You are here

Uludağ'daki Su Kaynaklarının Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri

The Physical, Chemical And Microbiological Quality of Spring Sources In Uludağ

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The requirement of drinking water of Bursa has been ensured from Doğancı Dam, wells in different places of Bursa and spring sources in Mount Uludağ. This study has been conducted to find out the quality of spring sources. For this purpose, totally 280 spring samples were taken from starting points of selected springes. Samples were analysed for physically Colour, Turbidity, Odour, Sediment, chemically pH, Total Hardness, Organic Material, Total Iron and Manganese, Chlorur, Sulphate, Nitrate, Nitrite, Ammonia, Arsenic, Cyanide and microbiologically Total Aerobic Bacteria and Total Coliform Bacteria. As results, chemically 28.57 and 14.28 percent of samples on account of total hardness , organic material and nitrite respectively, microbiologically 7.69 percent of samples on account of total aerob bacteria and total coliform bacteria did not fit to The Turkish Food Regulation.
Abstract (Original Language): 
Bursa'nın içme suyu ihtiyacı Doğancı Barajı, çeşitli yerlerdeki derin kuyular ve Uludağ'daki pınar kaynaklarından karşılanmaktadır. Bu çalışma Uludağ'daki pınar kaynaklarının su kalitesinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla kaynakların çıkış noktasından alınan toplam 280 adet numune fiziksel olarak Renk, Bulanıklık, Koku ve Tortu açısından, kimyasal olarak pH, Toplam Sertlik, Organik Madde, Toplam Demir ve Mangan, Klorür, Sülfat, Nitrat, Nitrit, Amonyak, Arsenik ve Siyanür yönünden, mikrobiyolojik olarak ise Toplam Aerob Bakteri ve Koliform Grubu Mikroorganizmalar bakımından analizlere tabi tutuldu. Sonuç olarak, kimyasal analizlerde toplam sertlik ve organik madde yönünden numunelerin % 28.57'sinin, nitrit bakımından % 14.28'inin, mikrobiyolojik analizlerde ise toplam aerob bakteri ve koliform bakteriler yönünden numunelerin % 7.69'unun ilgili tüzük ve standartlara uygun olmadığı saptanmıştır.
21-24

REFERENCES

References: 

1-Tünay O, Orhan D, BederliA. Endüstriyel suların arıtılması, teknoloji iletimi semineri, No: 1, İSO -Skatmak, 1991, 5 - 9.
SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2000: 7 (2)
23
Uludağ'daki Su Kaynaklarının Özellikleri/Günşen, Anar, Gündüz
2- Patır B, Güven A, Aralan A. Elazığ bölgesi içme ve kullanma, kaynak, kuyu ve göl sularının hijyenik kaliteleri üzerine araştırmalar. F.Ü. Sağlık Bilimleri Derg. 1992; 6 (1): 2.
3- Sönmez S. Bursa Büyükşehir Belediyesi içme (baraj, kuyu ve kaynak) sularının bazı kimyasal özellikleri ve mikrobiyolojik kirliliği üzerine bir araştırma. U.Ü. Vet. Fak. Derg. 1992; (3): 11.
4- Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Gen. Müd. Bursa çevre projesi, içme suyu ve kanalizasyon bölümü, özet rapor, cilt 1, 1992,
5- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yıllık Çalışma Raporu, Bursa, 1992.
6- Gıda Maddelerinin Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğü, Yayın No. 161, S.S.Y.B., Ankara, 1952.
7- Yeşilçimen M. Ankara'da satılan şişelenmiş memba sularının koliform bakteriler yönünden incelenmesi, Uzmanlık Tezi, Askeri Veteriner Okulu, Ankara, 1972.
8- Karaman K. İstanbul memba sularının 1952 -1960 senelerinde kirlenme faktörlerinin araştırılması, Mikrobiyoloji Derg. 1961; 15 (3 -5): 59 - 67.
9-
Akman M. Su, süt ve türevlerinin rutin bakteriyolojik muayenesi, Refik Saydam Hıfzıssıhha Ens. Yayın No. 24, Ankara, 1961.
10-
Akdeniz S. İstanbul memba sularının bugünkü durumu. Mikrobiyoloji Derg. 1968; 21 (1-2): 23¬28.
11- Gökay F, Tokgöz M. İzmir ili kapalı şişe memba sularının bakteriyolojik durumları üzerinde bir araştırma. E.Ü. Tıp Fak. Mec. 1969; 13 (2): 209 -214.
12- Türk Standartları Enstitüsü; İçme Suları Standartı, TS 266, Ankara, 1984.
13- Harrigan and McCance M E. Laboratory methods in food and their microbiology whits t able Litho Ltd., Whitstable Kent, 1976.
14- Tekinşen O C. Suyun bakteriyolojik muayenesi, A.Ü. Basımevi, Ankara, 1976.
15- T.0.K.İ.B. Gıda Maddeleri Muayene ve Analiz Yöntemleri Kitabı, yayın no. 62 - 105, Ankara, 1983.
16- Anonymous; Dr/2000 spectrophotometer instrument manual, Hach Company, 2 - 1, 89 -ED, 1988 -1989.
17
- Türk Standartları Enstitüsü; İçme Suları Standartı TS266, Ankara, 1965.
18- Tolgay Z. Tetik İ. Gıda kontrolü ve analizleri klavuzu, Ege Matbaası, Ankara, 1964.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com