sorunlar ve bunlara getirdikleri çözüm önerileri ile anksiyete durumları incelendi. Tıp fakültesi (n=95) ve İsparta Doğumevi (n-60) hastaneleri ile rasgele seçilen il merkezindeki beş sağlık ocağındaki (n=55) personelin tümü araştırma kapsamına alındı. Araştırma grubunun 175'ine (%83.3) ulaşıldı.Veri toplamada kullanılan anket formu sosyo-demoğrafik özellikleri, mesleki sorunları ve çözüm önerilerini içerdi. Ayrıca ankette STA1-1I süreklilik kaygı ölçeğine yer verildi. İstatistiksel analizde ki-kare ve t testleri kullanıldı. Araştırma grubundakilerin %69.1'i evli, %30.3'ü bekar, %38.1'i Sağlık Meslek Lisesi mezunu, %4.6'sı Hemşirelik Yüksek okulu mezunu olduğu tespit edildi. Tıp Fakültesinde çalışanlar daha genç (24.5 ± 3.9) olmak üzere tüm grubun yaş ortalaması (28.5 ± 5.4) bulundu. Ankette yer alan diğer sorunlar ve çözüm önerilerinin yüzdeleri ile kurumlara göre dağılımları tespit edildi. Araştırma grubunda sürekli anksiyete puanı ortalaması (47.8 ± 6.4) bulundu. Bu puanın çalıştığı kuruma, mesleğine, yaşa ve çalışma süresine göre anlamlı olarak değişmediği görüldü. Sonuçta en önemli sorun okullarda alınan eğitimin yetersizliği ve hasta merkezli değil iş merkezli çalışma olduğu ve çözüm önerisi olarak da eğitimde standartların belirlenmesi ve okullardaki eğitimin çalışma ortamına aktarılması gerekliliği tespit edildi. Ayrıca olguların anksiyete puanları yüksek bulundu.
12-20

REFERENCES

References: 

1-
Pektekin Ç, Çağlayan Ş, Oktay S, Taşocak G, Karanisaoğlu H, Üstkan H. Türkiye'de Hemşirelik I Ebelik Eğitiminin Konumu, Ulusal Sağlık Eğitimi Politikası ve Öneriler. Hemşirelik Bülteni. Ed. Velioğlu P. 1991; 5 (19): 93-99.
2-
Kömürcü N, Gençalp S. Yeni mezun hemşirelerin hemşirelik eğitiminden beklentileri.VII. Ulusal hemşirelik Kongresi 22-24 Haziran 1999, Özet Kitabı s. 62.
3-
Velioğlu P. Hemşirelerin değişen sağlık ortamında bakıma katkıları. Hemşireliğin Düşünsel Temelleri. Alaş Ofset İstan-bul,1994; 3-23.
4-
Sabuncu N, Babadağ K, Taşocak G, Atabek T. Hemşirelik tanımları, temel kavram ve kuramları. Hemşirelik Esasları. Ed. Seçim H. Açıköğretim Fakültesi Yayınları No:225 Eskişehir, 1993;1-21.
5-
Havadaroğlu A, Şenocak L. Ebelik tanımı. Hasta Bakımı ve Koruyucu Ebelik Hizmetleri. Hatiboğlu yayınları Ankara, 1993; 1-3.
6-
Ekizler H. Ebelik eğitiminde kalite. Hemşirelik Ebelik Eğitim ve Uygulamalarındaki Kalite Sempozyumu. Ed. Öztürk Y. 3-5 Haziranl998; 73-76.
7-
Aksayan
S. Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinde çalışan hemşirelerin iş doyumu etkenlerinin incelenmesi. I. U. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim dalı Doktora Tezi, İstanbul,
1990.
8-
Coşkun A, Dağ H, Çetinbağ H ve ark. Uygulayıcı rol üstlenen hemşirelerin hizmetlerinde yer alması gereken hemşirelik işlevleri hakkındaki bilgi durumları ve uygulama biçimlerinin araştırılması. Hemşirelik Bülteni. 7(29): 1993; 55-64
9-
Velioğlu H, Pektekin Ç, Şanlı T. Hemşirelikte kişiler arası ilişkileri etkileyen temel kavramlar. Hemşirelikte Kişiler Arası İlişkiler. Ed. Geylan R. 1993; 48-83:
10-
Kozacıoğlu G, Ekberzade Gördürür H. Ruh hastalıkları. Bireyden Topluma Ruh Sağlığı. Ed. Görüş G. 1995; 123¬221.
11- Erdil F. Tedavi hizmetlerinde çalışan hemşirelerin karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların yönetici hemşireler ve klinikte çalışan hemşireler tarafından değerlendirilmesi. I. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildirileri, E. U. Hemşirelik Yüksekokulu, İzmir, 1985; 62-71.
12-
Er efe İ, Kocaman G, Bahar Z, Okumuş H. Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin iş doyumu üzerine bir araştırma. Türk Hemşireler dergisi. 26,1982; 2-3
13-
Yıldırım A. Yataklı tedavi kurumlarında çalışan hemşirelerin hizmetlerinde yer alması gereken hemşirelik işlevleri hakkında bilgi düzeylerinin araştırılması. I. Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans tezi, istanbul, 1988.
14-
Türkistanlı E, Dönmez Z, sarı şahin E. SSK Ege Doğumevi ve SB. İzmir Doğumevinde çalışan hemşire ve ebelerin çalışma koşullarından memnuniyetleri ve karşılaştıkları mesleki sorunlar.VII. Ulusal hemşirelik Kongresi 22-24 Haziran 1999, Özet Kitabı s. 54.
15-
Pişiren P. Hemşirelik eğitiminde meslek sevgisinin önemi. I. Ulusal Hemşirelik Kongresi, E. Ü. Hemşirelik
SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2001; 8(2):12-20
19
Ebe ve Hemşirelerin Mesleki Sorunları I Aslankoç, Öztürk, Yıldırım
Yüksekokulu, İzmir, 13-14 Eylül 1985: 107-109.
16-
Öz F. Hemşirelikte Özgecilik (Yardım Edicilik). C. Ü. Hemşirelik Yüksekokulu dergisi, 2(1): 1998; 53-63.
17-
Veziroğlu MA, Kum E, Velioğlu P ve ark. Türk hemşireliğinin ve Ebeliğinin konumu. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, İ.Ü. Basımevi ve Film merkezi, istanbul, 1992:1-33.
18- Fullerton JT. Reflections on nurse-midwifery role and functions. J-Nursejnidwifery. 39(2): 1994; 107-9
19-
Velioğlu P. Hemşirelikte İşlevler, standart ve nitelikler. Hemşirelikte Bilimselleşmeye Doğru. 1985; 23-46.
20-
Ulupınar S. Hemşirelerde mesleki imge ve hemşire eğitimcilerinin sorumluluğu. Hemşirelik Bülteni. 7(28): 1993; 69-72.
21-
Sözüer E, Ünal A, Ok G. Hastanede hemşirelik- ebelik uygulama alanlarında kalite. Hemşirelik-Ebelik Eğitim ve Uygulamalarında Kalite Sempozyumu. Ed. Öztürk Y. Kayseri, 3-5 Haziran 1998; 69-72.1

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com